3B: Την 1η Ιουνίου ξεκινούν οι εγγραφές βρεφών και νηπίων
Ξεκινούν την Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 10.00 π.μ. και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 στις 24.00, οι αιτήσεις για εγγραφή στους δημοτικούς παιδικούς-βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένη, για τη σχολική χρονιά 2020-2021. Τη δυνατότητα εγγραφής στους παιδικούς-βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου, έχουν παιδιά με ημερομηνία γέννησης από 6μηνών και μέχρι την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, από 01/01/2017 έως 1/3/2020.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας στο site του Δήμου (http://www.vvv.gov.gr/index.php/nomika-prosopa-oappa-xenonas/oappa/2020-05-15-19-21-46?fbclid=IwAR0Sct32dml8pef9LWwQanryvqPuRgPOggEotWbm59Tqpv9h6b5LAZ7rkag#tab), ενώ μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στην ψηφιακή πλατφόρμα και τη λήψη του αριθμού πρωτοκόλλου, το σύνολο των δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθεί σε φάκελο μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου και το πλήρες όνομα του παιδιού και το οποίο θα αποστέλλεται ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier), στο γραφείο Διοίκησης του Ο.Α.Π.Π.Α., υπ’ όψιν «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης», οδός Νικηφόρου Φωκά και Μουτούση Βάρη, Τ.Κ.16672. Τυχόν δικαιολογητικά που δεν αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier), όπως επίσης και εκπρόθεσμα, δεν θα λαμβάνονται υπόψιν. Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή 26/6/2019, η οποία αποδεικνύεται βάσει απόδειξης του ταχυδρομείου ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

Για διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Παιδικών Σταθμών Ο.Α.Π.Π.Α, κα Χριστοπούλου Χριστίνα, (10:00 – 14:00 στο 210 8974745) ή στο email: [email protected]. Για τεχνικά θέματα του συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών, μπορείτε να επικοινωνείτε Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 16:00, στο 2109885396.

Αναλυτικά η διαδικασία αναλυτικά και την εξειδίκευση των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων για τη μοριοδότηση των παιδιών. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΡΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

 1)  Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Βάρης Βούλας-Βουλιαγμένης έχουν όλα τα νήπια/βρέφη, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις.

α) Απαγορεύεται απολύτως η εγγραφή νηπίων/βρεφών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.

β) Νήπια/βρέφη που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις, εγγράφονται στους παιδικούς-βρεφονηπιακούς σταθμούς, εφόσον υπάρχει πιστοποίηση ειδικού γιατρού κρατικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ασφαλιστικού οργανισμού ότι τούτο είναι ωφέλιμο για το νήπιο/βρέφος, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα φιλοξενίας του παιδιού στον σταθμό και εφόσον ο σταθμός διαθέτει την αναγκαία υποδομή και το εξειδικευμένο προσωπικό για την ομαλή ένταξη του στο δυναμικό του σταθμού.

γ) Η εξασφάλιση συνοδού (παράλληλη στήριξη) για περιστατικό που χρήζει τέτοιου είδους παρέμβασης, δεν θα προέρχεται από το υπάρχον παιδαγωγικό προσωπικό του σταθμού.

δ) Για τα νήπια/βρέφη με ειδικές δυσκολίες που φιλοξενούνται στους παιδικούς-βρεφονηπιακούς σταθμούς δεν εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα, αλλά το πρόγραμμα του σταθμού.

ε) Όταν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, νήπια/βρέφη εμφανίσουν ειδικές δυσκολίες, ο γιατρός, οι ψυχολόγοι του Ο.Α.Π.Π.Α., η προϊσταμένη και οι παιδαγωγοί του τμήματος του σταθμού εισηγούνται για τη συνέχιση ή μη της φιλοξενίας τους.

