Παιδικές χαρές Γλυφάδας: Διαγωνισμός για αγορά παιχνιδιών αξίας 1.611.739,60 €  




Eξοπλισμό για τις παιδικές χαρές της πόλης συνολικής αξίας 1.611.739,60 € (συμπ.
Φ.Π.Α.), πρόκειται να προμηθευτεί ο δήμος Γλυφάδας και για το λόγο αυτό προκηρύσσει διαγωνισμό με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα την 28η Αυγούστου και καταληκτική την 4η Σεπτεμβρίου.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»
Ο Δήμαρχος Γλυφάδας
Προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης α) ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ: για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ » Ενδεικτικά συνολικής πρ/σας δαπάνης 1 .611 .739 ,6 0 € (συμπ.
Φ.Π.Α.)
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 28/08/2017 ώρα 8:00 π.μ..
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 4/09/2017 ώρα 14:00 μ.μ..
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής τους, ήτοι στις 8/09/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr,του ΕΣΗΔΗΣ.
Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 [δημόσιες
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών- προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ], του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του N. 4013/2011, του Ν. 4155/2013, καθώς και των Νόμων, Διαταγμάτων, Κανονιστικών Αποφάσεων κ. λ. π. που εναρμόνισαν την Εθνική
νομοθεσία, περί προμηθειών, με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και
ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι πεντακόσιες σαράντα (540) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του
διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την
προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ήτοι ποσού 25.996,00 €
Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της
διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όπως αναφέρεται παραπάνω στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr,του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.