Το Καταστατικό του ΕΝΑΚ
Συνιστάται Δημοτική Παράταξη με την επωνυμία ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ και διακριτικό τίτλο ΕΝΑΚ.
Έδρα της παράταξης ορίζεται ο Δήμος Ηλιούπολης.
Το έμβλημα της παράταξης απεικονίζει ένα ήλιο να ξεπροβάλει πίσω από δύο βουνά και στην μέση δύο δέντρα, ένα περιστέρι να πετάει κρατώντας στο ράμφος του κλαδί ελιάς και περιμετρικά του ήλιου οι λέξεις ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ και κάτω από τα βουνά η λέξη ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.
Η σφραγίδα της παράταξης είναι κυκλική και απεικονίζει το έμβλημα της παράταξης.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
Σκοποί της παράταξης του ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ είναι:
Το Ζωντάνεμα της Γειτονιάς, τεχνολογικά αναβαθμισμένο, το φυσικό και δομημένο περιβάλλον με πολεοδομικές εφαρμογές, η πράσινη ανάπτυξη, η παιδεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η πρόνοια, η υγεία, η προστασία της παιδικής και τρίτης ηλικίας, η καθαριότητα, ο φωτισμός και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.
Το άνοιγμα της Κοινωνίας με δημόσια συνεννόηση για μεγάλες και σημαντικές αποφάσεις για την Πόλη μας.
Η «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» σε όλες τις πράξεις και αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής, καθώς και η εξασφάλιση της αποκέντρωσης των δράσεων στην κοινωνία των πολιτών, στους νέους, στις επιχειρήσεις, στα κινήματα ενεργών πολιτών.
Προϋπόθεση της επιτυχίας, η ενεργοποίηση και η δυναμική συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα δρώμενα και τις αποφάσεις, που θα καθορίσουν το μέλλον, για να θεμελιώσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ την Πόλη, που θα ΣΕΒΕΤΑΙ, θα ΣΤΗΡΙΖΕΙ και θα ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ τον δημότη, θα ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΙ τις δράσεις του σε όλους τους τομείς και θα ΠΕΙΘΕΙ ότι διαχειρίζεται έντιμα, έμπιστα και αποτελεσματικά τα θέματα που τον απασχολούν.
Εγγύηση για την επίτευξη των στόχων και την αποτελεσματική υλοποίηση του οράματός μας για την ανάπτυξη της Πόλης μας, είναι η λειτουργία των θεσμών, η Δημοκρατικότητα, το Ήθος, η Εντιμότητα, ο Διάλογος, η Πείρα και η Γνώση με την υποστήριξη της τεχνολογίας, η Συντροφικότητα και η Συλλογικότητα.
Ειδικότερα δε:
Η διαφανής και αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου με την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, στα πλαίσια μιας προοδευτικής και συμμετοχικής κίνησης, με κοινωνική λογοδοσία σε όλες τις λειτουργίες του, που θα σέβεται τον πολίτη και θα τίθεται στην υπηρεσία του.
Η συνεργασία, η ευημερία, η πρόοδος, η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της, των δημοτών και των κατοίκων του Δήμου, με γνώμονα την ελευθερία της σκέψης και της κοινωνικής συνείδησης.
Η ταυτόχρονη ανάπτυξη του πνεύματος του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς.
Η δημιουργία περιβαλλοντολογικής και οικολογικής συνείδησης και ιδιαίτερα της πράσινης ανάπτυξης του Υμηττού.
Ο σεβασμός προς τον πολίτη, η εξυπηρέτηση των αναγκών του, η καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης, το αίσθημα σιγουριάς, καθώς και η δυνατότητα διαχείρισης και υλοποίησης των αποφάσεων των οργάνων του Δήμου.
Η μέριμνα για πόλη καθαρή, σύγχρονη, με συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την κατασκευή έργων για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και της τρίτης ηλικίας.
Η φροντίδα για την υγεία των πολιτών, η στήριξη των εργαζομένων γονέων και γενικά η εφαρμογή σύγχρονων προγραμμάτων πρόληψης και κοινωνικής μέριμνας.
Καθώς και κάθε άλλη γόνιμη ενέργεια και δραστηριότητα που αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών της παράταξης.
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
Η συμμετοχή και τη δράση στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου, των Υπηρεσιών του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και των Εποπτευόμενων φορέων του Δήμου , των Τοπικών Συμβουλίων και Τοπικών κινημάτων και πρωτοβουλίες πολιτών.
Η ενεργοποίηση των πολιτών με την εξασφάλιση της πιο πλατιάς συμμετοχής και δράσης τους και την καλλιέργεια της αντίληψης ότι η υπόθεση τους αφορά άμεσα.
Ο διάλογος και η σύνθεση των απόψεων για τα μικρά και μεγάλα προβλήματα της πόλης και μέσα απ’ αυτόν η προσέγγιση των δυνάμεων με ικανότητα και κοινή δράση.
Οι αγωνιστικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή, με οργάνωση, αποτελεσματικότητα και συναπόφαση.
Η υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών μέσω ανακοινώσεων, εντύπων, εφημερίδων και του διαδικτύου.
