“Το τρομακτικόν δυστύχημα του Άγγλικού υδροπλάνου εις Παλαιόν Φάληρον”
Καθημερινή 2 Οκτωβρίου 1937
Η θάλασσα ήτο διαυγής ως κρύσταλλον και ο πιλότος κατεθαμβώθη.Έκ των 13 επιβαινόντων 3 επνίγησαν και 5 ετραυματίσθησαν.
Ό,τι άπέμεινεν άπό τό μέγα ύδροπλανον της «Imperial Airways» μετά τό δυστύχημα..
Οί κάτοικοι τού Παλαιού Φαλήρου καί οί πρωινοί περιπατηταί τής Φαληρικής ακτής παρέστησαν μάρτυρες τού τρομακτικού αεροπορικού δυστυχήματος έκ τών όλίγων τά όποία έσημειώθησαν κατά τήν σχετικώς μακράν ίστορίαν τού υδροπλάνου.
Έν έκ τών υδροπλάνων τής Άγγλικής έταιρείας «Imperial Airways» έκ τών έξυπηρετούντων τήν συγκοινωνίαν τής Άγγλικής μητροπόλεως μετά τών σημαντικωτέρων κέντρων τής Νοτίου Άφρικής καί των Ίνδιών ένώ ‘εφθανε τήν πρωίαν έξ Άλεξανδρείας.
Έκ τών διασωθέντων ύπό τών βενζινακάτων καί τών λέμβων τού αερολιμενος τού Παλαιού Φαλήρου ό πιλότος Χώλ καί ό άσυρματιστής Ντούκ οί όποίοι κατά τήν πτώσιν έξετινάχθησαν έκ τών θέσεών τών είς την θάλασσαν καί έφερον έλαφρά τράυματα
Μετά τήν διάσωσην άυτών συνεχίσθησαν αί έρευναι πρός διάσωσην και τών ύπολοίπων έπιβαινοντων.
Στο βάθος διακρίνεται η Καστέλα.
Πηγή Ιστορικού Υλικού : Αρχείο Δημήτρη Κακίτση.
Πηγή φωτογραφίας : ebay.com
© 1η Δημοσίευση στο διαδίκτυο από Δ. Κακίτση.
11 Μαρτίου 2016.
Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας-Έρευνα-Κείμενα-Χρονολόγηση-Τεκμηρίωση περιοχής και κτιρίων : Δημήτρης Κακίτσης.
Μια φωτογραφία από την συλλογή – © Π.Φ.Κ. ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ Δ.Κ.Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.