Δήμος Ηλιούπολης: Διαγωνισμός για τις παιδικές χαρές (73.800,00 €)
Ο δήμαρχος Ηλιούπολης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τη «Προμήθεια οργάνων για την συντήρηση υπαρχουσών παιδικών χαρών», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 73.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, στο Δημοτικό Κατάστημα Ηλιούπολης Σ. Βενιζέλου 114, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και ώρα από 11:00π.μ έως 11:30πμ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Γραφείο Προμηθειών  του Δήμου (Οδός Σοφ. Βενιζέλου, Αρ. 114 Ταχ. κωδ.16342), μέχρι την προηγουμένη της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή απ΄ ευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του.
H Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 1 % επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι 600,00 €, και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
Αντίγραφα  της διακήρυξης, των τευχών του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00πμ έως 14:00μμ, μέχρι και την προηγούμενη μέρα του διαγωνισμού, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου.
Τα έξοδα δημοσίευσης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Διανομή τευχών: Στυλιανή Ματθαιάκη,  τηλέφωνο επικοινωνίας 210 9970181

Ο Δήμαρχος Βασίλειος Βαλασόπουλος  


“Ή συμμορφώνεστε ή φεύγετε” – Tελεσίγραφο του Δήμου Αλίμου για την κακοποίηση του παραλιακού μετώπου

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.