Άγιος Δημήτριος: Mαραθώνια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με 62 θέματα
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Απριλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για ανάκληση της 322/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης για απευθείας αγορά εδαφικής λωρίδας εμβαδού 35 τμ, κείμενης στο ΟΤ Γ 1278, μεταξύ ιδιοκτησιών του Δήμου μας προκειμένου να αποκτηθεί ολόκληρη η απαιτούμενη εδαφική έκταση για δημιουργία του Πολιτιστικού Κέντρου».

2. Λήψη απόφασης για απευθείας αγορά εδαφικής λωρίδας εμβαδού 35,27 τμ, κείμενης στο ΟΤ Γ 1278, μεταξύ ιδιοκτησιών του Δήμου μας προκειμένου να αποκτηθεί ολόκληρη η απαιτούμενη εδαφική έκταση για δημιουργία του Πολιτιστικού Κέντρου.

3. Λήψη απόφασης για την επανεπιβολή ή μη της απαλλοτρίωσης σε ακίνητο φερόμενων ιδιοκτητών Ζωή Κάκαρη κλπ εμβαδού 486 τμ στο ΟΤ 1135 επί των οδών Αγ.Δημητρίου –Πυθαγόρα και Αισχύλου Θέση Κοψαχείλα.

4. Λήψη απόφασης για την επανεπιβολή ή μη της απαλλοτρίωσης σε ακίνητο φερόμενων ιδιοκτητών Δέσποινα Δημητροπούλου, Αικατερίνη Μπούρδου κλπ εμβαδού 147,25 τμ στο ΟΤ 864 (ρέμα Καλαμά) επί της οδού Συρράκου 25.

5. Λήψη απόφασης που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Ανθέων.

6. Λήψη απόφασης που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της οδού Μονεμβασίας.

7. Λήψη απόφασης που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεταξύ των οδών Πάρου, Λ. Αγίου Δημητρίου.

8. Λήψη απόφασης που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεταξύ των οδών Σουλίου – Πλουτάρχου.

9. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ

10. Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2016.

11. Λήψη απόφασης για έγκριση συμφώνου διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης και Δήμου Αγίου Δημητρίου.

12. Λήψη απόφασης για υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ερευνητικό Πρόγραμμα)

13. Λήψη απόφασης για τροποποίηση-συμπλήρωση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 428/2015 με θέμα «Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων»

14. Λήψη απόφασης για έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2015 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Δημητρίου.

15. Λήψη απόφασης για έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2015 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Δημητρίου.

16. Λήψη απόφασης επί αιτήματος για επιχορήγηση του ιδρύματος Περίθαλψης Ηλικιωμένων Αγωνιστών ¨ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ¨.

17. Λήψη απόφασης για έγκριση οικονομικής ενίσχυσης απόρων δημοτών – κατοίκων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006

18. Λήψη απόφασης για μείωση ή απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη

19. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της 109/2012 απόφασης του ΔΣ με την οποία είχαν εγκριθεί οι τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής πεζοδρομίων στο Δήμο Αγίου Δημητρίου.

20. Λήψη απόφασης για ηλεκτροδότηση-υδροδότηση κοινοχρήστου χώρου στην συμβολή των οδών Ελπιδοφόρου και Αγίου Δημητρίου.

21. Λήψη απόφασης για ανακατανομή των επιχορηγήσεων για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ) 2016

22. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη τρίτης παράτασης του χρόνου περαίωσης για την εργασία «Ανάλυση δομών και έκδοση πιστοποιητικού ISO της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.”

23. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη δεύτερης παράτασης του χρόνου περαίωσης για την εργασία «Επισκευή υφιστάμενου ψυκτικού συγκροτήματος, δικτύου νερού ,κλιματιστικών μονάδων νερού(FCU)κλπ»

24. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου«Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου στον κόμβο Αγ. Βασιλείου & Δράμας».

25. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας συμπιεζόμενων κάδων».

26. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση ανακατασκευή συντριβανιών».

27. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αντλιοστασίου περιοχής Μεσονησίου».

28. Λήψη απόφασης για διόρθωση της 74/2015 απόφασης του ΔΣ με τίτλο «Λήψη απόφασης για έγκριση ηλεκτροδότηση-υδροδότησης του κοινόχρηστου χώρου μεταξύ Αγ. Βασιλείου , Διάκου & Όθωνος, Κολοκοτρώνη-Βοτανικός Κήπος (ΕΠΖ 33/2015)

29. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της από 01/04/2016 γνωμοδότησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών που αφορά στην απευθείας ανάθεση για την Προμήθεια γάλακτος για το έτος 2016.

30. Λήψη απόφασης για την ίδρυση τμημάτων ένταξης στις σχολικές μονάδες Α΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

31. Λήψη απόφασης για έκτακτη επιχορήγηση ποσού 35.000,00€ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”.

32. Λήψη απόφασης για έκτακτη επιχορήγηση ποσού 35.00,00€ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”.

33. Λήψη απόφασης για τον έλεγχο απολογιστικών στοιχείων Δ΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2015.

34. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών μισθοδοσίας του υπαλλήλου Δημάκου Ιωάννη ποσού 1.684,58€ σε δόσεις.