2) Στους παιδικούς-βρεφονηπιακούς σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών και μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, την 1η Σεπτεμβρίου στα βρεφικά τμήματα γίνονται δεκτά βρέφη ηλικίας από 6 μηνών (συμπληρωμένα έως 31/8/2020) έως 2,5 χρονών και στα νηπιακά τμήματα γίνονται δεκτά νήπια ηλικίας 2,5 ετών (συμπληρωμένα έως 31/8/2020) και έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

3) Τα εγγραφόμενα στους παιδικούς-βρεφονηπιακούς σταθμούς παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, χωρίς να αποκλείεται η εγγραφή παιδιού που διαμένει σε όμορη περιοχή και η εγγραφή είναι εφικτή λόγω της ύπαρξης κενής θέσης ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Π.Π.Α. εξειδικεύει τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και ορίζεται η μοριοποίησή, ως ακολούθως:

 • Κατά την εγγραφή επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα παιδιά εργαζομένων γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κλπ.).
 • Απαγορεύεται να προκρίνεται ως κριτήριο επιλογής η δημοτικότητα έναντι της ιδιότητας του κατοίκου. Απαγορεύεται να εξαιρούνται από το δικαίωμα φιλοξενίας παιδιά μη αυτοεξυπηρετούμενα ως προς την ατομική τους υγιεινή.
 • Είναι δυνατόν να εγγράφονται παιδιά πλέον της δυναμικότητας των λειτουργούντων παιδικών – βρεφικών σταθμών και μέχρι ποσοστού 10% επ’ αυτής, εφόσον υπηρετεί το προβλεπόμενο από τις διατάξεις προσωπικό και υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι.
 • Τα παιδιά των εργαζομένων του Ο.Α.Π.Π.Α. γίνονται δεκτά πέραν της δυναμικότητας υπολογιζόμενα στο ποσοστό 10% εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
 • Τα παιδιά τα οποία αιτούνται εγγραφής σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα στα οποία μετέχει ο φορέας (ΕΣΠΑ, κ.α.) και επιτυγχάνουν εγγραφής στις δημοτικές δομές, εξαιρούνται της μοριοδότησης και προηγούνται στην εγγραφή.
 • Για εξαίρετους λόγους που αφορούν παιδιά ευάλωτων και ευπαθών ομάδων, δύνανται να πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους με ελλιπή δικαιολογητικά, εφόσον αυτά είναι αδύνατον να προσκομισθούν.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από τη Δευτέρα 01/06/2020 από τις 10:00 π.μ. έως και την Παρασκευή 19/06/2020 μέχρι τις 24:00 και σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

Σε περίπτωση πληρότητας των θέσεων στον σταθμό της επιλογής τους, το παιδί θα φιλοξενηθεί σε κενή θέση εάν θα προκύψει στους άλλους σταθμούς. Οι κενές θέσεις που θα προκύπτουν στα εκάστοτε τμήματα των παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών θα συμπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από νήπια/βρέφη, βάση την τότε ηλικία τους και όχι την ηλικία που είχαν κατά την εγγραφή τους. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις που υποβάλλονται από την επομένη της τελευταίας ημερομηνίας εγγραφών έως την ημερομηνία εγγραφών του επόμενου έτους και εάν πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής, θα εξυπηρετούνται εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν αιτήσεις που έχουν εμπρόθεσμα υποβληθεί. Σε περίπτωση συσσώρευσης εκπροθέσμων αιτήσεων και μη ύπαρξης κενών θέσεων, αυτές θα μοριοδοτούνται.

Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (EΣΠΑ) και κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Οι γονείς οι οποίοι εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση σε αυτό και να παραλάβουν την αξία τοποθέτησης (voucher). Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα δικαιούνται τα επιπλέον μόρια επανεγγραφής και θα αντιμετωπίζονται ως νέα εγγραφή.

