Δήμος Καισαριανής: Δώδεκα προσλήψεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής
Προκήρυξη – Ανακοίνωση για την πρόσληψη δώδεκα (12) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως οκτώ (8) μηνών στα Προγράμματα   Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.)  του Δήμου Καισαριανής για την περίοδο 2018- 2019

Ο Δήμος Καισαριανής

Έχοντας υπόψη :

 1. Την υπ’αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔOΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου  Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (ΦΕΚ 1774/τ.Β’/17-6-2016)

 

 1. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔOΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΣΠΕΠΑΟ/ 489678/20065/1687/528 Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 4478/τ.Β/9.10.2018 με την οποία εγκρίθηκε στο Δήμο Καισαριανής η πρόσληψη δώδεκα (12) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που θα απασχοληθούν στα Προγράμματα   Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.)  για την περίοδο 2018- 2019

 

 1. Την υπ’αρ. 196/16.10.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής «Αποδοχή και έγκριση εφαρμογής Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους  (Π.Α.γ. Ο)   περιόδου 2018- 2019»

                                                              Ανακοινώνει

Την πρόσληψη δώδεκα (12) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ωριαία αποζημίωση), συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2018-2019, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για τις εξής ειδικότητες

 

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (1Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)

Με εμπειρία στο άθλημα

2 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (1Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)

Με εμπειρία στο άθλημα

3 ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ (1Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)

Με εμπειρία στο άθλημα

4 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (1Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)

Με εμπειρία στο άθλημα

5 ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (1Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ) –

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ (2Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)

6 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
7 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ (1Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)
8 ΓΕΝΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ

Με εμπειρία σε latin χορούς

9 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (1Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)

Με εμπειρία σε μυϊκη ενδυνάμωση

10 ΕΝΟΡΓΑΝΗ (1Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)

Με εμπειρία σε αεροβική

11 ΓΕΝΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ

Με εμπειρία σε αεροβική-Zumba

12 ΓΕΝΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ

Με εμπειρία σε συστήματα αυτοάμυνας

 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 22 έως 65 ετών.
 • Να έχουν πτυχίο ΠΕ Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πτυχίο αλλοδαπής αντίστοιχης σχολής και με την ανάλογη ειδικότητα που ζητείται.
 • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική αντίληψη και απαγόρευση, κλπ.).
 1. 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση συμμετοχής.
 2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας, κλπ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: α. τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή , β. ο υποψήφιος δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική αντίληψη και απαγόρευση, κλπ.), γ. θα παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με το ωράριο και το πρόγραμμα που θα του υποδειχθεί από τον εργοδότη σε αντικείμενο το οποίο συμπεριλαμβάνει ενεργή συμμετοχή σε προγράμματα άσκησης όπως αεροβική γυμναστική, γυμναστική με όργανα και εξοπλισμό, κολύμβηση σε ΑΜΕΑ, κλπ.
 4. Φωτοτυπία: πτυχίου Φυσικής Αγωγής στην οποία να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
 5. Φωτοτυπία( δύο όψεων) της αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.
 7. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης.
 8. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος/η.
 9. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία & ώρες απασχόλησης ανά μήνα όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
 10. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

 1. 3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός ανέργων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., η Εταιρεία δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α. οι οποίοι δεν είναι άνεργοι. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 9.3 της υπ’αρ. 26869/01-10-2013 Υπουργικής Απόφασης «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» (ΦΕΚ2527/τ.Β’/08-10-2013) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Τυπικά Προσόντα

Βασικό Πτυχίο: Βαθμός Πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1).

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 0,5 μονάδες. Διδακτορικό: 1 μονάδα.

Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους.

 • Εμπειρία

Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους εξήντα (50) μήνες. Για κάθε μήνα απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες. Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των 120, οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται ως εξής: αρ. μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120.

Για την εύρυθμη λειτουργία των Π.Α.γ.Ο , στα προγράμματα που ο φορέας κρίνει απαραίτητο , δύναται  να πριμοδοτήσει έως 20 μήνες από τους τελευταίους 24 μήνες τους υποψήφιους που έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον οικείο φορέα ως εξής Αρ.μηνών ( έως 20 μήνες) χ 0,05 μονάδες

 • Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια

Πολυτεκνία: Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες.Ο υποψήφιος που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας λαμβάνει 0,5 μονάδες.