35. Λήψη απόφασης α)για επιστροφή ποσού 212,97€ στον κο Βαμβακούση Στυλιανό του Ευαγγέλου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος λόγω λανθασμένου συντελεστή χρέωσης και β) για έγκριση διάθεσης πίστωσης ιδίου ποσού σε βάρος του ΚΑ 80.8261.00 προϋπολογισμού έτους 2016.

36. Λήψη απόφασης α)για επιστροφή ποσού 76.69€ στον κο Aποστολάκη Γρηγόριο του Νικολάου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος λόγω χρέωσης δημοτικών τελών ενώ είχε απαλλαγή και β) για έγκριση διάθεσης πίστωσης ιδίου ποσού σε βάρος του ΚΑ 80.8261.00 προϋπολογισμού έτους 2016.

37. Λήψη απόφασης α)για επιστροφή ποσού 25,55€ στον κο Μονογυιό Γεώργιο του Δημητρίου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από πρόστιμο ΤΑΠ και β) για έγκριση διάθεσης πίστωσης ιδίου ποσού σε βάρος του ΚΑ 80.8261.00 προϋπολογισμού έτους 2016.

38. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωθείσας οφειλής ποσού 2.500€ και επαναβεβαίωση μέρους αυτής (ποσού 1.000€) λόγω κατάθεσης προσφυγής στο όνομα Φουρλάνου Αντωνία του Γρηγορίου.

39. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις κοκ λόγω μίσθωσης- χρονομίσθωσης του οχήματος και επαναβεβαίωση αυτών

40. .Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις κοκ λόγω εξόφλησης της κλήσης

41. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από παράβαση ΚΟΚ διότι η παράβαση βαρύνει τον οδηγό κα όχι τον ιδιοκτήτη του οχήματος και επαναβεβαίωση αυτής.

42. Λήψη απόφασης για ανάκληση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από παραβάσεις ΚΟΚ.

43. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένου πολεοδομικού προστίμου από αυθαίρετες κατασκευές επί της οδού Νικηταρά 46 (χρημ. κατ. Πολεοδομίας 99/2013).

44. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένου πολεοδομικού προστίμου από αυθαίρετες κατασκευές επί της οδού Κισσάμου 72α (χρημ. κατ. Πολεοδομίας 118/2014).

45. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένου πολεοδομικού προστίμου από αυθαίρετες κατασκευές επί της οδού Κισσάμου 72α (χρημ. κατ. Πολεοδομίας 119/2014).

46. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένου πολεοδομικού προστίμου από αυθαίρετες κατασκευές επί της οδού Ναπολέοντος 13 (χρημ. κατ. Πολεοδομίας 102/2013).

47. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένου πολεοδομικού προστίμου από αυθαίρετες κατασκευές επί της οδού Δήμητρος 58 (χρημ. κατ. Πολεοδομίας 10/2015).

48. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένου πολεοδομικού προστίμου από αυθαίρετες κατασκευές επί της οδού Δήμητρος 58 (χρημ. κατ. Πολεοδομίας 11/2015).

49. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένου πολεοδομικού προστίμου από αυθαίρετες κατασκευές επί της οδού Δήμητρος 58 (χρημ. κατ. Πολεοδομίας 12/2015).

50. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένου πολεοδομικού προστίμου από αυθαίρετες κατασκευές επίτης οδού Δήμητρος 58 (χρημ. κατ. Πολεοδομίας 13/2015).

51. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένου πολεοδομικού προστίμου από αυθαίρετες κατασκευές επί της οδού Αριστοτέλους 5 (χρημ. κατ. Πολεοδομίας 163/2014) και βεβαίωση σε νέους χρηματικούς καταλόγους..

52. Λήψη απόφασης για διαγραφή βεβαιωμένου πολεοδομικού προστίμου από αυθαίρετες κατασκευές επί της οδού Μενελάου 40 (χρημ. κατ. Πολεοδομίας 227/2013).

53. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

54. Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς για την εξυπηρέτηση προνοιακών προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με αναπηρία.

55. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 8.531,88 € από πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από 05/01/2016 έως και 01/03/2016

56. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 11.004.68 € για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι από Οκτώβριο 2014 έως Δεκέμβριο 2015 – Ε’ δόση

57. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 4.394,25€ για την κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των ΚΕΠ για το Δ΄ τρίμηνο του 2015.

58. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την χορήγηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ.

59. Λήψη απόφασης για σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής για τη διεξαγωγή κληρώσεων για τις εμποροπανηγύρεις του Δήμου

60. Λήψη απόφασης για παραχώρηση της πλατείας Παναγούλη στο Ανεξάρτητο Περιοδικό Παλινωδίαι για την πραγματοποίηση καλλιτεχνικού φεστιβάλ, στις 7/5/16.

61. Λήψη απόφασης για παραχώρηση δημοτικού χώρου για την στέγαση των γραφείων του Εξωραϊστικού-Επιμορφωτικού συλλόγου περιοχής Ανθέων.

62. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμηθειών, εργασιών και έργων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 1 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.