Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι στα 3Β
Με την 58/2017 απόφαση Δημάρχου, ανακοινώθηκαν τα ονόματα και οι αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων και των εντεταλμένων συμβούλων για την περίοδο από 7η Μαρτίου 2017 έως την 31η Αυγούστου 2019.

O Δημοτικός Σύμβουλος Παντελής Κασιδόκωστας του Νικολάου, ορίζεται Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οργάνωσης – Προγραμματισμού Δημοτικού Έργου και Απασχόλησης, με αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλειος Παπαμιχαήλ του Μιχαήλ, ορίζεται Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Τοπικής Οικονομίας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου

β) Τμήμα Εσόδων και  Περιουσίας

γ) Τμήμα Προμηθειών

δ) Τμήμα Ταμείου.

Στον παραπάνω μεταβιβάζεται επίσης η αρμοδιότητα υπογραφής όλων των ενταλμάτων πληρωμής καθώς και κάθε σχετικό με τις ανωτέρω αρμοδιότητες έγγραφο ή απόφαση.

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Φιλάρετος Χατζηστεφάνου του Μιχαήλ, ορίζεται Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Καθημερινότητας του Πολίτη, Πρασίνου και Περιβάλλοντος, με αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες:

Της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

α) Τμήμα Περιβάλλοντος

β) Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου

Του Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης, της οργάνωσης και λειτουργίας της Δημοτικής  Συγκοινωνίας και τα θέματα συντονισμού με τις αρμόδιες τοπικές αρχές σχετικά με την ασφάλεια του πολίτη και της περιουσίας του.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Νικόλαος Βάσης του Κωνσταντίνου, ορίζεται Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα  Πολεοδομικών Εφαρμογών

β) Τμήμα Έκδοσης Εγκρίσεων και Αδειών Δόμησης

γ) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών καθώς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

α) Τμήμα Μελετών και Έργων

β) Τμήμα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων

γ) Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχαήλ Ανδριόπουλος του Κωνσταντίνου, ορίζεται Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης, με αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

α) Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών

β) Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων

γ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων,

Οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι για την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.

Η θητεία των οριζομένων Αντιδημάρχων αρχίζει από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης και λήγει στις 31 Αυγούστου 2019.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Καθημερινότητας του Πολίτη, Πρασίνου και Περιβάλλοντος Φιλάρετος Χατζηστεφάνου.  Εν τη απουσία του ορισθέντος Αντιδημάρχου και αναπληρωτή Δημάρχου, τα καθήκοντά του αναπληρωτή Δημάρχου ασκεί ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οργάνωσης – Προγραμματισμού Δημοτικού Έργου και Απασχόλησης Παντελής Κασιδόκωστας.

Ορίζουμε ως εντεταλμένους συμβούλους για τον συντονισμό και την εποπτεία συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους:

Ωσανά Καραγιάν του Κεβόρκ

Εντεταλμένη Σύμβουλο Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.

Συνεπικουρεί τον Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 

Δημοσθένης Βαμβασάκης του Μιχαήλ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το συντονισμό και την εποπτεία των κάτωθι δράσεων του Δήμου, και του παρέχουμε το δικαίωμα υπογραφής σε θέματα που αφορούν τις εν λόγω δράσεις ήτοι:

– Οργάνωσης και Λειτουργίας των Κοιμητηρίων

– Λειτουργίας των ΚΕΠ

– Λειτουργίας του αλιευτικού καταφυγίου και των λουτρικών εγκαταστάσεων

– Κάρτας του Δημότη

– Λαϊκών Αγορών και Εμποροπανηγύρεων

Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Διαχείρισης Καθημερινότητας του Πολίτη, Πρασίνου και Περιβάλλοντος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ασκεί τις αρμοδιότητες με δικαίωμα υπογραφής.

Κωνσταντίνο Σφέτσα του Ιωσήφ

Εντεταλμένο Σύμβουλο Δράσεων Πρασίνου και Κηποτεχνίας

Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Διαχείρισης Καθημερινότητας του Πολίτη, Πρασίνου και Περιβάλλοντος Φιλάρετο Χατζηστεφάνου

Παναγιώτης Σωτηρόπουλος του Πλάτωνος

Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας και Πυρασφάλειας του Δήμου.

Συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και στη διατύπωση προτάσεων και  υλοποίηση δράσεων αποκατάστασης των δασικών περιοχών.

Συνεπικουρεί τον Δήμαρχο στα ανωτέρω.

Διονύσιος Γεωργουλόπουλος του Δημητρίου

Εντεταλμένος Σύμβουλος των Διευθύνσεων Διοίκησης και Οικονομικών.

Συνεπικουρεί τους Αντιδημάρχους Διοίκησης, Οργάνωσης – Προγραμματισμού Δημοτικού Έργου και Απασχόλησης Παντελή Κασιδόκωστα και Οικονομικών, Τοπικής Οικονομίας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Βασίλειο Παπαμιχαήλ.  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός τους ασκεί τις αρμοδιότητες τους με δικαίωμα υπογραφής, εκτός των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

Λυδία Αργυροπούλου του Νικολάου

Εντεταλμένο Σύμβουλο Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Τοπικής Τουριστικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης

Συνεπικουρεί τον Δήμαρχο στα ανωτέρω.

Ηλέκτρα Τσιριγώτη του Κωνσταντίνου

Εντεταλμένη Σύμβουλος Σχεδιασμού Πόλης

Συνεπικουρεί τον Δήμαρχο στα ανωτέρω.

Χρήστος Βαδάσης του Γεωργίου

Εντεταλμένος Σύμβουλος Παρακολούθησης Μελετών και Έργων

Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης Νικόλαο Βάσση στα ανωτέρω.

Νικόλαο Ζυγούρη του Σταύρου

Εντεταλμένο Σύμβουλο Σχεδιασμού και Υλοποίησης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσίας Δόμησης

Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης Νικόλαο Βάσση στα ανωτέρω.

Ιωάννη Δήμα του Κωνσταντίνου

Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 

Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης Νικόλαο Βάσση στα ανωτέρω.

Βασίλειο Μιχαλόπουλο του Αντωνίου

Εντεταλμένο Σύμβουλο Ρυμοτομίας και Σχεδίου Πόλης

Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης Νικόλαο Βάσση στα ανωτέρω.

Ιωάννη Αγαλιώτη του Παναγιώτη

Εντεταλμένο Σύμβουλο Συντονισμού Έργου Δημοτικών Κοινοτήτων

Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Οργάνωσης – Προγραμματισμού Δημοτικού Έργου και Απασχόλησης Παντελή Κασιδόκωστα στα ανωτέρω.

Γρηγόριο Καγεώργη του Λαζάρου

Εντεταλμένο Σύμβουλο Νεολαίας και Απασχόλησης

Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Οργάνωσης – Προγραμματισμού Δημοτικού Έργου και Απασχόλησης, Παντελή Κασιδόκωστα στα ανωτέρω.

 

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ευχαρίστησε του απερχόμενους αντιδημάρχους και εντεταλμένους συμβούλους για το πλούσιο έργο που επιτελέστηκε στο Δήμο κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Εξέφρασε την απόλυτη πεποίθηση ότι όσοι ανέλαβαν νέα καθήκοντα θα σταθούν αντάξιοι των προκατόχων τους και θα συνεχιστεί το έργο της Δημοτικής Αρχής με την ίδια ένταση και εξ’ ίσου αποτελεσματικά για το υπόλοιπο της Δημοτικής Περιόδου.

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

 

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.