Φορέας Μητροπολιτικού Πόλου: “Δεν αναφύεται σοβαρότης…”
Mάλλον εκεί στον “Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά” δεν έχουν πληροφορηθεί ακόμη ότι τα Δημοτικά Συμβούλια Αλίμου και Γλυφάδας, έχουν ψηφίσει ήδη την αποχώρηση των δυο δήμων. Και καλούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, να συνεδριάσουν και να συζητήσουν για το θέμα, με βάση “τα δημοσιεύματα που αναφύονται”!!! Δηλαδή κάπου το άκουσαν, κάπου το είδαν γραμμένο, αλλά ούτε λέξη για τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων που εκπροσωπούν χιλιάδες κατοίκους της περιοχής. Μάλλον “δεν αναφύεται σοβαρότης…”

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
του Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων
εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά
(Φ.Δ.Κ/Μ.Π.ΕΛ)
********
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά (ΚΥΑ 52247/27-09-2018 ΦΕΚ Β 4323), ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ όλα τα μέλη τακτικά και αναπληρωματικά (εν απουσία των τακτικών) σε συνεδρίαση του οργάνου που θα λάβει χώρα την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 και περί ώρα 12:30μ.μ. στο Δημαρχείο Ελληνικού – Αργυρούπολης επί της οδού Κύπρου 68 και ειδικότερα στην αίθουσα Συνεδριάσεων επί του πρώτου ορόφου.
Κατά την συνεδρίαση θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :
1. Συζήτηση μεταξύ των μελών για τα θέματα που αναφύονται από δημοσιεύματα σχετικά με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Αλίμου και Γλυφάδας περί αποχώρησης υπ’ αυτών των προταθέντων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ του Φορέα Διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 4 παραγρ. 1 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄10514-06-2018).
2. Έγκριση υποβληθεισών μηνιαίων περιοδικών φορολογικών δηλώσεων και χορήγηση εντολής υποβολής των προβλεπόμενων φορολογικών δηλώσεων και καταχωρήσεων για τον μήνα Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2019, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 περιπτ. κα. του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, που καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 52247/2018
ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 4323/28-09-2018).
3. Έγκριση υποβολής αιτήματος περί εκδόσεως κοινής υπουργικής απόφασης ορισμού Γραμματέως του Δ.Σ του Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 10 παραγρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, που καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 52247/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ
Β΄ 4323/28-09-2018).
4. Ενημέρωση σχετικά με την συζήτηση την 6-12-2019 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε) της ασκηθείσης από 25-09-2019 παρέμβασης του Φορέα Διαχείρισης προς απόκρουση της από 26.11.2018 αίτησης ακυρώσεως με αριθμό καταθέσεως 3200/2018 του Δήμου Αλίμου και υπέρ του κύρους και της διατήρησης ισχύος α) της υπ’ αριθμ.
52245/27.09.2018 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και β) της υπ’ αριθμ. 52247/27.09.2018 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, προγενέστερης ή μεταγενέστερης και υπέρ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
Επισυνάπτονται οι σχετικές εισηγήσεις επί των θεμάτων δύο (2) και τρία (3).
Ελληνικό 15-11-2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Ιωάννης Κωνσταντάτος

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.