Η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, συσκέψεων, ημερίδων και άλλων μαζικών δράσεων που θα συμβάλουν ταυτόχρονα στη συλλογική σκέψη και την επεξεργασία προτάσεων.
Η συνεργασία με άλλες Δημοτικές κινήσεις ή προσωπικότητες σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπου μπορεί να επιτευχθεί σύγκλιση των απόψεων.
Η διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής με την συμμετοχή στις Δημοτικές Εκλογές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η διοργάνωση Οργανωτικών ή Προγραμματικών Συνεδρίων και Συνδιασκέψεων τακτικών ή εκτάκτων για επί μέρους θέματα ή για συνολική επεξεργασία προγράμματος.
10. Η αξιοποίηση όλων των κοινωνικών ομάδων, των επιστημόνων, των μαζικών φορέων με την ισότιμη συνεργασία και η καλλιέργεια του εθελοντισμού για το καλό της πόλης και των κατοίκων της.
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΜΕΛΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
Τα μέλη της παράταξης διακρίνονται σε:
Ιδρυτικά, οι υπογραφόμενοι στο τέλος του παρόντος καταστατικού και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και δικαιώματα των τακτικών μελών.
Τακτικά, όσοι από τους δημότες του Δήμου Ηλιούπολης το επιθυμούν και έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, αποδέχονται το Καταστατικό της παράταξης και δεν συμμετέχουν ή δεν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλη Δημοτική Κίνηση, Παράταξη ή Συνδυασμό.
Επίτιμα, πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στη παράταξη, στο Δήμο, στην Πολιτεία, στην κοινωνία και η ανάδειξη τους γίνεται με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας.
Η ιδιότητα του μέλους είναι αμεταβίβαστη και ούτε κληρονομείται.
Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από την Εκτελεστική Γραμματεία, μετά από γραπτή αίτηση του ενδιαφερόμενου υποψήφιου μέλους.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
1. Δικαιώματα των μελών είναι τα παρακάτω:
1.1 Κάθε μέλος μετέχει ισότιμα στα όργανα της παράταξης, με την προϋπόθεση να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.
1.2 Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στα όργανα διοίκησης της παράταξης και της συμμετοχής σε ομάδες εργασίας, επιτροπές κλπ. Τα επίτιμα μέλη της παράταξης στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.
1.3 Κάθε μέλος συμμετέχει στη συζήτηση και τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τη διαμόρφωση του προγράμματος και την πολιτική της παράταξης στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, στα Συνέδρια και στα αρμόδια όργανα που έχει εκλεγεί.
1.4 Κάθε μέλος μπορεί να προτείνει, στα αρμόδια όργανα, θέματα διαμόρφωσης πολιτικής ή σχετικών με την επίτευξη των στόχων της παράταξης.
1.5 Κάθε μέλος δικαιούται να ασκήσει έλεγχο και κριτική στα όργανα διοίκησης για τις ενέργειές τους ή τις αποφάσεις τους, να βοηθά στην καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους.
1.6 Κάθε μέλος έχει την δυνατότητα να αποχωρήσει από μέλος της παράταξης οικειοθελώς, μετά από αίτησή του. Μέλη της παράταξης που αποχωρούν μπορούν να ξαναεγγραφούν.
2. Υποχρεώσεις των μελών είναι τα παρακάτω:
2.1 Κάθε μέλος θα πρέπει να φροντίζει για την τήρηση του Καταστατικού του ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.
2.2 Να συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της παράταξης.
2.3 Να συμμετέχει στις ενέργειες της παράταξης.
2.4 Να καταβάλει την ετήσια συνδρομή του καθώς και τυχόν έκτακτες συνδρομές .
2.5 Να επιδεικνύει συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.
2.6 Κάθε μέλος, ανεξάρτητα από την προσωπική θέση και το δικαίωμα να επιμένει ώστε η άποψη του να γίνει πλειοψηφική, εκφρασμένη μέσα στα όργανα, υποχρεούται όχι μόνο να πειθαρχεί στις ληφθείσες αποφάσεις, αλλά και να επιδιώκει την υλοποίησή τους.
2.7 Κάθε παράβαση του καταστατικού επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο.
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Κάθε μέλος της παράταξης διαγράφεται χωρίς άλλη διαδικασία αν για ένα χρόνο δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.
Κάθε μέλος μπορεί να καταθέσει γραπτή αίτηση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, όπου εκθέτει τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί την διαγραφή του.
Όταν υποστηρίζει, δημοσιοποιεί και προωθεί αντίθετες αρχές από αυτές που προβλέπονται στο Καταστατικό της παράταξης και παραβιάζει τις διατάξεις του καταστατικού ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς τους.
Όταν ανήκει ή δραστηριοποιείται σε άλλη δημοτική παράταξη ή συμμετέχει σε συνδυασμό άλλης παράταξης.
Όταν καταδικασθεί τελεσιδίκως με δικαστική απόφαση για σοβαρό ποινικό αδίκημα.