Ανήλικα τέκνα: Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.

Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6 ν. 3838/2010). Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με πενήντα (0,5) μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του.

Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

 • Λοιπά απαιτούμενα προσόντα

Στην περίπτωση που απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα (τυπικά ή/και τυχόν πρόσθετα) προσόντα αυτά βαθμολογούνται ως εξής:

Κύρια κατηγορία ειδίκευσης : 1 μονάδα.

Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης : 0,5 μονάδες.

Στην περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου τμήματος των Α.Ε.Ι., λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης.

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).

 • Για τα προγράμματα που αφορούν σε άτομα με αναπηρίες, καταρτίζεται ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν την αντίστοιχη ειδίκευση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Π.Φ.Α. με τη συγκεκριμένη ειδίκευση, δύναται να προσληφθούν Π.Φ.Α. με προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
 • Στις περιπτώσεις που από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες του προγράμματος, σύμφωνα με την κρίση του φορέα και την απαραίτητη σύμφωνη γνώμη της Γ.Γ.Α., απαιτείται Π.Φ.Α. με συγκεκριμένη ειδίκευση ή εμπειρία, που προβλέπεται στην προκήρυξη, προσλαμβάνεται Π.Φ.Α. που έχει τα απαραίτητα προσόντα.

Επιπλέον για τα προγράμματα στις φυλακές, στα κέντρα απεξάρτησης και στα κέντρα ψυχικής υγείας, τα μόρια προϋπηρεσίας προσμετρούνται μόνο, αν αυτή έχει αποκτηθεί στα συγκεκριμένα προγράμματα. Στην προκήρυξη για τις συγκεκριμένες θέσεις Π.Φ.Α πρέπει να αναφέρεται η σχετική προϋπηρεσία ως προαπαιτούμενο για την κατάταξη στον πίνακα των υποψηφίων.

 • Για ποσοστό 20% των θέσεων που προκηρύσσει ο φορέας δεν προσμετρούνται μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο, εφόσον το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται είναι τουλάχιστον 10. Για το ποσοστό του 20% των θέσεων ο φορέας υποχρεούται να καταρτίσει ξεχωριστό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων μη προσμετρώντας τα μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο. όλων των υποψηφίων.
 1. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των επιλεγέντων προσώπων θα καθορισθεί με απόφαση του Δήμου Καισαριανής, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.Ειδικότερα, οι προσληφθέντες Π.Φ.Α. είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους κανονισμούς της σύμβασης εργασίας καθώς και τα προγράμματα που θα συντάξουν οι αρμόδιοι όσον αφορά στην κάλυψη ωρών και το είδος των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν, παρέχοντας στο Δήμο Καισαριανής το δικαίωμα κλήσης του επόμενου στον πίνακα μοριοποίησης σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν τα ωρολόγια προγράμματα. Οι Π.Φ.Α. προσλαμβάνονται και απασχολούνται στα Π.Α.γ.Ο., με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες και η ωριαία αποζημίωση αυτών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 9.7.1. του Οργανωτικού Πλαισίου.

 1. ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής του προσωπικού που συστήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. 196/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής .

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Καισαριανής, και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Καισαριανής, από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων.

 

 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες μετά την τελευταία ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στο Γραφείο Παιδείας – Αθλητισμού του Δήμου Καισαριανής (οδός Βρυούλων 125, 2ος όροφος – Τ.Κ 16121 Καισαριανή, τηλ. επικοινωνίας : 213- 2010733-2010784 κατά τις ώρες από 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από την Δευτέρα 22-10-2018 και για δέκα (10) ημέρες έως και την Τετάρτη 31-10-2018  (Αρμόδιος Υπάλληλος κος Μελαχροινίδης Χαράλαμπος)

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Η παρούσα ανακοίνωση/προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Καισαριανής καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Καισαριανής: www.kαιsariani.gr. Περίληψη της παρούσης θα δημοσιευτεί  σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Ν. Αττικής.

 

                                Η Αντιδήμαρχος Παιδείας-Αθλητισμού –Πολιτισμού

 

 

                                              Γεωργοπούλου Κανέλλα

 

 

 

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.