Ενοικίαση καταστήματος στο εμπορικό κέντρο της λ.Βουλιαγμένης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης διακηρύσσει ότι:

Στις 9/4/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, (πέρας κατάθεσης δικαιολογητικών), στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη) και ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί, ΦΑΝΕΡΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 42/2013 απόφαση της Ο.Ε. για την ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Ι-2, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΡΟΦΟΥ, 65 τ.μ. και 44 τ.μ. πατάρι) ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 602.

Το όριο της πρώτης προσφοράς ορίστηκε στο ύψος των τριακοσίων ενενήντα ευρώ (390,00€) πλέον Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα 4 έτη με δικαίωμα παράτασης 2 έτη.

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 936,00 € δια καταθέσεως εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας του Εσωτερικού, η γραμματίου του ΤΠκΔ, με αναφορά του λόγου για τον οποίο εκδίδεται.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία καθώς και αντίγραφο της διακήρυξης, παρέχονται από το Γραφείο μισθωμάτων εσόδων – εξόδων του δήμου, (Λ. Κύπρου 68, 1ος όροφος). Αρμόδια υπάλληλος, Καραμήτρου Ερασμία, Τηλέφωνο:213.2018.750, FAX: 210.99.020.45.

Αντίγραφο της διακήρυξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτημα που υποβάλλεται στο αρμόδιο γραφείο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.