Διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα σε όλα τα θεραπευτήρια του Οµίλου HHG
Αποτελεσµατική διαχείριση των αγγειακών επιπλοκών σε ασθενείς που νόσησαν από COVID-19

Από την αρχή της πανδηµίας στη χώρα µας και βάσει ειδικού σχεδίου προετοιµασίας και διαχείρισης της κρίσης COVID-19, ο Όµιλος Hellenic Healthcare Group (HHG), ο µεγαλύτερος ιδιωτικός όµιλος παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, που στο δυναµικό του περιλαµβάνει 6 κορυφαία θεραπευτήρια: το Υγεία, το Metropolitan Hospital, το Μητέρα, το Metropolitan General, το Λητώ και το Creta InterClinic, προχώρησε σε µια σειρά σηµαντικών πρωτοβουλιών και δράσεων που περιλαµβάνουν:

1. Tη συνεργασία µε επιφανείς εξειδικευµένους ιατρούς, ερευνητικές οµάδες και διεθνούς φήµης ερευνητικά ιατρικά κέντρα µε στόχο τη συµβολή στη µελέτη της νόσου και των επιπλοκών που προκαλεί η λοίµωξη από τον ιό.

2. Tην άµεση εφαρµογή διεθνών ιατρικών οδηγιών και πρωτοποριακών προγραµµάτων για την καλύτερη διαχείριση των ασθενών και την εφαρµογή ειδικών προληπτικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων.3. Tην αυστηρή εφαρµογή προληπτικών µέτρων σε όλα τα θεραπευτήρια του ΗΗG για τον περιορισµό της µετάδοσης του ιού.

4. Tην ανάπτυξη διεθνούς προγράµµατος συνεχιζόµενης ιατρικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Σορβόννης (INSERM U938), µε στόχο την εκπαίδευση της ιατρικής κοινότητας στην αντιµετώπιση των ασθενών µε COVID-19.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συνεργασία του HHG µε τον κ. Γρηγόρη Γεροτζιάφα, Καθηγητή Αιµατολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Σορβόννης και ∆ιευθυντή της ερευνητικής οµάδας Καρκίνος και Θρόµβωση, INSERM U938, για την εφαρµογή των διεθνών οδηγιών που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Ιδρυµα VAS (Ευρωπαϊκό Ανεξάρτητο Ιδρυµα Αγγειολογίας / Αγγειακής Ιατρικής – European Independent Foundation in Angiology / Vascular Medicine) για την αποτελεσµατική διαχείριση ασθενών COVID-19 µε αγγειακές παθήσεις ή παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο κ. Γρηγόρης Γεροτζιάφας είναι ο κύριος ερευνητής και συντονιστής της διεθνούς οµάδας 74 ειδικών από 31 χώρες που υπό την αιγίδα του Ιδρύµατος VAS εκπόνησε τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες µε τίτλο «Guidance for the Management of Patients with Vascular Disease or Cardiovascular Risk Factors and COVID-19».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σχετικά µε τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες που δηµοσιεύτηκαν στο έγκυρο περιοδικό «Thrombosis and Haemostasis» ο Καθηγητής Γεροτζιάφας τονίζει τα εξής:

«Σχετικά µε τις αγγειακές επιπλοκές της λοίµωξης από τον ιό SARS-CoV-2, την εµφάνιση της νόσου COVID-19 και την αντιθροµβωτική θεραπεία: επιδηµιολογικά στοιχεία που δηµοσιεύτηκαν αρχικά από την Κίνα και αργότερα από άλλες χώρες στην Ευρώπη και την Αµερική δείχνουν ότι οι πολίτες που πάσχουν από αγγειακή νόσο ή που παρουσιάζουν παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου (όπως παχυσαρκία, σακχαρώδη διαβήτη ή αρτηριακή υπέρταση) διατρέχουν υψηλό κίνδυνο επιδείνωσης της COVID-19. Συγκεκριµένα, οι ασθενείς αυτοί χρήζουν εισαγωγής σε µονάδες εντατικής θεραπείας σε ποσοστό άνω του 60%, καθώς αποδεικνύεται ότι η λοίµωξη SARS-CoV-2 ενεργοποιεί την πήξη του αίµατος και τα ενδοθηλιακά κύτταρα που καλύπτουν την εσωτερική επιφάνεια των αγγείων η οποία έρχεται σε επαφή µε το αίµα. Η θρόµβωση στο επίπεδο της µικροκυκλοφορίας των πνευµόνων και άλλων οργάνων, καθώς και η πνευµονική εµβολή βρίσκονται µεταξύ των σηµαντικότερων αιτιών νοσηρότητας και θνητότητας σε ασθενείς µε COVID-19».

