Δευτέρα 19 Νοεμβρίου: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλίμου
Προσκαλείσθε στην 19η δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, που θα διεξαχθεί
στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ & Λεωφ. Ποσειδώνος) – Αίθουσα
Βασίλη Κατσή, την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι θέματος της ημερήσιας διάταξης:
1
ο ΘΕΜΑ Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2019 Δήμου Αλίμου (Απόφ. 11/2018 Ε.Ε.).
2
ο ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης σχετικά με το ζήτημα των “παρατασιούχων” στον Δήμο Αλίμου (σχετ. η υπ΄
αριθ. 283/2018 απόφαση Ο.Ε.).
3
ο ΘΕΜΑ 9
η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (απόφαση Ε.Ε.).
4
ο ΘΕΜΑ 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2018 (απόφαση Ο.Ε.).
5
ο ΘΕΜΑ Αποδοχή και κατανομή ποσών από τους Κ.Α.Π. Οκτωβρίου 2018.
6
ο ΘΕΜΑ
Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για την οπισθογράφηση, υπογραφή τραπεζικών επιταγών και
εκτέλεση διαφόρων τραπεζικών εργασιών στο λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Αλίμου στην
Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ.
7
ο ΘΕΜΑ Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για την οπισθογράφηση, υπογραφή τραπεζικών επιταγών και
εκτέλεση διαφόρων τραπεζικών εργασιών.
8
ο ΘΕΜΑ Ορισμός υπόλογου διαχειριστή και του αναπληρωτή του για το λογαριασμό που τηρεί ο
Δήμος Αλίμου στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για το σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων.
9
ο ΘΕΜΑ Ορισμός υπόλογου διαχειριστή και του αναπληρωτή του για το λογαριασμό που τηρεί ο
Δήμος Αλίμου στο ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ.
10ο ΘΕΜΑ Διαγραφή οφειλών από δημοτικά τέλη και δημοτικό φόρο.
11ο ΘΕΜΑ Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων.
12ο ΘΕΜΑ Επιστροφή χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
13ο ΘΕΜΑ Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και
Αμφισβητήσεων έτους 2018.
14ο ΘΕΜΑ Έκτακτη επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
15ο ΘΕΜΑ Έκτακτη επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
16ο ΘΕΜΑ Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018 ως προς τα αποτελέσματα
εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ».
17
ο ΘΕΜΑ 4
η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΑΛΙΜΟΥ».
18ο ΘΕΜΑ Β΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε για το έτος 2018.
19ο ΘΕΜΑ Εκκαθάριση άχρηστου υλικού.
20ο ΘΕΜΑ
Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση με δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 περ. β’ του N. 4412/2016 για την ανάθεση
σύμβασης προμήθειας για τις ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ ΣΤ.1 & ΣΤ. 2 “ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ”, ως τμήματα
της διαγωνιστικής διαδικασίας για την «Προμήθεια Τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο
και τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλίμου 2018», χωρίς τροποποίηση των
όρων της αρχικής Διακήρυξης, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσιών Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
21ο ΘΕΜΑ Έγκριση χορήγησης αδείας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου επί
της Θεομήτορος αρ. 67.
22ο ΘΕΜΑ Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου “Βελτίωση προσβασιμότητας σε πεζοδρόμια
του Δήμου Αλίμου”.
23ο ΘΕΜΑ Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Βελτίωση δικτύου πεζοδρόμων περιοχής Αμπελακίων του Δήμου
Αλίμου”.
24ο ΘΕΜΑ Έγκριση 1
ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Αλίμου”.
25
ο ΘΕΜΑ Τροποποίηση Σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια Παγίου Εξοπλισμού για το
Κολυμβητήριο (Φίλτρα)».
26
ο ΘΕΜΑ
Αντικατάσταση τακτικού μέλους για τη συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης
της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση δικτύου πεζοδρόμων
περιοχής Αμπελακίων του Δήμου Αλίμου».
27
ο ΘΕΜΑ
Έγκριση της υπ’ αριθ. 294/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την κατάρτιση
εξωδικαστικού συμβιβασμού για την εξόφληση των οφειλών που απορρέουν από την πράξη
Εφαρμογής της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης ‘Επέκταση τμήματος της Πολεοδομικής
Ενότητας Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αλίμου’ (σχετ. η 195/2017 Αποφ. Δ.Σ.).
28
ο ΘΕΜΑ Επιχορήγηση του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αλίμου.
29
ο ΘΕΜΑ
Αποδοχή χρηματοδότησης για την ενίσχυση των δράσεων του Δήμου Αλίμου στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2018 από Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου
Ταμείου.
30ο ΘΕΜΑ Kοπή ή μη πέντε (5) πεύκων επί της οδού Ταξιαρχών 52, 54 και 60.
31ο ΘΕΜΑ Kοπή ή μη ενός (1) πεύκου επί της οδού Φιλίππου 10.
32
ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη ενός (1) ευκαλύπτου επί της οδού Λ. Καλαμακίου 106.
33ο ΘΕΜΑ Kοπή ή μη ενός (1) ελαιόδενδρου επί της οδού Δαβάκη 23.
34
ο ΘΕΜΑ Kοπή ή μη ενός (1) πεύκου επί της οδού Περικλέους 12 και Σ. Ρηγοπούλου.
35ο ΘΕΜΑ Kοπή ή μη ενός (1) πεύκου επίτης οδού Πλάτωνος 65.
36ο ΘΕΜΑ Χορήγηση νέων αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης λόγω αναπηρίας.
37
ο ΘΕΜΑ Έγκριση παράτασης διάρκειας σύμβασης.
38
ο ΘΕΜΑ Εξειδίκευση πίστωσης.
39
ο ΘΕΜΑ Έγκριση διοργάνωσης της θεατρικής παράστασης «2048» και εξειδίκευση πίστωσης.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.