Δήμος Αλίμου: Πρόσληψη 75 διμηνιτών για την καθαριότητα (δείτε τις προϋποθέσεις)
O δήμος Αλίμου, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
δίμηνης διάρκειας, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών ως ακολούθως:

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                  ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ                    ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 ΥΕ εργατών καθαριότητας – συνοδών
απορριμματοφόρων                                                       57                                   2 ΜΗΝΕΣ
2 ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου
κατηγορίας Γ (κάτοχοι κάρτας
ψηφιακού ταχογράφου)                                                13                                    2 ΜΗΝΕΣ
3 ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου
κατηγορίας Γ και Ε

(κάτοχοι κάρτας ψηφιακού ταχογράφου)                 4                                     2 ΜΗΝΕΣ
4 ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου                                                              2 ΜΗΝΕΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΟΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης (αρ. 5 §2 Ν. 2527/1997).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ
 Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
 Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ΄.
 Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για όσους απαιτείται (ακολουθούν
διευκρινίσεις).
 Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού σε ισχύ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους της
προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα:
o Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν μετά το 1980.
o Απολυτήριου Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν μέχρι και το 1980.
Ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ή
κατάρτισης του αρ. 1 ω. 2817/2000 ή άλλος ισοδύναμος τίτλος της ημεδαπής.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ ΚΑΙ Ε
 Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
 Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ και Ε.
 Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας για όσους απαιτείται (ακολουθούν
διευκρινήσεις).
 Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου οδηγού σε ισχύ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους της
προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα:
o Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν μετά το 1980.
o Απολυτήριου Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν μέχρι και το 1980.
Ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ή
κατάρτισης του αρ. 1 ω. 2817/2000, ή άλλος ισοδύναμος τίτλος της ημεδαπής.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του πιστοποιητικού Επαγγελματικής ικανότητας
απαιτείται:
Είτε κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού σε ισχύ.
Είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού 95 δίπλα
σε μία ή περισσότερες κατηγορίες που απαιτούνται από την ανακοίνωση.
Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών δεν έχει προχωρήσει σε συγκρότηση επιτροπής
για τις εξετάσεις θα πρέπει να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (JCB)
 Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
 Άδεια μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β τάξης
Δ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β ειδικότητας 1ης του Π.Δ. 113/12.
 Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (ερασιτεχνική ή επαγγελματική).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους της
προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα:
o Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν μετά το 1980
o Απολυτήριου Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν μέχρι και το 1980
Ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ή
κατάρτισης του αρ. 1 ω. 2817/2000, ή άλλος ισοδύναμος τίτλος της ημεδαπής.
Οδηγοί οι οποίοι κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του Π.Δ. 113/12, εφόσον
στη νέα άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η χρονολογία κτήσης της, πρέπει να
προσκομίσουν σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων τους.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά ο άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία
δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι
υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι
έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή
έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
Α) Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον Δήμο).
Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα διορισμού κατά το αρ. 16 Υ.Κ
Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν σχετική Αίτηση εντός δέκα (10) εργάσιμων
ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, δηλαδή έως 30.03.2018, στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου του Δήμου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημοτικού καταστήματος (οδός
Αριστοτέλους 53).
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» στο Δημοτικό Κατάστημα
καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.