Η απόφαση διαγραφής μέλους, αφού πρώτα κληθεί εγγράφως να εκθέσει την άποψη του, λαμβάνεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
Οσοι δεν μπορούν σύμφωνα με τα καταστατικό να είναι μέλη της παράταξης, μπορεί να γίνουν φίλοι της παράταξης. Οι φίλοι έχουν το δικαίωμα της παρακολούθησης όλων των διαδικασιών της παράταξης, έχουν το δικαίωμα της έκφρασης της άποψης τους και την υποβολή προτάσεων, στερούνται όμως του δικαιώματος ψήφου.
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
Οι οικονομικοί πόροι του ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί του, προέρχονται από τις:
Συνδρομές των μελών. Για κάθε ένα απ’ αυτά ορίζεται ετήσια συνδρομή 30,00 € που αναπροσαρμόζεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για τους συνταξιούχους και το δεύτερο, τρίτο κλπ μέλος από την ίδια οικογένεια, η συνδρομή ορίζεται στο 1/3 της προβλεπόμενης. Για τους μαθητές, φοιτητές, άνεργους δεν ορίζεται συνδρομή.
Εισπράξεις από εκδηλώσεις, την καταχώρηση διαφημίσεων στην περίπτωση έκδοσης εφημερίδας και τις τακτικές ή έκτακτες οικονομικές εξορμήσεις.
Προαιρετικές έκτακτες εισφορές μελών, Δημοτικών Συμβούλων ή φίλων.
Ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από φυσικά και νομικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί χρηματοδοτήσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματείων.
Δωρεές, κληρονομιές, δάνεια, μερίσματα, τόκοι καταθέσεων κλπ.
Καταβολές του 10% της αμοιβής των μελών που καταλαμβάνουν Δημοτικές θέσεις επ’ αμοιβή.
Εισφορές, που με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούνται να καταβάλουν για τον προεκλογικό αγώνα, ο υποψήφιος Δήμαρχος και οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τα όργανα διοίκησης του ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ είναι :
Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
Πρόεδρος (Π)
Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.)
Εκτελεστική Γραμματεία (Ε.Γ.)
Γραμματέας της Εκτελεστικής Γραμματείας (Γ.Ε.Γ.)
Υπεύθυνοι Τομέων (Υ.Τ.)
Η θητεία των μελών όλων των οργάνων είναι πενταετής (5).
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τα βιβλία που τηρούνται υποχρεωτικά είναι τα ακόλουθα:
Μητρώου Μελών
Μητρώου Φίλων
Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων
Πρακτικών συνεδριάσεων Εκτελεστικής Γραμματείας
Πρακτικών Συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής
Πρακτικών Συνεδριάσεων Πειθαρχικού Συμβουλίου
Εσόδων –Εξόδων
Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγράφων
Τα βιβλία αυτά πριν από την χρήση τους θεωρούνται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.
Δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτό έχουν όλα τα μέλη του ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα αυτή τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την πραγματοποίησή του και είναι ταμιακά εντάξει.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά κάθε πέντε χρόνια, από την Εκτελεστική Γραμματεία ή έκτακτα μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας με απόφαση των 3/5 των μελών της ή με γραπτό αίτημα των 1/5 των μελών της παράταξης ή με γραπτό αίτημα από την Ελεγκτική Επιτροπή, ορίζοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της. Η πρόσκληση διανέμεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά, δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα πραγματοποίησής της και σ’ αυτήν αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι η χάραξη πολιτικής της παράταξης, ο απολογισμός των πεπραγμένων, ο προγραμματισμός δράσης, η εκλογή των οργάνων, η τροποποίηση του καταστατικού.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το 50% συν 1 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του. Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται επαναληπτική συνέλευση μετά από επτά (7) ημέρες στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα και είναι σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού των μελών που παρίστανται.
Στη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει ο Πρόεδρος της παράταξης, μέχρι να εκλεγεί τριμελές (3) Προεδρείο που θα διευθύνει τις εργασίες του.
Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων της παράταξης, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε θέματα λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι:
Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων (προϋπολογισμός-απολογισμός)
Εγκριση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής
Η εκλογή υποψήφιου Δημάρχου
Η εκλογή του 50% των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων
Η εκλογή μελών για Εφορευτική Επιτροπή
Η εκλογή μελών για Ελεγκτική Επιτροπή
Η εκλογή μελών για Πειθαρχικό Συμβούλιο
Η εκλογή μελών για Εκτελεστική Γραμματεία
Η εκλογή του Προέδρου της παράταξης
Η εποπτεία και ο έλεγχος των οργάνων της Διοίκησης
Η επιβολή έκτακτων εισφορών
Η τροποποίηση του καταστατικού
Η αναστολή των εργασιών της παράταξης
Η διάλυση της παράταξης
Τα μέλη των Επιτροπών και Οργάνων είναι:
Πρόεδρος της παράταξης
Εκτελεστική Γραμματεία 15 μέλη, (ο Πρόεδρος της παράταξης που εκλέγεται ανεξάρτητα και 14 μέλη).
