Άλιμος: Aντιδήμαρχος Διεθνών Σχέσεων η Γεωργία Παπά
Δείτε την απόφαση του δημάρχου Ανδρέα Κονδύλη:

Αποφασίζουμε
Ι. Ορίζουμε την Δημοτική Σύμβουλο του επιτυχόντος Συνδυασμού κα. Γεωργία Παπά, Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι και 14/9/2020, προς την οποία μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες: που αφορούν κυρίως τις Διεθνείς Σχέ \sεις του Δήμου Αλίμου.
Ειδικότερα:
1. Τη μέριμνα για τις Διεθνείς Σχέσεις του Δήμου Αλίμου και την επιμέλεια για την εκπροσώπηση του Δήμου στο εξωτερικό.
2. Τη μέριμνα για την οργάνωση και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Δήμου Αλίμου.
3. Τη μέριμνα, σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση αρμοδίους Αντιδημάρχους, για την οργάνωση των επίσημων τελετών που διοργανώνει ο Δήμος Αλίμου.
4. Την εκπροσώπηση του Δημάρχου, σε περίπτωση κωλύμματος ή απουσίας του ή άλλης αδυναμίας αυτού, σε επίσημες εκδηλώσεις και τελετές Αρχών του εξωτερικού (Πρεσβείες, Προξενεία, Ινστιτούτα κ.λπ.) που διοργανώνονται στην Ελλάδα.
5. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
6. Την αναπλήρωση των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών.
7. Την ευθύνη για την παρακολούθηση, εποπτεία και διεκπεραίωση κάθε άλλου αντικειμένου ή έργου που θα της αναθέτει ο Δήμαρχος.
ΙΙ. Η Αντιδήμαρχος κα. Παπά Γεωργία δεν δικαιούται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4647/2019.
Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας της θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Αντωνάκη και σε περίπτωση κωλύματος αυτού κατά σειρά από τους
Αντιδήμαρχους κ.κ. Νικόλαο Αλεξόπουλο, Αναστασία Σιμητροπούλου, Θεοδώρα Σύρμα, Αρτέμιο Καραμολέγκο, Γεώργιο Μακαριγάκη, σε περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι
αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο.
Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, να
δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου, στον
ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.