Για την εγγραφή των παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Εγγραφής (εκτυπωμένη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και υπογεγραμμένη)
 2. Ιατρική βεβαίωση για τη σωματική & πνευματική υγεία του παιδιού και φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας, συμπληρωμένο με πλήρη στοιχεία των εμβολιασμών, που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (με ΑΔΑ : 7ΤΘΛ465ΦΟ-ΘΣΔ)
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (έκδοση τελευταίου τριμήνου) και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που οι γονείς είναι αλλοδαποί προσκομίζεται πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
 4. Αντίγραφο Εντύπου Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) και από τους δύο γονείς τρέχοντος οικονομικού έτους και εκκαθαριστικού σημειώματος (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2019 έως και 31/12/2019). Σε περίπτωση Συμφώνου Συμβίωσης και χωριστής φορολογικής δήλωσης, υποχρεούνται και οι δύο (2) γονείς να καταθέσουν αντίγραφο εντύπου φορολογικής δήλωσης (Ε1) και εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωση από την εφορία απαλλαγής για μη υπόχρεους υποβολής φορολογικής δήλωσης, με καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης μέχρι 26/6/2020 στο Γραφείο της Διοίκησης των δημοτικών παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών του Ο.Α.Π.Π.Α. Επισημαίνουμε ότι κρίνεται απαραίτητη η κατάθεση του εκκαθαριστικού σημειώματος προκειμένου να ολοκληρωθεί η μοριοδότηση της αίτησης εγγραφής. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από το παραπάνω έντυπο, μετά το πέρας της 26/06/2020, θα τοποθετούνται αυτόματα στην υψηλότερη εισοδηματική κατηγορία.
 5. Βεβαίωση εργασίας του κάθε γονέα από τον εργοδότη στην οποία να φαίνεται ότι κατά το διάστημα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο γονέας ήταν εργαζόμενος. Επίσης, βεβαίωση ενσήμων από τον ασφαλιστικό φορέα για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ή βεβαίωση μη οριστικοποιημένων ενσήμων για τους νεοπροσλαμβανόμενους. Επιπλέον μόνο για τους νεοπροσληφθέντες αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης (Εντύπο Ε3) του αιτούντος μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού). Τέλος, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για τους ελεύθερους επαγγελματίες ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο πού αποδεικνύει την εργασία.
 6. Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα (μισθωτοί): βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ του τελευταίου μήνα ή βεβαίωση τελευταίας υποβολής ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Τετραμήνου) και βεβαίωση εργοδότη. Εάν οι γονείς ή ένας εκ των δύο συμμετέχουν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ή σε άλλα προγράμματα, απαιτείται αντίγραφο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας ή αντίγραφο εγκριτικής απόφασης υπαγωγής καθώς και υπεύθυνη δήλωση εργοδότη για την συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος. Εάν συμμετέχουν σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, απαιτείται βεβαίωση από Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) για τη συνέχιση παρακολούθησης του προγράμματος.
 7. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή πιστοποιητικό εγγραφής στον αντίστοιχο Επαγγελματικό Σύλλογο ή άδεια λειτουργίας καταστήματος και πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο και την ειδοποίηση πληρωμής για ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ, ενώ δύναται να ζητήσει όποιο άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο.
 8. Για τους δημόσιους υπαλλήλους: Βεβαίωση εργασίας από την υπηρεσία στην οποία θα αναφέρεται ότι εργάζονται, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους ή αντίγραφο μισθοδοσίας με ευδιάκριτη την στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας.
 9. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμός ΟΤΕ ή ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ).
 10. Σε περίπτωση ενοικίασης ακινήτου κατατίθεται το αντίγραφο ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης μίσθωσης κατοικίας από www.aade.gr.
 11. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, ορισμού υπευθύνου παραλαβής νηπίου, αποδοχής των βασικών κανόνων λειτουργίας παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών, το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, υποχρέωσης προσκόμισης Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον παιδικό σταθμό, πλέον των προηγούμενων δικαιολογητικών, πρέπει να κατατεθεί και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα ή προγενέστερη με βεβαίωση ανανέωσης από την αρμόδια υπηρεσία, αντίγραφο ταυτότητας ή αντίγραφο διαβατηρίου σε ισχύ των γονέων και παιδιού, με επίσημη μετάφραση αν δεν είναι στη λατινική γραφή.
 2. Βεβαίωση ανεργίας γονέα από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
 3. Για φιλοξενούμενα παιδιά σε ιδρύματα που εδρεύουν στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, προσκομίζεται βεβαίωση του ιδρύματος.
 4. Για παιδί ορφανό, απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας.
 5. Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι, προσκομίζεται αντίγραφο του διαζευκτηρίου εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και δικαστική απόφαση επιμέλειας.
 6. Αν οι γονείς είναι σε διάσταση, προσκομίζεται οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας όπως πρακτικό άσκησης επιμέλειας τέκνου ή προσωρινή διαταγή επιμέλειας.
 7. Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται η προσκόμισή του, καθώς και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και των δυο μερών.
 8. Για τις ανάδοχες μητέρες, χρειάζεται δικαστική απόφαση ή οποιοδήποτε έγγραφο της Επιτροπείας του ανήλικου τέκνου.
 9. Αν κάποιος γονιός είναι φοιτητής ή σπουδαστής στο πρώτο πτυχίο και έως 30 ετών, προσκομίζεται βεβαίωση από τη γραμματεία της Σχολής του τελευταίου εξαμήνου σπουδών (εξαιρούνται τα μεταπτυχιακά).
 10. Αν ο πατέρας υπηρετεί τη θητεία του, προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία.
 11. Αν υπάρχει στην οικογένεια άτομο (συγγένεια Α΄ βαθμού) με αναπηρία 67% και άνω, προσκομίζεται βεβαίωση (σε ισχύ) υγειονομικής επιτροπής ή ΚΕΠΑ.
 12. Αν υπάρχει στην οικογένεια άτομο (συγγένεια Α΄ βαθμού) με σοβαρή δυσίατη ή ανίατη ασθένεια, προσκομίζεται βεβαίωση (σε ισχύ) υγειονομικής επιτροπής.
 13. Ο Ο.Α.Π.Π.Α. δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο νόμιμο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο, κατά περίπτωση.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ

Α/ΑΚατηγορίαΜόρια 
1Σύνολο ανήλικων παιδιών στην οικογένεια (βάσει του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης)5 μόρια ανά παιδί 
2Μονογονεϊκές οικογένειες, χηρεία, διαζευγμένοι γονείς ή σε διάσταση10 Μόρια 
3Αναπηρίες από 67% και άνω μέσα στην οικογένεια (Α΄ βαθμού συγγένεια)  10 Μόρια 
4Μέλος στην οικογένεια με σοβαρή δυσίατη ή ανίατη ασθένεια (Α΄ βαθμού συγγένεια)10 Μόρια 
5Γονέας που υπηρετεί τη στρατιωτική θητεία10 Μόρια 
6Άνεργος ο ένας γονέας με βεβαίωση ανεργίας ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ10 Μόρια 
7Άνεργοι και οι δύο γονείς με βεβαίωση ανεργίας ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ20 Μόρια 
8Γονέας φοιτητής ή σπουδαστής στο 1ο πτυχίο10 Μόρια 
9Και οι δυο γονείς φοιτητές ή σπουδαστές στο 1ο πτυχίο και έως 30 ετών20 Μόρια 
10Παιδιά που φοιτούσαν  την προηγούμενη  σχολική περίοδο (ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ) στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Εκτός των παιδιών που φοιτούσαν με ΕΣΠΑ.200 Μόρια 
11Εργαζόμενες μητέρες (ή πατέρας με την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού)300 Μόρια 
12Κάτοικοι/Δημότες  Δήμου Βάρη Βούλας Βουλιαγμένης400 Μόρια 
13Εργαζόμενοι και οι δύο γονείς50 Μόρια 
Α/ΑΕισοδηματικά κριτήρια Ετήσιο Οικογενειακό ΕισόδημαΜοριοδότηση 
ΑπόΈως και 
1025.000€90 Μόρια 
525.00135.000€60 Μόρια 
635.00145.000€50 Μόρια 
745.00155.000€40 Μόρια 
855.00165.000€30 Μόρια 
965.00175.000€20 Μόρια 
1075.001€ και άνω10 Μόρια 


Σε περίπτωση αδερφών – διδύμων παιδιών τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στο σταθμό που θα τοποθετηθεί το 1ο παιδί, ενώ τα φιλοξενούμενα παιδιά σε ιδρύματα που εδρεύουν στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης τοποθετούνται κατά προτεραιότητα χωρίς μοριοδότηση.

ΙΣΟΨΗΦΙΑ

Σε περίπτωση ισοψηφίας προηγούνται:

1. το συνολικό χαμηλότερο εισόδημα της οικογένειας.

2. οι μονογονεϊκές οικογένειες (άγαμη μητέρα, θανών γονέας και ότι ορίζεται από το νόμο)

3. κλήρωση (σε περίπτωση εκ νέου ισοψηφίας)

Ε.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Εντός του Ιουλίου, θα συνέλθει η Επιτροπή Επιλογής βρεφών-νηπίων η οποία έχει ορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Π.Π.Α. και αφού προβεί σε καταρχήν εξέταση των αιτήσεων με βάση τη μοριοδότηση, θα συντάξει πρακτικό που θα διαβιβαστεί μετά των αιτήσεων στο Δ.Σ., το οποίο σε ειδική συνεδρίασή του θα αποφασίσει για την επιλογή των φιλοξενουμένων παιδιών και στη συνέχεια θα αναρτηθεί στο οικείο δημοτικό κατάστημα και όπου αλλού απαιτεί ο Νόμος καθώς και η μοριοδότησή τους. Τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν μέσω ΕΣΠΑ μπορεί να αλλάξουν τη σειρά οριστικής κατάταξης καθώς προηγούνται.