Εφορευτική Επιτροπή 3 μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά
Ελεγκτική Επιτροπή 3 μέλη
Πειθαρχικό Συμβούλιο 5 μέλη
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Πρόεδρος του ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία και η θητεία του είναι πενταετής (5). Έχει αποφασιστικές και συντονιστικές αρμοδιότητες που ορίζονται στο παρών άρθρο και ταυτόχρονα είναι ο επικεφαλής της παράταξης.Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Προέδρου έχουν ως εξής:
1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την παράταξη σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητές της.
2. Προεδρεύει στην Εκτελεστική Γραμματεία
3. Εχει την ευθύνη λειτουργίας της Δημοτικής Ομάδας.
4. Εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα κάθε θέμα που αφορά στις δραστηριότητες της παράταξης, εκτός εάν από τις προβλεπόμενες διατάξεις του Καταστατικού προβλέπονται άλλοι εισηγητές.
5. Υποβάλλει προτάσεις στην Εκτελεστική Γραμματεία για την εκλογή ή τον ορισμό (ανάλογα πως προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό), των Ομάδων Δουλειάς, των Ειδικών Επιτροπών, των Επιτροπών Εκλογικών Διαμερισμάτων και κάθε άλλου προσώπου που κρίνεται απαραίτητο πως πρέπει να διαδραματίσει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο.
6. Φροντίζει για την τήρηση του Καταστατικού, εκφράζει τα οράματα της παράταξης και διατυπώνει τις θέσεις της σε κάθε θέμα που ανακύπτει στο Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Η Εκτελεστική Γραμματεία έχει πενταετή (5) θητεία και έχει την ευθύνη υλοποίησης των αποφάσεών της Γενικής Συνέλευσης, αξιοποιώντας το στελεχιακό δυναμικό και άλλα όργανα που προβλέπονται από το Καταστατικό. Επί πλέον αντιμετωπίζει οποιοδήποτε θέμα προκύψει και αποφασίζει για όσα ζητήματα δεν έχουν ληφθεί σχετικές αποφάσεις.
1. Απαρτίζεται από δέκα πέντε (15) τακτικά μέλη. Τον Πρόεδρο, και δέκα τέσσερα (14) μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση.
2. Η εκτελεστική Γραμματεία εκλέγει Γραμματέα και Υπευθύνους Τομέων σύμφωνα με το Οργανόγραμμα.
3. Συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον κάθε 15 ημέρες και έκτακτα όποτε ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα ή με έγγραφη αίτηση του 1/3 των μελών της.
4. Χαράσσει τους βασικούς άξονες δράσης της παράταξης.
5. Αποφασίζει για τη σύγκλιση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Συνεδρίου, μετά από εισήγηση του Προέδρου ή μετά από έγγραφη πρόταση του 1/3 των ταμιακά εντάξει μελών.
6. Η Εκτελεστική Γραμματεία βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα περισσότερα από το ½ των μελών του και σ’ αυτό προεδρεύει πάντα ο Πρόεδρος. Όταν αυτός απουσιάζει και το σώμα κρίνει ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση, τότε προεδρεύει ο Γραμματέας. Στην περίπτωση που στις προγραμματισμένες συνεδριάσεις δεν παρουσιαστούν τα μέλη που απαιτούνται για την απαρτία, τότε η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα και το σώμα βρίσκεται σε απαρτία με το 1/3 των μελών.
7. Η πρόσκληση σύγκλισής του πρέπει να είναι γνωστή στα μέλη, τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν και σ’ αυτή πρέπει να αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
8. Θέματα προς συζήτηση μπορούν να τεθούν από τα παρόντα μέλη και την ημέρα της συνεδρίασης, οπότε η Εκτελεστική Γραμματεία αποφασίζει αν θα το συζητήσει την ίδια μέρα ή σε επόμενη συνεδρίαση.
9. Όταν ένα μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας αδυνατεί να προσέλθει στις συνεδριάσεις, τότε αντικαθίσταται αυτοδίκαια από το α’ αναπληρωματικό μέλος.
10. Η Εκτελεστική Γραμματεία συγκροτεί Ομάδες Δουλειάς, για διάφορα θέματα. Επίσης συγκροτεί Ειδικές Επιτροπές, με αρμοδιότητα να επεξεργαστούν και να εισηγηθούν προτάσεις για την διοργάνωση ημερίδων, επιστημονικών συμποσίων, εκδηλώσεων, αγωνιστικών κινητοποιήσεων κλπ θεμάτων.
11. Η Εκτελεστική Γραμματεία μπορεί να συγκαλεί διευρυμένες συνεδριάσεις των επικεφαλής των Ομάδων Εργασίας, όταν το κρίνει απαραίτητο και τα θέματα συζήτησης δικαιολογούν κάτι τέτοιο.
ΑΡΘΡΟ 14Ο : ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ο Γραμματέας της Εκτελεστικής Γραμματείας έχει τα καθήκοντα:
1. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει σε προγραμματισμένες συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας.
2. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Γραμματείας στα βιβλία πρακτικών, όπου υπογράφονται, αντίστοιχα, απ’ όλα τα μέλη των προαναφερομένων οργάνων.
