Επίτιμος δημότης Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ο Δημήτρης Νανόπουλος
Τον διακεκριμένο Έλληνα θεωρητικό φυσικό  και ακαδημαϊκό Δημήτρη Νανόπουλο, θα τιμήσει ο δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κηρύσσοντας τον επίτιμο δημότη. Η απόφαση θα παρθεί στο δημοτικό συμβούλιο που θα γίνει τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου.

Δείτε όλα τα θέματα που θα συζητηθούν:

1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2018.
2. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης του Ιδρύματος Κοινω-νικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης για το έτος 2015.
3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 3η, 4η και 5η αναμόρφωση του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.
4. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βου-λιαγμένης.
5. Λήψη απόφασης για την αγορά οικοπέδου επί των οδών Θέμιδος 2 και Απόλλωνος στην Βάρκιζα, στην Δ.Ε. Βάρης.
6. Τιμητική διάκριση στον ακαδημαϊκό και διακεκριμένο Έλληνα θεωρητικό φυσικό κ. Δημήτρη Νανόπουλο και ανακήρυξη του ως επίτιμου δημότη του Δήμου μας.
7. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2016 από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στον Αθλη-τικό Σύλλογο “ΟΙ ΑΜΑΖΟΝΕΣ”.
8. Δημοπράτηση για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων για τη διοργάνωση χριστουγεννιάτι-κων εκδηλώσεων.
9. Εξέταση αιτήματος της Κοινοπραξίας “Δήμητρα Μαράντου – Χυτήρης Θουκυδίδης και Σια Ο.Ε.”.
10. Δημοπράτηση χώρου στάθμευσης έμπροσθεν του ξενοδοχείου “Divani hotel”, στην Δ.Ε. Βου-λιαγμένης.
11. Δημοπράτηση χώρου στάθμευσης έμπροσθεν του ξενοδοχείου “Armonia”, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
12. Υποβολή πρότασης με τίτλο “Συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων” στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Δράσεις περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” στον Άξονα 2 “Αστική Αναζωογόνηση 2017” του πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
13. Έγκριση εξόδων κίνησης για το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.
14. Ψήφισμα – Διακήρυξη για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.
15. Έγκριση δαπάνης επέκτασης – τροποποίησης δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορα σημεία του Δήμου.
16. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: “Δαπάνες λειτουργίας πιλοτικής εφαρμογής Δημοτικής Συγκοινωνίας.
17. Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα Υποέργου 1 (Α/Α) “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002708″.
18. Έγκριση Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης Υποέργου 1 (Α/Α) “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002708″.
19. Εξέταση αιτήματος της εταιρείας “Νίνα Αρτάν και Σία Ε.Ε.” .
20. Εξέταση αιτήματος της εταιρείας “Πέτρος Σκεπασιανός και Σία Ε.Ε.”.
21. Έγκριση της διαδικασίας για την υλοποίηση της παροχής τεχνικής & επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή επιστημονικής υπηρεσίας για την τεχνική υποστήριξη σε κυκλοφοριακά θέματα του Δήμου, έτους 2017”.
22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Εξοικονομώ – Παρεμβάσεις στα υφι-στάμενα 4 Δημοτικά Κτίρια” συμβατικού ποσού 422.990,59 € (με Φ.Π.Α.) αναδόχου Κτιριοτε-χνική Ε.Π.Ε.
23. Παράταση ισχύος της μελέτης με τίτλο «Τροποποιήσεις ρυμοτομικού σχεδίου κατά μήκος της Λ. Βάρης – Κορωπίου, στην Δ.Ε. Βάρης».
24. Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο “Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθμού Μεταφόρτωσης απορριμμάτων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης – Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία.
25. Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο “Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθμού για τη λειτουργία χώρου εναπόθεσης κλαδεμάτων συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία.
26. Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο “Μελέτη Χωροθέτησης Κατασκευής Οργάνωσης και Λειτουργίας Πράσινου Σημείου”.
27. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος, λόγω λανθασμένης είσπραξης για έκδοση οικοδομικής άδειας.
28. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής (αρ. πρωτ. 46579/9.11.2017).
29. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Δημοτικού Τέλους και Δημοτικού Φόρου (Δ.Τ – Δ.Φ.) της κας Δέσποινας Μπαμπατζάνη και κ. Χρήστου Μπαμπατζάνη.
30. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής.(αρ. πρωτ. 40330/6.10.2017).
31. Διαγραφή τέλους ελλιμενισμού οικονομικού έτους 2017 στον κ. Ε. Ψαρά.
32. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) από βεβαιωτικούς κα-ταλόγους (αρ. πρωτ. 44189/30.10.2017).
33. Διαγραφή οφειλής του κ. Χαράλαμπου Πύρρου που προέρχεται από τέλος κοινόχρηστου χώ-ρου και πρόστιμα παρελθόντων οικονομικών ετών.
34. Διαγραφή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου έτους 2016 της εταιρείας “Ντούσκας Ε.-Τζοβάρας Θ. Ο.Ε.” και επαναβεβαίωση στην εταιρεία “Τζοβάρας Θ. και Σία Ο.Ε.”.
35. Διαγραφή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, έτους 2017, στην εταιρία “FINE DINE Ε.Ε.”.
36. Έγκριση ή μη κοπής ευκαλύπτων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αντιοχείας 38 στην Δ.Ε. Βού-λας.
37. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων με εντομολογικές προσβολές στο πεζοδρόμιο στην συμβολή των οδών Θησέως και Δήμητρας στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

 Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.