Δείτε LIVE την αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης
Σε ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου θα μεταδοθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου απόψε στις 8.00 μ.μ. Η συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόζετε πιλοτικά από το Δήμο στην κατεύθυνση της καλύτερης ενημέρωσης των δημοτών.

Όσοι επιθυμείτε να παρακολουθήσετε, μπορείτε μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

http://www.localtv.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6205&Itemid=359

Τα θέματα που θα συζητηθούν απόψε είναι:

1. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για την Υπηρεσία Καθαριότητας.
2. Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και καθορισμός 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2015.
3. Καθορισμός τελών για απλή χρήση – κατάληψη πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων.
Σχετικά: Η υπ. αριθ. 324/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Έγκριση κατανομής ποσού 96.405,43€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου μας από φόρο ηλεκτροδοτούμενων.
5. Έγκριση προϋπολογισμού του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής
(Ο.Α.Π.Π.Α.) έτους 2015.
6. Έγκριση προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης έτους 2015.
7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Ανάπλαση πλατείας Άλσους Δ.Ε. Βούλας.
8. Παράταση έργου: “Ανάπλαση Δημοτικών Κοιμητηρίων”.
Σχετικά: Την από 51235/16.10.2014 αίτηση του αναδόχου.
9. Υποβολή πρότασης στη ΜΟΔ ΑΕ για την τεχνική βοήθεια Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης για την ωρίμανση πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Ε.Σ.Π.Α. (Εταιρικό Σύμφωνο για πλαίσιο Ανάπτυξης 2014 – 2020).
10. Καθορισμός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων και ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ 6 του Ν. 3431/2006.
Σχετικά: Η υπ. αριθ. 278/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση δύο (2) ηλεκτρονικών πεζοδιαβάσεων στην Δ.Ε Βούλας: α) επί της οδού Ελευθερίας στην συμβολή με την οδό Καζαντζάκη και β) επί της οδού Παπάγου στην συμβολή της με την οδό Πλαπούτα και την οδό Ειρήνης.
12. Παραχώρηση χώρου για χριστουγεννιάτικη αγορά στο 3ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων.
13. Παραχώρηση χρήσης πλατειών Βούλας – Βουλιαγμένης και Βάρκιζας για την υλοποίηση των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου μας (αίτημα Ο.Α.Π.Π.Α).
14. Παραχώρηση δημοτικών χώρων για πολιτιστικές και άλλες παρεμφερείς εκδηλώσεις.
15. Περί καθορισμού αμοιβής των δικηγόρων.
Σχετικά: Η 297/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
16. Καθορισμός τρόπου χρέωσης και μέσης τιμής δαπάνης διακλαδώσεως αγωγών αποχέτευσης φρεατίου προσαρμογής.
17. Εξέταση αιτήματος με αριθ. πρωτ. 55343/13.11.2014 του κ. Εμμανουήλ Μαράκη περί ανανέωσης της 189/2013 απόφασης του Δ.Σ. για την μείωση μισθώματος περιόδου από 18.12.2014 έως 17.12.2015.
18. Εξέταση αιτήματος με αρ. πρώτ. 30534/18.6.2014 του κ. Ε. Κουσαθανά περί ανανέωσης της 157/2014 απόφασης του Δ.Σ. για τη μείωση του μισθώματος περιόδου 29.8.2014 έως 28.8.2015.
19. Λήψη απόφασης για παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α. στην Κλειτσάκη Ελένη επί της οδού Πασιφάης αρ. 1 (Ο.Τ. Γ651) στη Βάρη.
Σχετικά: Η υπ. αριθ. 10/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
20. Λήψη απόφασης για παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στο Αστυνομικό Τμήμα Βούλας.
Σχετικά:Η υπ. αριθ. 6/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
21. Έγκριση Δαπάνης Τοποθέτησης Φωτιστικού Σώματος.
22. Περί διαγραφής ποσού 1.832,86€ από χρηματικούς καταλόγους Κοιμητηρίων του Δήμου μας και προσαυξήσεων που απορρέουν από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου και εκ νέου βεβαίωση ποσού 80,00€ στον σωστό υπόχρεο.
23. Διαγραφή οφειλής σύνδεσης κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ακινήτου περιοχής Βάρκιζας, εργολαβία 40/03 επί του Ο.Τ. ΙV αρ. οικ. 03, ιδιοκτησίας Βόλκου Αικατερίνης, βάσει του Ν.3463/2006/αρθ. 174 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) διαγραφής χρεών.
24. Επιστροφή ποσού 895,90 € στον Κυλίτη Παύλο του Ιωάννη ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα από το Δήμο μας.
25. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσού στην εταιρεία Παραγωγής Γαστρονομικών Προϊόντων Α.Ε..
Σχετικά: Η από 53271/31.10.2014 αίτηση της εταιρείας.
26. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού στην εταιρεία PARTAGAS A.E..
Σχετικά: Η από 53781/4.11.2014 αίτηση της εταιρείας.
27. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής και επαναβεβαίωση στον κ. Κεφάλα Χαράλαμπο.
28. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. από την κα Μαλλιωτάκη Μαρία.
29. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. από τον κ. CHEN HINZH του ΧΟU.
Σχετικά: Την από 54320/7.11.2014 αίτηση με το ίδιο θέμα.
30. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. από τον κ. Τσαμουσσιάν Βαρτεβάρ και επαναβεβαίωση στον κ. Μουρελάτο Χρήστο.
31. Περί διαγραφής οφειλής της κας Χασταζέρη Παρασκευής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ.
32. Περί διαγραφής οφειλής της κας Τραχανά Αγγελικής από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ.
33. Περί διαγραφής των προσαυξήσεων της οφειλής της κας Αθανασιάδου Ελένης από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ.
34. Περί διαγραφής οφειλής της κας Αλεξοπούλου Κωνσταντίνας από βεβαιωτικό κατάλογο ΚΟΚ.
35. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. από τον κ. Γεωργαντίδη Πέτρο και επαναβεβαίωση στον κ. Μπόνη Παντελεήμονα.
36. Περί διαγραφής οφειλής του κ. Αβανίδη Φίλιππου του Γαβριήλ από βεβαιωτικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
37. Περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. που είναι βεβαιωμένες σε εταιρείες ενοικίασης ή χρονομίσθωσης και επαναβεβαίωση στους χρήστες των οχημάτων.
38. Περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. που είναι λανθασμένα βεβαιωμένες (μάρκα, χρώμα, τοποθεσία κλπ).
39. Περί διαγραφής της κας Τσακαρισιάνου – Ρηγοπούλου Ιφιγένειας από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ.
40. Περί διαγραφής οφειλής του κ. Αλεξίου Παναγιώτη από βεβαιωτικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
41. Περί διαγραφής οφειλής της κας Κομνηνού Αντωνίας του Γεωργίου από βεβαιωτικό κατάλογο Κ.Ο.Κ.
42. Περί διαγραφής οφειλής του κ. Αθανασίου Δημήτριο από βεβαιωτικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
43. Έγκριση κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο του Δήμου, στη συμβολή των οδών Παπαρηγοπούλου & Τοπάζη στη Δ.Ε. Βούλας.

 

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.