3. Τηρεί αρχείο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων που καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου και μεριμνά για την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.
4. Φυλάσσει τη σφραγίδα της παράταξης.
5. Φυλάσσει τα βιβλία πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, όπου γράφονται τα πρακτικά κάθε φορά από τους Γραμματείς του Προεδρείου και υπογράφονται αρμοδίως.
6. Τηρεί τα μητρώα των μελών και φίλων της παράταξης, τα ενημερώνει τακτικά και εποπτεύει τη διαδικασία νέων εγγραφών.
7. Εχει την ευθύνη λειτουργίας των γραφείων και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τους Υπεύθυνους ή τους Συντονιστές διαμορφώνει το πρόγραμμα λειτουργίας τους.
8. Συντονίζει τις προσπάθειες, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τους κατά περίπτωση Υπεύθυνους Τομέων για την υλοποίηση διάφορων δράσεων και εκδηλώσεων σύμφωνα με τις αποφάσεις.
9. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Γραμματείας και συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στα αντίστοιχα άρθρα, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο.
ΑΡΘΡΟ 15ο : ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Οι Τομείς λειτουργίας της παράταξης:
Τομέας Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας
Τομέας Νεολαίας και Εθελοντισμού
Τομέας Αθλητισμού
Τομέας Παιδείας και Σχολικών Επιτροπών
Τομέας Πολιτισμού
Τομέας Καθημερινότητας
Τομέας Παιδικών Σταθμών και ΚΑΠΗ
Τομέας Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής
Τομέας Τεχνικών Εργων
Τομέας Δημόσιας Περιουσίας
Τομέας Επαγγελματιών και Οικονομικής Ανάπτυξης της Πόλης
Τομέας Οικονομικών
Τομέας Δημοτικής Ομάδας
Με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας μπορεί να καταργηθεί ή να ιδρυθεί κάποιος Τομέας. Σε κάθε Τομέα εκλέγεται από τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας, Υπεύθυνος, ο οποίος ενεργεί ώστε να υλοποιούνται οι αποφάσεις που αφορούν τον Τομέα του. Σε κάθε Τομέα η Εκτελεστική Γραμματεία μπορεί να ορίσει ειδικούς συνεργάτες (μέλη της παράταξης ή τρίτους), οι οποίοι θα συνεπικουρούν και θα βοηθούν τον τομέα ώστε να υλοποιεί το πρόγραμμα του.
ΑΡΘΡΟ 16ο : ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής (3), εκλέγεται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και αναλαμβάνει τα καθήκοντα της για την έναρξη της ψηφοφορίας για εκλογή Προέδρου, Εκτελεστικής Γραμματείας, Πειθαρχικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει την διαλογή των ψήφων και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και επιλαχόντες με τη σειρά επιτυχίας τους.
Για κάθε αρχαιρεσία συντάσσει πρακτικό. Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και παραδίδεται στο Γραμματέα της Εκτελεστικής Γραμματείας.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι συγχρόνως και υποψήφιοι σε κανένα όργανο της παράταξης.
ΑΡΘΡΟ 17ο : ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής (3), έχει πενταετή (5) θητεία και εκλέγεται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Στην πρώτη συνεδρίαση της εκλέγει τον Πρόεδρο της.
Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση της παράταξης και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπ’ όψιν της Γενικής Συνέλευσης στην ετήσια τακτική σύγκλιση της.
Η Ελεγκτική Επιτροπή μπορεί να πραγματοποιεί οικονομικούς ελέγχους αυτεπάγγελτα, τακτικά ή έκτακτα.
Η Ελεγκτική Επιτροπή, σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο της προς την Εκτελεστική Γραμματεία ζητεί τη σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να θέσει υπ΄ όψιν της τα σχετικά πορίσματα. Η Εκτελεστική Γραμματεία, στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.
Σε περίπτωση αποχώρησης του Προέδρου της Ελεγκτικής Επιτροπής, γίνεται άμεσα ανασυγκρότηση σε σώμα, μετά την αναπλήρωση από τον πρώτο επιλαχόντα.
Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον ο Πρόεδρος και ένα (1) ακόμη μέλος. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου, εφόσον δηλωθεί εγγράφως, η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία με τα δύο (2) άλλα μέλη.
Οι αποφάσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
ΑΡΘΡΟ 18ο : ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι πενταμελές (5), έχει πενταετή (5) θητεία και εκλέγεται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Στην πρώτη συνεδρίαση του εκλέγει τον Πρόεδρο του.
Αρμοδιότητα του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι ο έλεγχος των μελών για την πιστή τήρηση του παρόντος καταστατικού.
Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται, κατά την κρίση των μελών του και συνίσταται στα παρακάτω:.
1. Στην επίπληξη.
2. Στην προσωρινή αποβολή από την παράταξη για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους.
3. Στην οριστική διαγραφή μέλους από την παράταξη.
Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται κυρίως για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο έξι (6) του παρόντος καταστατικού.
