Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη για θέματα πολιτισμού, από το δήμο Αλίμου
O Δήμαρχος Αλίμου γνωστοποιεί  την πρόσληψη με επιλογή, ενός Ειδικού Συνεργάτη, απόφοιτου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδίκευση στον επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. που αφορά σε καλλιτεχνικά θέματα και θέματα πολιτισμού.
Η ειδίκευση αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007.
Αντικείμενο της εργασίας του είναι ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η εξειδικευμένη εποπτεία της πολιτιστικής στρατηγικής του Δήμου Αλίμου, η κατάρτιση ολοκληρωμένων προτάσεων πολιτιστικής ανάπτυξης και η αξιοποίηση ευκαιριών για συνέργειες και χρηματοδοτήσεις στον τομέα του πολιτισμού.Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1). Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι πρέπει:
· Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007)
· Να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21 έτος), (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007)
· Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007)
· Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή αν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007)
· Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007)
· Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν. 3584/2007)
2). Απολυτήριο τίτλο Β’/θμιας Εκπαίδευσης ή ανώτερο τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο ή δίπλωμα της αλλοδαπής
3). Ειδίκευση στον επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αφορά σε καλλιτεχνικά θέματα και θέματα πολιτισμού, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Η πλήρωση των θέσεων του ειδικού συνεργάτη, θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση, όπως προβλέπεται ρητώς στην παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.
3584/2007. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη, διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύουν και λύεται κατά την κείμενη νομοθεσία.

Ο Ειδικός Συνεργάτης δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε η θέση του έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί.

Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχει ορισθεί να εξυπηρετήσει.
Οι αποδοχές τους καθορίζονται σύμφωνα με τον Ν. 3205/2003 και την αριθ.2/3850/0022/19-2-2008 (ΦΕΚ 85 ΥΟΔΔ/26-2-2008) κοινή απόφαση των ΥφυπουργώνΕσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, όπως αναπροσαρμόστηκε με την ΚΥΑ 2/32220/0022/23.4.2012 (ΦΕΚ 1391/27.04.2012 τεύχος Β’) και ισχύει με τους ν. 4024/2011 και ν. 4093/2012 και όπως αναπροσαρμόζονται κατ΄ έτος.
Οι αιτήσεις με τα αποδεικτικά των προσόντων και της ειδικότητας των ενδιαφερομένων, θα υποβληθούν και θα πρωτοκολληθούν στο Ιδιαίτερο γραφείο του Δημάρχου κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες (οδός Αριστοτέλους 53, Δημοτικό Μέγαρο Αλίμου), με ημερομηνία λήξης πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η παρούσα δημοσιοποιείται σε μία εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας στην επικράτεια του Δήμου Αλίμου ή του ευρύτερου τομέα της Νότιας Αττικής, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Διαύγεια.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.