Δήμος Αλίμου: Διαγωνισμός ύψους 1.000.000 ευρώ για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος
foskolaz1-580x467

Ο δήμος Αλίμου θα προκηρύξει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με τίτλο : «Προμήθεια Ηλεκτρικού Ρεύματος» και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Ο διαγωνισμός  αφορά το φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων του δήμου και η συνολική δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια  δύναται να ανέλθει στο ποσό του 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), με δικαίωμα προαίρεσης έως 100% του ποσού της σύμβασης.

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αλίμου, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ορίζεται στο ποσό του 1.000.000 € (πλέον Φ.Π.Α 13%) ή 1.130.000 € με Φ.Π.Α, επί του οποίου οι υποψήφιοι θα καταθέσουν την προσφορά τους. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης έως 100% του προϋπολογισμού της σύμβασης, δηλαδή έως 2.000.000 € (πλέον Φ.Π.Α 13%) ή 2.260.000 € με Φ.Π.Α.

Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός τριών ετών από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 24/10/2016 και ώρα 09:00 πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 25/11/2016 και ώρα 14:00 πμ. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται:

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

β. Οι Συνεταιρισμοί , οι Κοινοπραξίες,

γ. Οι ενώσεις προμηθευτών/αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο εργασιών την περιγραφόμενη υπηρεσία

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% ( ή 40.000,00 €) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., όπως ορίζεται στο άρθρο 72 παρ 1α του Ν.4412/2016. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 από το Αυτοτελές Τμήμα Σχεδιασμού του Δήμου Αλίμου (Κατερίνα Μανιατάκη, τηλ : 2132008096) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αλίμου www.alimos.gov.gr.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Eπίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου www.alimos.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.