Πενήντα προσλήψεις μέσω του ΟΑΕΔ (δείτε όλα τα ονόματα)
Την πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών στα πλαίσια της Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, ανακοίνωσε ο δήμος Παλαιού Φαλήρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των ονομάτων:

α) Προσλαµβάνουµε δώδεκα (12) άτοµα µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών κατηγορίας ∆Ε και ειδικότητας Γενικών καθηκόντων σχολείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας προκειµένου να απασχοληθούν σε σχολεία του ∆ήµου µας, τους κατωτέρω
1. ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ 25/04/2017 24/12/2017
2. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
3. ΓΟΥΡΓΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
4. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
5. ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
6. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
7. ΜΠΕΝΤΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 25/04/2017 24/12/2017
8. ΝΙΝΗ ΑΡΜΠΕΝ ΓΙΩΡΓΟ 25/04/2017 24/12/2017
9. ΡΟ∆Η ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
10. ΣΑΜΠΑΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΕΤΡΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
11. ΣΟΥΒΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
12. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25/04/2017 24/12/2017

β) Προσλαµβάνουµε πέντε (5) άτοµα µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών κατηγορίας ∆Ε και ειδικότητας
∆ιοικητικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας
προκειµένου να απασχοληθούν σε υπηρεσίες του ∆ήµου µας, τους κατωτέρω :
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
1. ∆Ο∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 25/04/2017 24/12/2017
2. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
25/04/2017 24/12/2017
3. ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Κ.Ε.Π 25/04/2017 24/12/2017
4. ΤΖΑΝΙ∆Η ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
25/04/2017 24/12/2017
5. ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΡΡΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ.Ε.Π 25/04/2017 24/12/2017

γ) Προσλαµβάνουµε είκοσι οκτώ (28) άτοµα µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών κατηγορίας ΥΕ και ειδικότητας
Βοηθητικών εργασιών καθαριότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται
στο σκεπτικό της παρούσας προκειµένου να απασχοληθούν στο Τµήµα
Καθαριότητας της ∆/νσης Καθαριότητας, τους κατωτέρω :
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
1. ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
2. ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
3. ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 24/04/2017 23/12/2017
4. ΜΑΝΩΛΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25/04/2017 24/12/2017
5. ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 25/04/2017 24/12/2017
6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
7. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
8. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
9. ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΜΑΡΘΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 25/04/2017 24/12/2017
10. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
11. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
12. ΠΡΑΠΑΣ ΘΕΟ∆ΟΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25/04/2017 24/12/2017
13. ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
14. ΣΚΟΥΛΑΞΕΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
15. ΤΖΑΓΙΑ ΛΟΡΙΑΝΤ ΓΙΑΝΝΗ 25/04/2017 24/12/2017
16. ΤΖΩΡΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
17. ΤΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24/04/2017 23/12/2017
18. ΤΣΑΓΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
19. ΤΣΙΑΓΚΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
20. ΤΣΙΜΠΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
21. ΤΣΟΡΠΑΤΣΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
22. ΦΑΡΕΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
23. ΦΙΛΙΠΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
24. ΦΥΤΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
25. ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
26. ΧΑΛ∆ΕΑΚΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
27. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
28. ΧΑΤΖΗΤΣΙΡΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 25/04/2017 24/12/2017
δ) Προσλαµβάνουµε δύο (2) άτοµα µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών κατηγορίας ∆Ε και ειδικότητας
Οδηγών µε άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις που
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας προκειµένου να απασχοληθούν στο Τµήµα
Καθαριότητας της ∆/νσης Καθαριότητας, τους κατωτέρω :
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
1. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 25/04/2017 24/12/2017
2. ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25/04/2017 24/12/2017
ε) Προσλαµβάνουµε ένα (1) άτοµο µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ και ειδικότητας
Κοινωνικών λειτουργών, σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στο σκεπτικό
της παρούσας προκειµένου να απασχοληθεί στο Τµήµα Παιδείας και Κοινωνικής
Αρωγής της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, την κατωτέρω :
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24/04/2017 23/12/2017
στ) Προσλαµβάνουµε ένα (1) άτοµο µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας
Νοσηλευτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στο σκεπτικό της
παρούσας προκειµένου να απασχοληθεί στο Τµήµα Παιδείας και Κοινωνικής
Αρωγής της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, την κατωτέρω :
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
1. ΨΩΜΙΑ∆Η ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΗΛΙΑΣ 24/04/2017 23/12/2017
ζ) Προσλαµβάνουµε ένα (1) άτοµο µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών κατηγορίας ΤΕ και ειδικότητας
Πληροφορικής, σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στο σκεπτικό της
παρούσας προκειµένου να απασχοληθεί στο Τµήµα Μηχανογράφησης-
Μηχανοργάνωσης της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, τον κατωτέρω :
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
1. ΜΠΑΛΤΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 24/04/2017 23/12/2017
Η τοποθέτηση των ωφελούµενων γίνεται στο πλαίσιο της ∆ράσης «Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων µέσω Προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους ∆ήµους της χώρας, συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης των συµµετεχόντων, µε συγχρηµατοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ν. 4152/2013 ως ισχύει»», που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και χρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους.
Το µισθολογικό κόστος και οι ασφαλιστικές εισφορές των τοποθετηµένων
Ωφελούµενων θα καλυφθούν από τον ΟΑΕ∆.

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.