Ανακοίνωση για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αγίου Δημητρίου
Στην πρόσληψη ενός ατόμου θα προβεί ο Δήμος Αγίου Δημητρίου για την πλήρωση της κενής θέσης του Γενικού Γραμματεα του Δήμου.

Δείτε εδώ όλη την ανακοίνωση.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.3584/2007 για την κάλυψη θέσης Γενικού
Ανδρέας Κονδύλης: Προστατεύουμε και διεκδικούμε τα συμφέροντα του Δήμου και του πολίτη, και δεν κάνουμε πίσω ούτε εκατοστό!!

Γραμματέα.

2. Την αριθμ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό θέσεων των

Περιφερειών και των Δήμων της χώρας».

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Αγίου Δημητρίου

Αττικής (ΦΕΚ 207/τ.Β’/17-02-2005) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 1348/τ.

Β’/07-07-2009).

ΚΑΛΕΙ

Τους /της ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν μαζί με τη σχετική αίτηση και

σύντομο βιογραφικό σημείωμα μαζί με τα αποδεικτικά προσόντων τους, σχετικά με

την πλήρωση μίας -1- θέσης Γενικού Γραμματέα:

Α) πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή

δίπλωμα της αλλοδαπής (οι τίτλοι σπουδών εξωτερικού πρέπει να

συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμου αρμοδίου οργάνου

με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από

τα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια).

Β) τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους

του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).

Γ) να έχουν εμπειρία σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, οι ενδιαφερόμενοι /ες καλούνται να

υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση

β) Βιογραφικό σημείωμα

γ) Τίτλος σπουδών

δ) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία να δηλώνουν ότι έχουν τα

γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημοτικούς υπαλλήλους του

Α’ μέρους του Ν.3584/2007 και συγκεκριμένα:

– Ότι κατέχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ε.Ε

(άρθρο 12 Ν.3584/2007)

– Ότι είναι υγιείς

– Ότι έχουν (για τους άντρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι

έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές .

– Ότι δεν έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή δεν έχουν τεθεί από δικαστική

συμπαράσταση στερητική ή επικουρική (πλήρη ή μερική) ή απασχόληση που συνιστά

κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την ανωτέρω θέση

– Ότι δεν έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους.

στ) Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, προς απόδειξη της

επικαλούμενης εμπειρίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσιοποίηση της

παρούσης να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Αγ. Δημητρίου 55, 3ος

όροφος, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προσωπικού, ώρες 08:00-13:00) να

καταθέσουν την αίτησή τους με τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.