Δήμος Αγίου Δημητρίου: Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων (προϋπολογισμού 1.690.740 ευρώ)
Η Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής, διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό
Διαγωνισμό Άνω των Ορίων για: “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ OXHMATΩN ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ” , σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. 79/2017 τεχνικής μελέτης
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ: 30/06/2017
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04/07/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 28/07/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα
15:00
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
τεχνικής προσφοράς – τιμής, και ειδικότερα όπως αυτή ορίζεται στην με αρ. 79/2017
τεχνική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά για οποιαδήποτε (μία ή περισσότερες) από
τις τέσσερις (4) βασικές ομάδες της μελέτης ή και για όλες τις ομάδες, όχι όμως επιλεκτικά, για
επιμέρους είδη διότι θα απορρίπτονται.
Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των: ενός εκατομμυρίου
εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων, εφτακοσίων σαράντα ευρώ #1.690.740,00#€ συμπ. ΦΠΑ.)
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (ανάδοχοι) απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη
www. promitheus. gov.gr).
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε δυο (2%), τοις εκατό επί του ποσού του
προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α της εκάστοτε ομάδας ή του συνόλου των ομάδων για τις οποίες
ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά.
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το
Δημοτικό Κατάστημα Αγίου Δημητρίου – Τμήμα Προμηθειών -Αγίου Δημητρίου 55 Τ.Κ. 173 43 στα
τηλέφωνα 2132007764-66.
Δημοσίευση : Η διακήρυξη θα αποσταλεί για δημοσίευση, με ηλεκτρονικό μέσο στην Υπηρεσία
Επισήμων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ με συστημικούs αριθμούς: 43323,43414,43434,43437,
στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίου Δημητρίου
στη διεύθυνση (URL) http://www.dad.gr και στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ). Ενώ η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην
διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/.,στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης (ΦΕΚ),και μια φορά στις εφημερίδες: «Γενική Δημοπρασιών», «Δημοπρασιών &
Πλειστηριασμών», «Κοινωνική» & «Μαχητική Μοσχάτου» καθώς και στο Δημαρχιακό Μέγαρο.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.