Εναντίον αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, χωρεί εντός δύο (2) μηνών, προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον ο Πρόεδρος και δύο (2) ακόμη μέλη. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Προέδρου, εφόσον δηλωθεί εγγράφως, το Πειθαρχικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία με τα τρία (3) άλλα μέλη.
Οι αποφάσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων με μυστική ψηφοφορία.
ΑΡΘΡΟ 19ο : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
1. Η Δημοτική Ομάδα αποτελείται από τους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης, τους Τοπικούς ή Συνοικιακούς Συμβούλους, τον Γραμματέα της Εκτελεστικής Γραμματείας και τον Υπεύθυνο Τομέα Δημοτικής Ομάδας.
2. Εχει ως αντικείμενο την προετοιμασία των θέσεων της παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα Τοπικά ή Συνοικιακά Συμβούλια.
3. Σχεδιάζει μέσα από διάλογο και επεξεργασία όλα τα θέματα που θα συζητηθούν στα όργανα αυτά.
4. Τα μέλη που διαφοροποιούνται με τις βασικές αρχές και το καταστατικό της παράταξης, αλλά και τις επιλογές και αποφάσεις της παράταξης, αντιμετωπίζουν κυρώσεις, ενώ με εισήγηση του ο επικεφαλής μπορεί να προκαλέσει την αποχώρηση τους από τη Δημοτική Ομάδα, τα Τοπικά ή Συνοικιακά Συμβούλια.
5. Σε περίπτωση απόφασης αποχώρησης μέλους από τη Δημοτική Ομάδα, τα Τοπικά ή Συνοικιακά Συμβούλια, δεσμεύονται να την εφαρμόσουν και να αναπληρωθούν από τον α’ επιλαχόντα.
6. Η Δημοτική Ομάδα, τα Τοπικά ή Συνοικιακά Συμβούλια, συνεδριάζουν τακτικά μία (1) φορά τον μήνα, έκτακτα τρείς (3) ημέρες πριν την συνεδρίαση του οργάνου στο οποίο συμμετέχουν και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα, περισσότερα από το ½ των μελών του.
ΑΡΘΡΟ 20ο : ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου, των δέκα τεσσάρων (14) μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας, των τριών (3) μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής και των πέντε (5) μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ γίνονται κάθε πέντε (5) χρόνια. Οι εκλογές για την ανάδειξη του υποψήφιου Δημάρχου, του 50% των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων, επί του συνόλου των υποψηφίων που προβλέπει ο νόμος για τις Δημοτικές Εκλογές στο Δήμο Ηλιούπολης, γίνονται κάθε πέντε (5) χρόνια και τουλάχιστον έξι μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας των Δημοτικών εκλογών.
2. Οι εκλογικές διαδικασίες πραγματοποιούνται στο τέλος της Τακτικής ή Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή σε χρόνο που θα ορίσει το ίδιο και δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτό έχουν όλα τα μέλη του ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα αυτή τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την πραγματοποίησή του και είναι ταμιακά εντάξει.
3. Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και ξεχωριστό ενιαίο ψηφοδέλτιο για κάθε περίπτωση, με διαφορετική κάλπη. Οι γενικές διατάξεις που ισχύουν σε κάθε περίπτωση είναι οι παρακάτω:
3.1 Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται, στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται στην αρχή της Γενικής Συνέλευσης, ώστε να υπάρχει χρόνος να γνωρίσουν τους υποψηφίους οι σύνεδροι και να ετοιμαστούν τα ψηφοδέλτια.
3.2 Οι υποψήφιοι αναγράφονται στο Ενιαίο Ψηφοδέλτιο κάθε οργάνου με αλφαβητική σειρά, χωρίς αριθμητικό περιορισμό.
3.3 Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται στις Γενικές Συνελεύσεις, όταν ολοκληρωθεί η συγκρότηση των ψηφοδελτίων με ανάγνωση των ονομάτων τους ανά όργανο, ανεξάρτητα από το αν θα είναι ομιλητές ή εισηγητές.
3.4 Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα, ιδίου χρώματος και μεγέθους, για κάθε όργανο και οι υποψήφιοι σ’ αυτά αναγράφονται με μπλε ή μαύρο μελάνι.
3.5 Κάθε ταμιακά εντάξει μέλος έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται, είτε παρακολούθησε τις εργασίες τους, είτε όχι.
3.6 Ο σταυρός προτίμησης τοποθετείται είτε μπροστά, είτε στο τέλος του ονόματος του υποψηφίου, με μπλε ή μαύρο μελάνι.
3.7 Τα ψηφοδέλτια κατά την διαλογή αριθμούνται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Όσα απ’ αυτά φέρουν περισσότερους από τους προβλεπόμενους, ανά όργανο, σταυρούς ή έχουν γραφτεί πάνω τους ονόματα, φράσεις κ.λ.π. ή αντί για σταυρούς έχουν άλλα σύμβολα ή ενδείξεις, είναι άκυρα. Στην περίπτωση που φέρουν τους προβλεπόμενους σταυρούς, αλλά κάποιος ή κάποιοι απ’ αυτούς δεν έχουν τεθεί επ’ ακριβώς πριν ή στο τέλος του ονόματος του υποψηφίου, ώστε να είναι ευδιάκριτο ποιόν ψηφίζουν, τότε το ψηφοδέλτιο δεν είναι άκυρο, οι αμφισβητούμενοι όμως σταυροί δεν υπολογίζονται.
4. Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού ολοκληρώσει τις διαδικασίες, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και συντάσσει ξεχωριστό πρακτικό για κάθε όργανο, όπου αναγράφονται ο τόπος και ο χρόνος των εκλογών, ο αριθμός των ψηφισάντων, όλοι οι υποψήφιοι με αλφαβητική σειρά και με τους σταυρούς που έλαβαν και όσοι από αυτούς εκλέγονται, με την σειρά που εκλέγονται, καθώς και οι υπόλοιποι που δεν εκλέγονται και ανακηρύσσονται ως αναπληρωματικοί. Επίσης αναγράφονται και τυχόν ενστάσεις και το σκεπτικό που έγιναν δεκτές ή απορρίφθηκαν.
Εκλογικές διαδικασίες Γενικής Συνέλευσης
α. Ανάδειξη Προέδρου.
1. Δικαίωμα υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου έχουν όλα τα ταμιακά εντάξει μέλη που έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη Γενική Συνέλευση.
2. Ο εκλεγόμενος είναι ένας και ένας (1) ο σταυρός προτίμησης.
3. Για την εκλογή του Προέδρου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των προτιμήσεων (σταυροί προτίμησης). Αν αυτό δεν συμβεί κατά την πρώτη ψηφοφορία, τότε αυτή επαναλαμβάνεται ανάμεσα στους 2 πρώτους επιτυχόντες, (εφόσον υπάρχουν πάνω από δύο υποψηφιότητες).
4. Τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρούνται στο αποτέλεσμα και επομένως για να έχουμε επανάληψη της ψηφοφορίας πρέπει οι υποψήφιοι να είναι πάνω από δύο.
5. Μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια γίνεται και στην περίπτωση που είναι ένας (1) ο υποψήφιος, ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων. Εάν αυτό δεν γίνει, τότε αναζητούνται νέος ή νέοι υποψήφιοι.
6. Για την εκλογή Προέδρου η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει ξεχωριστό πρακτικό που παραδίδεται στο νεοεκλεγέντα Πρόεδρο.
β. Ανάδειξη μελών Εκτελεστικής Γραμματείας
1. Κάθε ταμιακά εντάξει μέλος έχει δικαίωμα να θέσει μέχρι έξι (6) σταυρούς προτίμησης.
2. Μετά την διαλογή των ψηφοδελτίων από την Εφορευτική Επιτροπή εκλέγονται για την Εκτελεστική Γραμματεία τόσοι εκ των υποψηφίων, με βάση τους σταυρούς προτίμησης ώστε να κατατάσσονται ανάμεσα στους δέκα τέσσερις (14) πρώτους , οι υπόλοιποι ανακηρύσσονται αναπληρωματικοί.
3. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να παραδώσει στον Πρόεδρο τα πρακτικά, προκειμένου αυτός, εντός οκτώ (8) ημερών να συγκαλέσει την πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας.
γ. Ανάδειξη μελών Ελεγκτικής Επιτροπής
1. Κάθε ταμιακά εντάξει μέλος έχει δικαίωμα να θέσει μέχρι ένα (1) σταυρό προτίμησης.
2. Μετά την διαλογή των ψηφοδελτίων από την Εφορευτική Επιτροπή εκλέγονται όσοι με βάση τους σταυρούς αυτούς κατατάσσονται ανάμεσα στους τρείς (3) πρώτους, οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικοί.
3. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να παραδώσει στον Πρόεδρο τα πρακτικά, προκειμένου αυτός, εντός οκτώ (8) ημερών να συγκαλέσει την πρώτη συνεδρίαση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
δ. Ανάδειξη μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου
1. Κάθε ταμιακά εντάξει μέλος έχει δικαίωμα να θέσει μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης.
2. Μετά την διαλογή των ψηφοδελτίων από την Εφορευτική Επιτροπή εκλέγονται όσοι με βάση τους σταυρούς αυτούς κατατάσσονται ανάμεσα στους πέντε (5) πρώτους, οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικοί.
3. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να παραδώσει στον Πρόεδρο τα πρακτικά, προκειμένου αυτός, εντός οκτώ (8) ημερών να συγκαλέσει την πρώτη συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
ε. Ανάδειξη υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων.
1. Τα ταμιακά εντάξει μέλη έχουν δικαίωμα να θέσουν μέχρι επτά (7) σταυρούς προτίμησης και εκλέγονται όσοι εκ των υποψηφίων συμπληρώσουν τον αριθμό που προκύπτει από τον υπολογισμό του 50% επί του συνόλου των από τον Νόμο προβλεπόμενων υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων για το Δήμο της Ηλιούπολης, οι υπόλοιποι τίθενται στην διάθεση του Υποψήφιου Δημάρχου.
