Διαγωνισμός προμήθειας ειδών καθαριότητας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ( Απορρυπαντικά , χαρτικά , σάκοι απορριμμάτων κ.ά.) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών :

ΟΜΑΔΑ Α’ — ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ προϋπ/σμού 11.563,97 €
ΟΜΑΔΑ Β’ — ΧΑΡΤΙΚΑ προϋπ/σμού 13.044,15 €
ΟΜΑΔΑ Γ’ — ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ προϋπ/σμού 10.191,17 €
ΟΜΑΔΑ Δ’ — ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπ/σμού 22.970,25 €
57.769,54 €

μεταξύ όσων πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 57.769,54 € περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2013. Η ανωτέρω προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Ελληνικού – Αργυρούπολης ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού (Ταχ. Δ/νση: Λεωφ.Κύπρου 68 , 16452 – Αργυρούπολη) την 9/4/2013 ημέρα Τρίτη . Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 12.00 π.μ και ώρα λήξης η 12.30 π.μ., κατά την οποίαν λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής που εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. των ειδών για τα οποία υποβάλλεται προσφορά , συνταγμένη σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Ακόμα η προσφορά των συμμετεχόντων για την ΟΜΑΔΑ Δ’ -ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ θα συνοδεύεται από δείγματα εις διπλούν των προσφερομένων ειδών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή των τευχών της διακήρυξης, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Γραφείο Προμηθειών – τηλ. 213 2018 748 fax 210 9902 045).

 

 

Ο Δήμαρχος

Κορτζίδης Χρήστος
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.