Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου δίμηνης διάρκειας
Ο δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων, κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σκοπό την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας ακάλυπτων χώρων του Δήμου, την παροχή βοήθειας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κενά οικόπεδα του Δήμου καθώς και σε περιοχές του Νομού Αττικής εφόσον χρειαστεί, συνολικής χρονικής διάρκειας δύο – 2- μηνών.“Ή συμμορφώνεστε ή φεύγετε” – Tελεσίγραφο του Δήμου Αλίμου για την κακοποίηση του παραλιακού μετώπου

Δείτε ολόκληρη την ανκοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α’/7-6-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών

Υπαλλήλων» (Φ.Ε.Κ 143/τ.Α’/28-6-2007) για την πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες

εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις

διατάξεις του Ν.2738/99, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2190/94 το

προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων

αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο

μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.

4.Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α/28-12-2009), σύμφωνα με

τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν.2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης

διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.

5. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών

διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ 54Α).

6.Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη , την

αυτοδιοίκηση κσι την αποκεντρωμένη διοίκηση- Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με

τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη

προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση

εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό

διάστημα δώδεκα μηνών.

7.Την υπ’ αριθμ. 173/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου σχετικά με την πρόσληψη

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών,

με σκοπό την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πυρασφάλειας.

8.Την υπ’ αριθμ. 27815/25054/22-06-2012 Εγκριτική Απόφαση του Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα, κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σκοπό την κάλυψη αναγκώνπυροπροστασίας ακάλυπτων χώρων του Δήμου, την παροχή βοήθειας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κενά οικόπεδα του Δήμου καθώς και σε περιοχές του Νομού Αττικής εφόσον χρειαστεί, συνολικής χρονικής διάρκειας δύο – 2- μηνών.

Κωδικός θέσης :101

Τόπος εκτέλεσης : Δήμος Αγίου Δημητρίου

Ειδικότητα  :ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Διάρκεια σύμβασης :2 μήνες

Αριθμός ατόμων: 10

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία, τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της

θέσεως που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική

συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

4. Να είναι

Έλληνες πολίτες . Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων

κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του

ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που

προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται

πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος

και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958). Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική

ιθαγένεια απαιτείται

η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των

καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για

Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την

Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.

Β. ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (τυπικά ή τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του

Ν. 2527/1997.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά

επικυρωμένα

:

1.

Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2.

Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους

υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.

3.

Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της

οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία

έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

4.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο

δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων

αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία

απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

5.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών

από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής), προκειμένου για υποψηφίους που έχουν

ανήλικα τέκνα

.

6.

Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

πρόσφατης έκδοσης (

όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

συμμετοχής) στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό

αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας

Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) σε ισχύ.

Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο

πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα

.

7. Για την απόδειξη της εμπειρίας, απαιτείται:

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή απογραφικό δελτίο ΙΚΑ που να προκύπτει η διάρκεια

ασφάλισης.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα

να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει η

διάρκεια απασχόλησης.

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε

αυτοπροσώπως,

είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους

θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Σελίδα

2 από 3

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι

δέκα (10) ημέρες, που αρχίζει από 29/06/2012 και τελειώνει

στις 09/07/2012 και ώρες 08:00 π.μ. έως 13:30μ.μ.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Γραφείο Προσωπικού (3

ος όροφος), Αγίου Δημητρίου 55 Τ.Κ 173 43

Άγιος Δημήτριος Αττικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α) στην υπηρεσία μας και β) στο δικτυακό

τόπο της υπηρεσίας μας (

www.dad.gr).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της Ανακοίνωσης θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αγίου Δημητρίου και στο δικτυακό τόπο της

υπηρεσίας μας (

www . dad . gr ).

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασης τους, αντικαθίστανται με άλλους από

τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα κατάταξης , κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Α) Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών πρόσκαιρων αναγκών , με

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του

Ν.3584/2007 εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του

Ν.2190/94 (ΑΣΕΠ).

Β)Το προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν

επιτρέπεται να έχει απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/94. Επίσης έχει κώλυμα υπέρβασης οκτάμηνης

απασχόλησης μέσα στο κρίσιμο δωδεκάμηνο (παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 για νέα απασχόληση

οκτάμηνης διάρκειας.