2. Στο τέλος της διαδικασίας η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό το οποίο παραδίδει στον Πρόεδρο, που είναι αρμόδιος να μεριμνήσει, σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Γραμματέα, για την φύλαξη των αποτελεσμάτων ώστε να αξιοποιηθούν την περίοδο των Δημοτικών εκλογών, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού.
ΑΡΘΡΟ 21ο : ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1. Η ανάδειξη του υποψήφιου Δημάρχου που θα στηρίξει το ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ στις επικείμενες εκλογές γίνεται κάθε φορά από την Γενική Συνέλευση και μπορεί να είναι ή ο Πρόεδρος ή κάποιο άλλο πρόσωπο (μέλος της παράταξης ή όχι). Στην περίπτωση που υπάρχει ένας υποψήφιος, τότε η εκλογή γίνεται δια ανατάσεως της χειρός, όταν όμως έχουμε περισσότερους υποψηφίους, τότε η ψηφοφορία είναι μυστική και ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση εκλογής Πρόεδρου (άρθρο 20).
2. Δικαίωμα υποψηφιότητας Δημάρχου, πέρα από τον Πρόεδρο της παράταξης, έχει κάθε ταμιακά εντάξει μέλος, είτε αυτοπροτείνοντας τον εαυτό του, είτε με πρόταση άλλων μελών, που υποβάλλεται γραπτά πριν ή κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
3. Προτάσεις υποψηφίων Δημάρχων μπορεί να γίνουν και για πρόσωπα που δεν είναι μέλη της παράταξης. Στην περίπτωση αυτή η πρόταση υποβάλλεται ή από τον Πρόεδρο ή από την Εκτελεστική Γραμματεία ή από το 1/5 των ταμιακά εντάξει μελών με έγγραφη αίτησή τους, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών και ακολουθείται για την εκλογή τους η ίδια διαδικασία που τηρείται για τα μέλη, εφόσον πρώτα η Γενική Συνέλευση λάβει απόφαση ότι κάνει δεκτές τις υποψηφιότητες αυτές.
4. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αποφασίσει να μην ανακηρύξει υποψήφιο Δήμαρχο, αλλά αυτός να προκύψει μέσα από διαπραγματεύσεις με άλλες Δημοτικές Κινήσεις – Παρατάξεις και προσωπικότητες, τότε εξουσιοδοτείται η Εκτελεστική Γραμματεία να διαχειριστεί την υπόθεση και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται γι’ αυτό το λόγο τέσσερεις (4) μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές.
5. Σε περίπτωση μομφής στο πρόσωπο του υποψήφιου Δημάρχου, συγκαλείτε έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία με απόφαση του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανακαλέσει ή να καθαιρέσει τον υποψήφιο Δήμαρχο.
6. Δεν έχει δικαίωμα να οριστεί υποψήφιος Δήμαρχος για τρίτη (3) φορά πρόσωπο, εφόσον δεν έχει διατελέσει Δήμαρχος τουλάχιστον μία (1) φορά από τις δύο (2) πρώτες υποψηφιότητες.
ΑΡΘΡΟ 22ο : ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Από την Γενική Συνέλευση εκλέγεται το 50% των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.
2. Το υπόλοιπο 50% επιδιώκεται να είναι υποψήφιοι που θα προκύψουν μετά από διάλογο και συνεργασίες με προσωπικότητες ή άλλες Δημοτικές Κινήσεις.
3. Στη διαδικασία αυτή επικεφαλής είναι ο Υποψήφιος Δήμαρχος της παράταξης.
4. Ως προς τον αριθμό των υποψηφίων γυναικών, ισχύουν οι ποσοστώσεις που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 23ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ
1. Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο από τη Γενική Συνέλευση.
2. Για την αλλαγή του καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.
3. Απόφαση για τη διάλυση του ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ λαμβάνεται από τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται γι’ αυτό το σκοπό. Μετά την απόφαση για διάλυση, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και σε ποιόν ή ποιους θα μεταφερθούν τα περιουσιακά στοιχεία της παράταξης.
4. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συγκληθεί Γενική Συνέλευση και η διάλυση επέρχεται εξ’ αντικειμένου (όταν δηλαδή τα μέλη του είναι λιγότερα από είκοσι (20) και καθίσταται αδύνατη η επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συστάθηκε η παράταξη), τότε τα περιουσιακά στοιχεία του ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ μεταφέρονται με ευθύνη του τελευταίου Προέδρου στο Δήμο Ηλιούπολης.
ΑΡΘΡΟ 24ο : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Μέχρι την έγκριση του παρόντος καταστατικού, τα υφιστάμενα όργανα του ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ λειτουργούν σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί από αυτά.
2. Όλα τα όργανα της παράταξης είναι προσωρινά μέχρι τη σύγκλιση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης όπου και θα εκλεγούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό.
3. Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα, εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα ιδρυτικά μέλη του ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ στην Ηλιούπολη Αττικής, στην επί της οδού Πανταζή 6, όπου λειτουργούν τα γραφεία της παράταξης.

Ηλιούπολη, 4 Μαρτίου 2013

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.