Oι όροι για τους αναδόχους της Σπιτικής Κουζίνας
Ο ∆ήµος Ελληνικού Αργυρούπολης θα δέχεται προσφορές Εταιριών Εστίασης, Catering

προκειµένου να συνεργαστούν για την υλοποίηση προγράµµατος προσφοράς χαµηλού
κόστους φαγητού στους πολίτες του ∆ήµου.
Ο ∆ήµος Ελληνικού Αργυρούπολης προωθεί το πρόγραµµα «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ»,
επιδιώκοντας να συµπαρασταθεί στις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού (απόρους και
οικονοµικά αδύναµους) αλλά και προς τις εργαζόµενες µητέρες, τους εργαζόµενους στο ∆ήµο
µας και τους εργαζόµενους σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες που υπάρχουν στην πόλη µας, στο
πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης εξασφαλίζοντας χαµηλού κόστους φαγητό σε
όλους τους πολίτες
Για το σκοπό αυτό και για δέκα µέρες από 13/2/2013 µέχρι 22/2/2013 θα δέχεται προσφορές. Η
κατάθεση θα γίνεται στο ∆ηµαρχείο (∆ιευθ. Λ.Κύπρου 68 Αργυρούπολη), στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µε την ένδειξη: Για το Πρόγραµµα «ΑΝΟΙΧΤΗ
ΚΟΥΖΙΝΑ».
Το πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι τα
παρακάτω :
1. Ο ∆ήµος θα ορίσει και θα διαθέσει στην Εταιρεία ένα κατάλληλο χώρο ιδιοκτησίας του,
στον οποίο θα γίνεται καθηµερινά (∆ευτέρα – Παρασκευή 11:30-15:30) η διάθεση του
φαγητού προς τους πολίτες.
2. Η Εταιρεία που θα αναλάβει το συγκεκριµένο πρόγραµµα θα πρέπει να διαθέτει πρότυπο2. Η Εταιρεία που θα αναλάβει το συγκεκριµένο πρόγραµµα θα πρέπει να διαθέτει πρότυπο
σύστηµα ασφαλείας τροφίµων (∆ιεθνές Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφαλείας Τροφίµων)
HACP/ISO 22000, σύγχρονο και πλήρη εξοπλισµό ο οποίος θα περιγράφετε, ειδικά
εκπαιδευµένο προσωπικό, `καθώς και εµπειρία στο χώρο µαζικής εστίασης που να
αποδεικνύει διανοµή φαγητού και σίτιση υποκαταστηµάτων.
3. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει εργαστήρια παραγωγής εντός του νοµού Αττικής και να
είναι Εταιρεία Εστίασης, Catering µε τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας.
4. Τα είδη των προσφερόµενων γευµάτων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 έως 5
καθηµερινά (∆ευτέρα έως Παρασκευή) από τα οποία τα δύο (2) να περιλαµβάνουν
υποχρεωτικά κρέας µε ενιαία για όλα τα είδη τιµολόγηση από την ταµειακή µηχανή, που
θα εγκαταστήσει η Eταιρεία στο χώρο.
5. Η διάθεση των γευµάτων προς τους πολίτες του ∆ήµου θα γίνεται υπό την επίβλεψη δύο
(2) τουλάχιστον υπαλλήλων, οι οποίοι αποτελούν υποχρέωση της εταιρείας.
6. Ο ∆ήµος θα έχει κάθε δικαίωµα διενέργειας ελέγχου και δειγµατοληψιών επί των
γευµάτων που θα διατίθενται, όποτε το κρίνει απαραίτητο.
7. Η διαφηµιστική καµπάνια του προγράµµατος θα βαρύνει την Εταιρεία στο σύνολό της και
θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει 30.000 φυλλάδια ( flyers ) και 500 αφίσες καθώς και τα
µπάνερ και τη γραφιστική διακόσµηση του διατιθέµενου χώρου µε το λογότυπο του
∆ήµου.
8. Στην εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται πέρα από τη βεβαίωση
δυνατότητας υλοποίησης και τα απαραίτητα πιστοποιητικά, φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας, προφίλ της εταιρείας καθώς και να µην υπάρχουν οφειλές
προς τον ∆ήµο. Κλειστό φάκελο προτεινόµενης τιµής γεύµατος (ανά µερίδα, ενιαία για
όλες) µε εγγύηση µη αύξησης της τιµής για τα δύο τουλάχιστον επόµενα χρόνια, καθώς
και προτεινόµενο ενδεικτικό εβδοµαδιαίο διαιτολόγιο. Μετά το πέρας των δύο ( 2 ) αυτών
ετών µια πιθανή αύξηση θα απαιτεί συναίνεση και του ∆ήµου για τη συνέχιση του
προγράµµατος.
9. Εφόσον εκδηλώσουν ενδιαφέρον περισσότερες από µια ( 1 ) εταιρείες και µε την
προϋπόθεση ότι τα κατατεθέντα δικαιολογητικά κριθούν ότι καλύπτουν τους όρους της
παρούσας, θα κληθούν οι ενδιαφερόµενοι ενώπιον Επιτροπής του ∆ήµου για να
ανοιχθούν οι κλειστές προσφορές µε τελικό κριτήριο επιλογής την προτεινόµενη τιµή
ανά γεύµα.
10.Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων από µίας προσφοράς µε παραπλήσιο
περιεχόµενο και ίδια τελική τιµή κόστους, θα ληφθεί υπόψη το κριτήριο της
εντοπιότητας.
Η ΟΕ µετά απο διαλογικη συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ την καταρτιση των ανωτέρω
όρων για το πρόγραµµα εστίασης του ∆ήµου «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΥΖΙΝΑ» .
Η παρούσα απόφαση ελαβε α.α. 22/13
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ ΤΑ΄ΜΕΛΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΤΖΙ∆ΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.