Το νέο ΔΣ της Στέγης Θηλέων Παλαιού Φάληρου «Ο Άγιος Αλέξανδρος»
Mε απόφαση του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου, Διονύση Χατζηδάκη, διορίζονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ιδρύµατος Στέγη Θηλέων Παλαιού Φάληρου «Ο Άγιος Αλέξανδρος» οι:
1. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆ηµοτικός Σύµβουλος του ∆ήµου Παλαιού
Φαλήρου, µε αναπληρωτή τον ΓΙΑΚΟΒΛΕΦ ΝΙΚΟΛΑΟ, επίσης ∆ηµοτικό Σύµβουλο.
2. ΣΤΑΚΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ιατρός τ. ∆ηµοτικό Σύµβουλο Π. Φαλήρου µε αναπληρωτή τον ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ, ∆ηµοτικό Σύµβουλο.
3. ΧΟΥΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του ∆ηµητρίου, δικηγόρος της Στέγης µε αναπληρωτή τον ΠΑΝΤΕΛΙΟ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ.
4. ΣΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ µε αναπληρώτρια την ΣΑΡ∆ΕΛΑ ΑΛΕΚΑ.
5. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΡΟΥΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ µε αναπληρωτή τον ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ.
6. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, υπάλληλος του Τµήµατος Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Κοινωνικών Λειτουργών µε αναπληρώτρια την ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ, Προϊσταµένη του ως άνω Τµήµατος, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτριών.
7. ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αντωνίου, υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε αναπληρώτρια την ΓΚΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Θεοδώρου, οµοίως υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Κάθε προηγούµενη απόφαση παύει να ισχύει.
Η θητεία των µελών του ∆.Σ. είναι τριετής και αρχίζει από την υπογραφή της
παρούσας.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.