Αντιµετώπιση των αγγειακών επιπλοκών σε ασθενείς µε αγγειακή νόσο ή παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου

Ο Όµιλος HHG εφαρµόζει σήµερα -σε συνεργασία µε τον κ. Γεροτζιάφα και την επιστηµονική οµάδα του από το INSERM U938 Sorbonne University- το πρωτοποριακό για την Ελλάδα Πρόγραµµα Αγγειακής Αιµατολογίας COVID-19 και στα 6 θεραπευτήριά του.

Πρόκειται για µια ολοκληρωµένη στρατηγική για τη διαχείριση ασθενών µε αγγειακές παθήσεις ή παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου που στοχεύει (α) στην πρόληψη της λοίµωξης από SARS-CoV-2 (β) στην έγκαιρη αναγνώριση των πολιτών και των ασθενών µε COVID-19 που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο επιδείνωσης της νόσου ή βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο φλεβικής θρόµβωσης, (γ) στη βελτιστοποίηση της αντιθροµβωτικής θεραπείας κατά τη διαδροµή της νόσου αλλά και µετά το πέρας της νοσηλείας και (δ) στη µείωση των εισαγωγών στις µονάδες εντατικής θεραπείας.

Το πρόγραµµα προσφέρει επίσης στο ιατρικό προσωπικό τη δυνατότητα ανοιχτής πρόσβασης σε αυτό και συνεχούς εκπαίδευσης µέσω του δικτύου Vascular Hematology Healthcare Spots. Επιπλέον, η επιστηµονική οµάδα µε επικεφαλής τον Καθηγητή Γεροτζιάφα στοχεύει, σε συνεργασία µε τον Όµιλο HHG, στον συντονισµό των προσπαθειών για την εφαρµογή διεθνών θεραπευτικών συστηµάτων για την COVID-19 από τις ελληνικές αρχές υγειονοµικής περίθαλψης.

Προληπτικά µέτρα προστασίας στα 6 θεραπευτήρια του Οµίλου HHG

• Υποχρεωτικό µοριακό τεστ ανίχνευσης του ιού (PCR) και λήψη αρνητικού αποτελέσµατος για το σύνολο του προσωπικού που επιστρέφει στην εργασία.

• Υποχρεωτικό µοριακό τεστ σε όλους τους ασθενείς πριν από την εισαγωγή για δευτεροβάθµια περίθαλψη.

• Συνέχιση της δειγµατοληψίας και εξέτασης σε ειδικούς εξωτερικούς χώρους (isolation rooms) εκτός των θεραπευτηρίων και σε συνθήκες αποµόνωσης.

• Αυστηρά µέτρα κατά την είσοδο και παραµονή εντός των θεραπευτηρίων µε περιορισµό του αριθµού των εισόδων, θερµοµέτρηση και υποχρεωτική χρήση προστατευτικής µάσκας.

• Συνεχής επικοινωνία και στενή συνεργασία µε το υπουργείο Υγείας, τον ΕΟ∆Υ, τον ΕΟΠΥΥ, το ΕΚΑΒ και όλους τους αρµόδιους φορείς.

• Eιδική λοιµωξιολογική οµάδα και επιτροπή νοσοκοµειακών λοιµώξεων µε επικεφαλής ειδικούς από τον ΕΟ∆Υ, καθώς και ιατρούς και νοσηλευτές εξειδικευµένους και πιστοποιηµένους στη διαχείριση µαζικών καταστροφών και επιδηµιών.

• Κινητή µονάδα για κατ’ οίκον επίσκεψη και λήψη δείγµατος για την ανίχνευση του ιού, καθώς και λήψη αίµατος για τη διενέργεια απλών αιµατολογικών εξετάσεων.

• ∆υνατότητα διεξαγωγής εκατοντάδων µοριακών εξετάσεων (PCR) ανά ηµέρα στα διαγνωστικά εργαστήρια του οµίλου.

• Επιπλέον, ο Όµιλος HHG δηµιούργησε µια καινοτόμο ψηφιακή υπηρεσία τηλεϊατρικής, την εφαρµογή COVID19 Digital Clinic, και την υπηρεσία Drive-Through COVID-19 test.

Όµιλος Hellenic Healthcare Group

Ο Όµιλος HHG ιδρύθηκε το 2018 και περιλαμβάνει 6 θεραπευτήρια -το Υγεία, το Metropolitan Hospital, το Μητέρα, το Metropolitan General, το Λητώ και το Creta InterClinic-, την εταιρία Y-Logimed, µε αντικείµενο την εµπορία ιατροτεχνολογικών προϊόντων, το Κέντρο Γενετικής και Γενωµικής ΆλφαLAB και την εταιρία Business Care, που παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε επιχειρήσεις και οργανισµούς. Ο Όµιλος HHG προσφέρει υψηλής ποιότητας και διεθνώς ανταγωνιστικές υπηρεσίες για κάθε θέµα υγείας, από τη γέννηση έως την τρίτη ηλικία, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες τον χρόνο.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.