Διαγωνισμός για τα κυλικεία του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Γλυφάδας
Διενεργείται πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την «Εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) των κυλικείων εντός του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Γλυφάδας (Δ.Α.Κ.)», σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που ορίστηκαν με την αριθμ. 487/2020, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 08/01/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 λήξη κατάθεσης δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, που θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Γλυφάδας.
Ως κατώτατο όριο προσφοράς, ορίζεται το ποσόν των 1.300,00€ πλέον χαρτοσήμου.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου δια την εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων, ως εγγύηση, Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένη στην Τράπεζα της Ελλάδος, εξάμηνης τουλάχιστον διάρκειας για ποσό που θα είναι ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στο άρθρο 4 της διακήρυξης αυτής, ορίου της πρώτης προσφοράς, ήτοι ποσού εκατόν τριάντα ευρώ (130,00€).


Το τρίγωνο της λάσπης: Αυτοί βρίσκονται πίσω από την επιχείρηση συκοφάντησης του Ανδρέα Κονδύλη
Το γραμμάτιο αυτό ή η εγγυητική επιστολή αυτή, θα αποτελεί εγγύηση συμμετοχής του στη δημοπρασία και υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται σε όλους όσους πήραν μέρος στην δημοπρασία, μόλις εκδοθεί η απόφαση για το αποτέλεσμα, εφόσον δεν είναι πλειοδότες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της λεπτομερούς διακήρυξης από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Γλυφάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Υπεύθυνη κα Βασιλική Μασούρογλου, τηλ. 2132025219

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.