51 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 5η/2015 Δημόσια – Ανοικτή -Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, την 2η Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης του Δήμου.
2. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής για την ηλεκτρονική διανομή ημερήσιας διάταξης συνεδριάσεων Πολιτικών Οργάνων.
3. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού του Δήμου για το έτος 2015 (το με αρ. οικ. 7057/25.2.2015 έγγραφο του Υπ. Εσωτ. & Δοικ. Ανασυγκρότησης).
4. Υπαγωγή σε προϊσχύουσες διατάξεις περί εισφοράς σε γη στις εκκρεμείς περιπτώσεις των Πράξεων Εφαρμογής στη Δ.Ε. Βάρης.
5. Σύσταση μίας (1) θέσης ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, κατ΄ εφαρμογή της υπ. αριθμ. 1930/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
6. Έγκριση δαπάνης τοποθέτησης νέων παροχών ΔΕΗ επί της οδού Αθανασίου Διάκου στην Δη-μοτική Ενότητα Βάρης.
7. Εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για υπαγωγή στο Ν.4178/13 των Αθλητικών
Εγκαταστάσεων στη περιοχή Δίλοφο στη Δ.Ε. Βάρης επί των οδών Ικαρίας και Ζαλόγγου στο Ο.Τ. 3.
8. Έγκριση απολογισμού επιχορήγησης έτους 2014 του Επιμορφωτικού Συλλόγου Βάρης.
9. Έγκριση απολογισμού επιχορήγησης έτους 2014 του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Βούλας “ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ¨.
10. Έγκριση απολογισμού επιχορήγησης έτους 2014 του “Πανελληνίου Ομίλου Φίλων Επιτραπέ-ζιας Αντισφαίρισης”.
11. Έγκριση απολογισμού επιχορήγησης έτους 2014 του Γυμναστικού Συλλόγου “ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ”.
12. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης υπηρεσίας με τίτλο: Καταπολέμηση ασθενειών πεύκων και φοινικοειδών.
13. Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: “Κατασκευή αποθήκης Διεύθυνσης Περιβάλ-λοντος”.
14. Διαγραφή προστίμου 800,00€ από τον βεβαιωτικό κατάλογο 775/7.9.2011 για χρήση πεζο-δρομίου από την εταιρεία TEKFUND A.E.
15. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία NOTOS SPORT ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. για τρία παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/διαφημίσεις – “ρύπους” στην οδ/αρ. Λ.ΒΑΡΗΣ 90 & ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 στη Βάρη το έτος 2013.
16. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΒΕ για δύο πα-ράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις – ρύπους στο κτίριο επί των οδ/αρ Α-πόλλωνος 2 & Άρεως στη Βάρη (Βάρκιζα) το έτος 2012.
17. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για ένα διαφημιστικό πλαίσιο/διαφήμιση (επιγραφή) κάθετο προς την πρόσοψη του κτιρίου όπου στεγάζεται το κατάστημα των ΕΛΤΑ στην οδ/αρ. Απόλλωνος 6 στη Βάρη το έτος 2013 (40715/24.7.2013).
18. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛΤΑ) για ένα διαφημιστικό πλαίσιο/διαφήμιση (επιγραφή) επί της οδ/αρ Απόλλωνος 6 στη Βάρη το έτος 2013 (56548/18.10.2013).
19. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ-ΡΗΣΕΙΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ Α.Ε. για τέσσερα παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/ υπάιθριες διαφημίσεις (αφίσες) – ρύπους στη Βάρη έτους 2012.(42080/30.7.2013).
20. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΡΩΖΑ Α.Ε., για ένα παράνομο διαφη-μιστικό πλαίσιο/ υπαίθρια διαφήμιση- ρύπο στην πρασιά του οικοπέδου επί της οδ/αρ. Λ. ΒΑΡΗΣ- ΚΟΡΩΠΙΟΥ 28 στη Βάρη, το έτος 2012.(43942/7.8.2013).
21. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στη εταιρεία Χ. ΣΙΟΥΛΗΣ- Ζ. ΠΡΟΜΗΚΥΡΙΟΣ, για ένα παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση- ρύπο στην πρασιά του οικοπέδου επί της οδ/αρ. Λ. Βάρης- Κορωπίου (& Μακεδονίας 1) στη Βάρη, το έτος 2012.(43941/7.8.2013).
22. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία “ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.Ε.”,για τέσσερα παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις-“ρύπους” στην οδ/αρ Λ. Βάρης -Κορωπίου 58 στη Βάρη (Δίλοφο), το έτος 2012.(48451/6.9.2013).
23. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε για ένα παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/διαφήμιση-ρύπο στην πρασιά του οικοπέδου επί της οδ/αρ Λ. ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ 68 στη Βάρη, το έτος 2013.(24187/20.5.2013)
24. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ-ΠΗ Ε.Π.Ε για ένα παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση-ρύπο στην οδ/αρ. Λ.ΒΑΡΗΣ 76 στη Βάρη, το έτος 2013.(21964/8.5.2013).
25. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία SPORT EVENTS Ε.Π.Ε. για ένα παράνο-μο διαφημιστικό πλαίσιο/διαφήμιση-ρύπο στην περίφραξη του οικοπέδου επί της οδ/αρ ΚΑ-ΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2 στη Βάρη, το έτος 2013.(24154/20.5.2013).
26. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΣΤΡ. ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΟΥ για ένα παρά-νομο διαφημιστικό πλαίσιο/διαφήμιση – “ρύπο” στην οδ/αρ Λ. ΒΑΡΗΣ & ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 στη Βάρη το έτος 2013.(24161/20.5.2013).
27. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΜΟΥΡΙΚΗΣ Α.Ε για ένα παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση-“ρύπο” στην πρασιά του οικοπέ-δου επί της οδ/αρ. Λ. ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ 85 στη Βάρη, το έτος 2012.(46822/29.8.2013)
28. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε για ένα παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/διαφήμιση – “ρύπο” σε τέντα του κτιρίου επί της οδ/αρ Λ. Βάρης 35 στη Βάρη, το έτος 2013.(24138/20.5.2013).
29. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε, για 1 πα-ράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/διαφήμιση-ρύπο στην οδ/αρ Λ. Βάρης-Κορωπίου 68 στη Βάρη, το έτος 2012.(63612/6.12.2012)
30. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία DIM CΟΝΤRACT Ε.Π.Ε για 1 παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/διαφήμιση-ρύπο στην οδ/αρ. Λ. Βάρης- Κορωπίου 270 στη Βάρη, το έτος 2012.(63611/6.12.2012)
31. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία Ι. ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, για ένα πα-ράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση-ρύπο στην πρασιά του οικοπέδου επί της οδ/αρ. ΕΡΜΟΥ 1 στη Βουλιαγμένη, το έτος 2013.(17381/10.4.2013).
32. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία FOOD PLUS Δ.Ε.Β.Ε για 1 παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/διαφήμιση-ρύπο στην οδ/αρ ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 98 στη Βούλα, το έτος 2012.(63618/6.12.2012).
33. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία Κ. & Ν. WORLDWIDE COMMUNIKATIONS Ε.Π.Ε, για 1 παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/διαφήμιση-ρύπο στην οδ/αρ. Βασ. Παύλου 80 στη Βούλα, το έτος 2012.(63624/6.12.2012).
34. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον ΣΤΑΜΚΟ ΙΩΑΝΝΗ για έξι παράνομα διαφημι-στικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες) – ρύπους στη Λ. Αθηνών- Σούνιου στη Βάρη (Βάρκιζα) το έτος 2012.(48437/6.9.2013).
35. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον ΜΑΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για τέσσερα (4) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες) – ρύπους στη Βάρη, το έτος 2012.(48435/6.9.2013).
36. Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Χ.ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ- Δ.ΓΑΤΣΙΑΣ Ο.Ε για τριάντα έξι παράνομα δι-αφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες)-ρύπος σε διάφορα σημεία στη Βάρη & στη Βούλα, το έτος 2012.(42083/30.7.2013).
37. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στο ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ για 12 παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες) “ρύπους”σε κοινόχρηστο χώρο στο 10ο χλμ της Λ. ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΥΝΙΟΥ στη Βάρη (Βάρκιζα), το έτος 2012.(7715/14.2.2013).
38. Επιβολή προστίμου στον ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΥΛΟ για είκοσι πέντε παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες)-ρύπους στη Βάρη, το έτος 2012.(42074/30.7.2014).
39. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στο ΠΑΣΟΚ για 20 παράνομα διαφημιστικά πλαίσι-α/υπαίθριες διαφημίσεις (πανό) – “ρύπους” σε κοινόχρηστους χώρους στη Βάρη το έτος 2012.(12579/13.3.2013).
40. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Αποστόλου για 10 παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις (πανό) -“ρύπους” σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους στη Βούλα, το έτος 2012.(7717/14.2.2013).
41. Επιβολή προστίμου στον ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για είκοσι έξι παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες) ρύπους στη Βάρη & στη Βούλα το έτος 2012.(42068/30.7.2013).
42. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΑΚΤΕΣ Α.Ε για οκτώ δι-αφημιστικά πλαίσια/διαφημίσεις (αφίσες)-ρύπους στη Λ. ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ στη Βάρη (στο ύψος της Σχολής Ευελπίδων) στο διάζωμα και κατά μήκος της Λ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ στη Βούλα το έτος 2012.(38598/11.7.2013)
43. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΑΚΤΕΣ Α.Ε για έξι δια-φημιστικά πλαίσια/διαφημίσεις (πανό)-ρύπους στη Λ. ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ στη Βάρη (στο ύψος της Σχολής Ευελπίδων) το έτος 2012.(38595/11.7.2013).
44. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία SIROCCOS’S ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΑΝΑΨΥΚΤΗ-ΡΙΟ Ε.Π.Ε. για εκατόν τριάντα παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις (αφί-σες) – ρύπους σε διάφορα σημεία στη Βούλα, το έτος 2011.(29090/6.6.2013).
45. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ για ενενήντα πέντε πα-ράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις (έντυπα) – ρύπους σε διάφορα σημεία στη Βούλα, το έτος 2011.(29088/6.6.2013).

46. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία Χ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΜΠΙ Ε.Π.Ε για εκατόν δέκα οχτώ (118) παράνομα διαφημιστικά πλαίσι-α/υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες) – ρύπους σε διάφορα σημεία στη Βάρη, το έτος 2012.(48442/10.9.2013)

47. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία Χ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΜΠΙ Ε.Π.Ε για (118) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες) – ρύπους σε διάφορα σημεία στη Βάρη, το έτος 2012.(48444/6.9.2013)
48. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία Χ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΜΠΙ Ε.Π.Ε για τριάντα (30) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες δια-φημίσεις (αφίσες) – ρύπους σε διάφορα σημεία στη Βούλα, το έτος 2012.(48439/6.9.2013)
49. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για οκτώ πα-ράνομα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις – ρύπους σε διάφορα σημεία στη Βάρη το έτος 2012.(48421/6.9.2013)
50. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΧΡΗΣΤΟ για δεκατέσσερα παράνο-μα διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες) -ρύπους σε διάφορα σημεία στη Βάρη το έτος 2012.(48419/6.9.2013).
51. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στο Ν.Π.Δ.Δ “ΘΟΡΙΚΟΣ” Δήμου Λαυρεωτικής για τριάντα τέσσερα (34) διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες)- ρύπους και δύο (2) διαφημιστικά πλαίσια/υπαίθριες διαφημίσεις (πανό) -“ρύπους” στη το έτος 2012.(46821/29.8.2013).
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΛΥΔΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.