Δήμος 3Β: Καλούνται οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το 2001 (κλάσης 2022)
Το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, κατόπιν του με Αρ. Πρωτ. Φ.437/7/32923/2018 εγγράφου της Σ.Υ. Αττικής, ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Α. Οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2001 (ανήκοντες στην κλάση 2022) υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο απογραφής στις Στρατολογικές Υπηρεσίες του τόπου διαμονής τους είτε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), είτε στις αρμόδιες προξενικές αρχές, από 2 Ιανουαρίου 2019 έως και 1η Απριλίου 2019, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

α. Κατά την προσέλευσή τους, οι στρατεύσιμοι θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά, χωρίς την ύπαρξη των οποίων δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η απογραφή:

(1) το Δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή, εφόσον στερούνται τέτοιας, οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

(2) Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

(3) Βεβαίωση ΑΜΚΑ, η οποία εκδίδεται από τον δικτυακό τόπο www.amka.gr, καθόσον η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων στο Δελτίο απογραφής είναι υποχρεωτική.

β. Σκόπιμο κρίνεται να γνωρίζουν την ομάδα αίματος στην οποία ανήκουν, καθώς επίσης και τον λογαριασμό του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (email), προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους σχετικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις.

γ. Εφόσον πάσχουν από κάποιο σοβαρό νόσημα για το οποίο πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, θα πρέπει να συνυποβάλλουν και σχετική ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση, στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

δ. Οι τυχόν μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων (αδήλωτοι), οι οποίοι ανήκουν στην κλάση 2022 (γεννημένοι το έτος 2001), προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως απογραφέντες, οφείλουν να υποβάλλουν μέχρι την 01 Απριλίου 2019, σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία προκύπτει ότι υπέβαλλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Αυτοί έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της απόφασής τους στο μητρώο αρρένων.

Β. Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις τους, υπέχουν τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις :

(1) Ενός (1) μηνός, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου απογραφής.

(2) Δύο (2) μηνών, σε περίπτωση μη υποβολής Δελτίου απογραφής.

(3) Τριών (3) μηνών, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών (επιπλέον των ποινικών συνεπειών).

Γ. Όσοι διαμένουν στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ή είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων αυτού και επιλέξουν να καταθέσουν δελτίο απογραφής στην Στρατολογική Υπηρεσία Αττικής (Διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη 2, Ρουφ – Ταύρος), θα πρέπει να παρουσιαστούν στην Στρατολογική Υπηρεσία Αττικής από τις 08:00 μέχρι τις 14:00, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα τις ακόλουθες ημερομηνίες: Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 με αρχικά επωνύμου: Α-Ζ, Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 με αρχικά επωνύμου: Η-Μ, Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 με αρχικά επωνύμου: Ν-Σ, Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019 με αρχικά επωνύμου: Τ-Ω.

Όσοι δεν απογραφούν τις προβλεπόμενες ημερομηνίες, μπορούν να προσέρχονται στην Στρατολογική Υπηρεσία Αττικής ανεξάρτητα από τον Δήμο διαμονής τους ή εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων, στις 22 Μαρτίου 2019, 26 Μαρτίου 2019, 27 Μαρτίου 2019, 28 Μαρτίου 2019, 29 Μαρτίου 2019 και 1η Απριλίου 2019.

Σημειώνεται ότι οι ημερομηνίες που αναφέρονται στο πρόγραμμα παρουσίασης για κατάθεση Δελτίου απογραφής αποσκοπούν στην ομαλή ροή της διαδικασίας απογραφής και στην αποφυγή αναμονής και συνωστισμού των στρατευσίμων και είναι ενδεικτικές κατά Δήμο. Συνεπώς, η κατάθεση Δελτίου απογραφής σε άλλη ημερομηνία από την αναγραφόμενη δεν επιφέρει οποιαδήποτε συνέπεια για τον στρατεύσιμο, αρκεί η απογραφή του να πραγματοποιηθεί σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 1η Απριλίου 2019.

 

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.