Ενστάσεις επί της μοριοδότησης γίνονται δεκτές 3 εργάσιμες ημέρες από την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα μοριοδότησης, ο οποίος θα αναρτηθεί στη ψηφιακή πλατφόρμα. Το Δ.Σ. δύναται να αποφασίζει για ειδικές περιπτώσεις εγγραφής μετά από αίτηση του γονέα και εισήγηση της ειδικής επιτροπής εγγραφής.

Οι όροι φιλοξενίας των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για τη σχολική χρονιά  2020-2021, διέπονται από τις διατάξεις του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 41087/29-11-2017 κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4249/5-12-2017 τ. Β’.

Μετά την πρόσκληση για εγγραφή βρεφών – νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης οι γονείς εντός τριών ημερών αποδέχονται ή αρνούνται την πρόσκληση για εγγραφή. Σε περίπτωση μη απάντησης, θα θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την θέση.

Σε ότι αφορά την επιβολή τροφείων παραμένει σε ισχύ η υπ’ αριθμ : 62/6-6-2016 Απόφαση του Δ.Σ. που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 339/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 46/10-5-2017 Απόφαση του Δ.Σ. και έχει επικαιροποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 18/8-4-2019.

Η μηνιαία οικονομική συμμετοχή (τροφεία), θα κατατίθεται με μέριμνα των γονέων και κηδεμόνων, στην Τράπεζα EUROBANK, στον λογαριασμό με αριθμό ΙΒΑΝ :GR83 0260 3050 0000 0020 0509 720. Ως καταθέτης θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κηδεμόνα με αιτιολογία που θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του βρέφους, για τροφεία του Παιδικού Σταθμού που φιλοξενείται το παιδί και το έτος. Δικαιούχος είναι το Νομικό Πρόσωπο. Αντίγραφο της κατάθεσης θα προσκομίζεται στην Υπεύθυνη του Παιδικού Σταθμού ή με όποιο άλλο πρόσφορο τρόπο (π.χ. e-mail :[email protected]).

Για ότι δεν ρυθμίζεται από τα ανωτέρω, ισχύει ο Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4249/5-12-2017 τ. Β’. και το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει για ιδιαίτερες περιπτώσεις.

Οι τέσσερις (4) Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης λειτουργούν στις κάτωθι διευθύνσεις:

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:     ΠΑΙΔΙΚΟ 1/1/2017 – 28/2/2020,    Α΄ΒΡΕΦΙΚΟ1/3/2018 – 1/3/2019 Β΄ΒΡΕΦΙΚΟ 2/3/2019-1/1/2020

 1. 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΒΟΥΛΑΣ     Οδυσσέως και Πανός Βούλα
  Υπεύθυνη Σταθμού: κ. Κότσιαλου Κυριακή
  Τηλ. 210 8900023  email:  [email protected] / [email protected]
  Ηλικιακή Κατηγορία:  Όσα παιδιά έχουν γεννηθείαπό1/1/2017 – 1/3/2020
 • 2ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
  Ηρακλειδών 35 Βούλα
  Υπεύθυνη Σταθμού: κ. Μιχαλοπούλου Ιωάννα
  Τηλ. 210 9689357  email:  [email protected] / [email protected]
  Ηλικιακή Κατηγορία:  Όσα παιδιά έχουν γεννηθείαπό1/1/2017 – 1/3/2020
 • 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ (ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ)
  Νικ. Φωκά και Μουτούση Βάρη
  Υπεύθυνη Σταθμού: κ. Κολωνιάρη Νικολέτα
  Τηλ. 210 8974745 email:  [email protected] / [email protected]
  Ηλικιακή Κατηγορία:  Όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από 1/1/2017 – 1/3/2020
 • 2ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ (ΜΗΛΑΔΕΖΑ)
  Οθωνών 5 Βάρη
  Υπεύθυνη Σταθμού: κ. Νάζου Βασιλική
  Τηλ. 210 9653222 email:  [email protected] / [email protected]
  Ηλικιακή Κατηγορία:  Όσα παιδιά έχουν γεννηθείαπό1/1/2017 – 1/3/2020

Σημείωση: Ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες σε βάθος χρόνου μπορούν να διαμορφωθούν και νέα τμήματα και σε άλλους παιδικούς σταθμούς.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.