Επαναληπτική δημοπρασία προμήθειας καυσίμων γυμνασίων και λυκείων
Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου Ν.Π.Δ.Δ. προκηρύσσει ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την θέρμανση των εγκαταστάσεων των γυμνασίων και λυκείων του Δήμου Αλίμου, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης ημερήσιας τιμής λιανικής πώλησης (Μ.Λ.Τ.). 

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 06/2013 μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. Οι όροι της διακήρυξης και ο επαναληπτικός διαγωνισμός εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 24/2013 Απόφαση του ΔΣ του Νομικού Προσώπου.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των €42.800,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι €52.644,00.
Οι προσφορές στον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Νομικού Προσώπου (οδός Π. Μελά 5, 17455, Άλιμος) το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 17/6/2013 και ώρα 12,00, η δε Επιτροπή Διενέργειας θα συνέλθει για την αποσφράγιση των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών την ίδια ημέρα και ώρα 13,00.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτά όλα τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις Προμηθευτών εφ΄ όσον υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά και να λάβουν αντίγραφα της διακήρυξης στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου Ν.Π.Δ.Δ. (Παύλου Μελά 5, 17455, Άλιμος, τηλ-fax 210.9831087 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Εσωτ. Διανομή
1. Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.
2. Αρχείο Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Αλίμου Ν.Π.Δ.Δ.
ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.