4 συμβάσεις έργου στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου SmartCare και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ – ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
2 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
1 ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ – ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση έντυπο στην ιστοσελίδα μας (www.palaiofaliro.gr) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Παλαιού Φαλήρου, Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, απευθύνοντας την στο Τμήμα Διοικητικού (τηλ. επικοινωνίας: 213.2020.202-207 Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας ανάρτησής της και λήγει την 1/12/2014.

Ανακοίνωση SmartCare
Αίτηση Συμμετοχής
Παράρτημα ΣΜΕ (Οδηγίες συμπλήρωσης και δικαιολογητικών)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.