Άλιμος: Στο Δημοτικό Συμβούλιο η πετρελαιοκηλίδα – Εθελοντές θα καθαρίσουν τις παραλίες


To θέμα της ρύπανσης από την πετρελαιοκηλίδα, στις ακτές του Αλίμου, αναμένεται να συζητηθεί διεξοδικά στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ.

Ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης θα κάνει αναλυτική ενημέρωση για την πορεία των εργασιών απορρύπανσης, ενώ  το Σαββατοκύριακο ομάδες εθελοντών θα καθαρίσουν τις παραλίες της πόλης.

Τις προτάσεις τους θα καταθέσουν οι δημοτικές παρατάξεις.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ

Προσκαλείσθε να προσέλθετε στη 18η δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ & Λεωφ. Ποσειδώνος) – Αίθ. Βασίλη Κατσή, την 27η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1οΑποδοχή και κατανομή ποσού € 69.404,93 (εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών) για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός Αυγούστου 2017.
ΘΕΜΑ 2ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 2.568,34 (δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των χώρων άθλησης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός Αυγούστου 2017.
ΘΕΜΑ 3ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 1.659,28 (χιλίων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μισθοδοσίας δύο (2) εργαζομένων ΑμεΑ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός Αυγούστου 2017.
ΘΕΜΑ 4ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 6.693,62 (έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα δύο λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων & Υπηρεσιών του Ν.3106/2003, από τους ΚΑΠ μηνός Αυγούστου 2017.
ΘΕΜΑ 5οΑποδοχή και κατανομή ποσού € 69.404,93 (εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών) για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός Σεπτεμβρίου 2017.
ΘΕΜΑ 6οΑποδοχή και κατανομή ποσού € 2.568,34 (δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των χώρων άθλησης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός Σεπτεμβρίου 2017.
ΘΕΜΑ 7ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 1.659,28 (χιλίων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μισθοδοσίας δύο (2) εργαζομένων ΑμεΑ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός Σεπτεμβρίου 2017.
ΘΕΜΑ 8οΑποδοχή και κατανομή ποσού € 6.693,62 (έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα δύο λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων & Υπηρεσιών του Ν.3106/2003, από τους ΚΑΠ μηνός Σεπτεμβρίου 2017.
ΘΕΜΑ 9οΑντικατάσταση Μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου (σχετικές αποφάσεις Δ.Σ. 77/2017 & 260/2017).
ΘΕΜΑ 10οΑντικατάσταση Μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου (σχετικές αποφάσεις Δ.Σ. 78/2017 & 133/2017 & 261/2017).
ΘΕΜΑ 11οΑντικατάσταση Αναπληρωματικού Μέλους του Θουκυδίδειου Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου (σχετική απόφαση Δ.Σ. 75/2017).
 

ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση της 4/2017 απόφασης της Δ.Ε.Π. με τίτλο «Γ’ Κατανομή λειτουργικών δαπανών ποσού 73.399,74 € για λειτουργικές δαπάνες Σχολικών μονάδων στις Σχολικές Επιτροπές σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 29236/04-09-2017 Απόφαση Υπ. Εσ.».
 

ΘΕΜΑ 13ο

Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αλίμου και Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ», εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης αυτής.
ΘΕΜΑ 14οΕνίσχυση του ΕΠΑΛ Αλίμου.
ΘΕΜΑ 15οΑιτήσεις για πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο μας.
ΘΕΜΑ 16οΑνανέωση του προγράμματος πρόσληψης δύο ασκουμένων δικηγόρων στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Αλίμου.
ΘΕΜΑ 17οΣυμμετοχή του Δήμου Αλίμου στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».
ΘΕΜΑ 18οΚατάταξη των Αθλητικών Εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλίμου σε κατηγορίες βάσει των διατάξεων του α. 4 Ν. 4479/2017 (τροποποίηση του α. 56Α Ν.2725/1999).
ΘΕΜΑ 19οΕπιχορήγηση Αναγνωρισμένου Αθλητικού Σωματείου «Ένωση Τραχώνων-Δία Αλίμου» για συνδιοργάνωση δράσεων.
ΘΕΜΑ 20οΈγκριση απολογιστικών στοιχείων Α’ τριμήνου 2017 (απόφαση 296/2017 Ο.Ε.).
ΘΕΜΑ 21οΈγκριση απολογιστικών στοιχείων Β’ τριμήνου 2017 (απόφαση 297/2017 Ο.Ε.).
ΘΕΜΑ 22ο8η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλίμου έτους 2017 (12/2017 Απόφαση Ε.Ε.).
ΘΕΜΑ 23ο9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2017 (315/2017 απόφαση Ο.Ε.)
 

ΘΕΜΑ 24ο

Έγκριση της 81/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ με τίτλο «Έγκριση έκθεσης Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2017 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού».
ΘΕΜΑ 25οΈγκριση της 83/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ με τίτλο «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017».
 

ΘΕΜΑ 26ο

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλίμου στο πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημοτικές εγκαταστάσεις οδοφωτισμού» που συγχρηματοδοτεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
ΘΕΜΑ 27οΈγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου».
ΘΕΜΑ 28οΚαθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας έτους 2017 για τους δικαιούχους του Δήμου.
ΘΕΜΑ 29οΈγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή του Δήμου στην τελετή απονομών της δράσης «BEST CITY AWARDS 2017».
ΘΕΜΑ 30οΚατακύρωση προμήθειας του ιστορικού έργου με τίτλο «ΑΛΙΜΟΣ – Όψεις της Ιστορίας της πόλης και του Δήμου».
ΘΕΜΑ 31οΣυγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ΟΜΑΔΑ Δ103».
ΘΕΜΑ 32οΑιτιολογική Έκθεση για Τροποποίηση Σύμβασης για την εργασία «Συντήρηση πολυκαρβονικού σκέπαστρου πισίνας εκμάθησης κολυμβητηρίου».
ΘΕΜΑ 33οΧορήγηση ή μη παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΛΙΜΟΥ».
ΘΕΜΑ 34οΈγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ.
ΘΕΜΑ 35οΈγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επανακατασκευή παρκέ στο Κλειστό Γυμναστήριο».
ΘΕΜΑ 36οΠρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Α’ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ».
ΘΕΜΑ 37οΑνανέωση αδειών αποκλειστικής θέσεως στάθμευσης λόγω αναπηρίας.
ΘΕΜΑ 38οKοπή δύο (2) δέντρων ακακίας επί της οδού Φαν Βάικ 15.
ΘΕΜΑ 39οΚοπή ενός (1) δέντρου πεύκου επί της οδού Κυθηρίων 5.
ΘΕΜΑ 40οΈγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων.
 

ΘΕΜΑ 41ο

Διαγραφή προστίμου της εταιρείας «NINESTREETBAR ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001 και επανεπιβολή προστίμου στην εταιρεία ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΤΑΚΗ AMFITEATRO ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
ΘΕΜΑ 42οΕπιβολή προστίμου στην εταιρεία «BAKERMANΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001.
 

ΘΕΜΑ 43ο

Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ε.Δ. ΔΡΑΓΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «MEDITERANEOHOSPITAL»για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικού πανό του Ν. 2946/2001.
 

ΘΕΜΑ 44ο

Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» MediOneDayClinic για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 45οΕπιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΙΕΡΟΦΑΝΤΗΣ Α.Ε.» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 46οΕπιβολή προστίμου στην ΒΑΡΒΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ με Α.Φ.Μ. 069380159,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΡΒΕΡΗ για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

X