Γ)Το προσωπικό πρέπει να μην έχει κώλυμα κατά τα άρθρα 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 όπου προβλέπεται

ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο

εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη για την κάλυψη ίδιων ή παρεμφερών αναγκών (άρθρο 5) ενώ η συνολική

χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες(άρθρο 6).

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα γίνει με τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω

μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800

2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….

μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 55 600 ….

*

αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός τέκνων 1 2 3

μονάδες 30 60 110

5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και

ανω

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α’/7-6-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.

Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών

Υπαλλήλων» (Φ.Ε.Κ 143/τ.Α’/28-6-2007) για την πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες

εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ.

3.

Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2190/94, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις

διατάξεις του Ν.2738/99, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 2190/94 το

προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων

αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο

μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.

4.

Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α/28-12-2009), σύμφωνα με

τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν.2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης

διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.

5. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών

διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ 54Α).

6.

Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη , την

αυτοδιοίκηση κσι την αποκεντρωμένη διοίκηση- Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με

τις οποίες εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη

προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση

εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό

διάστημα δώδεκα μηνών.

7.

Την υπ’ αριθμ. 173/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου σχετικά με την πρόσληψη

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών,

με σκοπό την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πυρασφάλειας.

8.

Την υπ’ αριθμ. 27815/25054/22-06-2012 Εγκριτική Απόφαση του Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

συνολικά δέκα

(10) ατόμων

, κλάδου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σκοπό την κάλυψη αναγκών

πυροπροστασίας ακάλυπτων χώρων του Δήμου, την παροχή βοήθειας σε περίπτωση εκδήλωσης

πυρκαγιάς σε κενά οικόπεδα του Δήμου καθώς και σε περιοχές του Νομού Αττικής εφόσον χρειαστεί,

συνολικής χρονικής διάρκειας δύο – 2- μηνών.

Κωδικός θέσης Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Αγίου Δημητρίου ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 2 μήνες 10

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία, τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της

θέσεως που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική

συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

4. Να είναι

Έλληνες πολίτες . Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958). Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.

Β. ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (τυπικά ή τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

1.Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2.Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.

3.Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής), προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα.

6.Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής) στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) σε ισχύ.

 Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.

7. Για την απόδειξη της εμπειρίας, απαιτείται:

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή απογραφικό δελτίο ΙΚΑ που να προκύπτει η διάρκεια ασφάλισης.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια απασχόλησης.

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, που αρχίζει από 29/06/2012 και τελειώνει στις 09/07/2012 και ώρες 08:00 π.μ. έως 13:30μ.μ.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Γραφείο Προσωπικού (3ος όροφος), Αγίου Δημητρίου 55 Τ.Κ 173 43

Άγιος Δημήτριος Αττικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α) στην υπηρεσία μας και β) στο δικτυακό

τόπο της υπηρεσίας μας (www.dad.gr).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της Ανακοίνωσης θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αγίου Δημητρίου και στο δικτυακό τόπο της

υπηρεσίας μας (www . dad . gr ).

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασης τους, αντικαθίστανται με άλλους από

τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα κατάταξης , κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Α) Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών πρόσκαιρων αναγκών , με

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του

Ν.3584/2007 εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του

Ν.2190/94 (ΑΣΕΠ).

Β)Το προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν

επιτρέπεται να έχει απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/94. Επίσης έχει κώλυμα υπέρβασης οκτάμηνης

απασχόλησης μέσα στο κρίσιμο δωδεκάμηνο (παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 για νέα απασχόληση

οκτάμηνης διάρκειας.

Γ)Το προσωπικό πρέπει να μην έχει κώλυμα κατά τα άρθρα 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 όπου προβλέπεται

ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο

εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη για την κάλυψη ίδιων ή παρεμφερών αναγκών (άρθρο 5) ενώ η συνολική

χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες(άρθρο 6).

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων θα γίνει με τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 και άνω

μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800

2. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 55 600 ….

*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα

4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός τέκνων 1 2 3

μονάδες 30 60 110

5. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και ανω

μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.