Άγιος Δημήτριος – Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σας καλούμε σε Τακτική Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2014 του Δήμου.
2. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 87/14 απόφαση του ΝΠΔΔ με την
επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ” που αφορά στην έγκριση της Β’
Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2014.
3. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη θέσεων στάθμευσης σε άτομα με ειδικές
ανάγκες (αποφάσεις ΕΠΖ 135/14,155/14 & 166/14)
4. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα μετεγκατάστασης εργαστηρίου μεταλλικών
κατασκευών (αλουμινίου και σιδήρου) από την οδό Κολοκοτρώνη 27, στην οδό
Θουκυδίδου 53.
5. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76
Ν.3852/2010).
6. Λήψη απόφασης για σύσταση και ορισμό μελών διαπαραταξιακών επιτροπών 1)
Διαχείρισης κοινωνικού παντοπωλείου 2) Ελέγχου αιτημάτων δημοτών και κατοίκων
για οικονομική ενίσχυση, δωροεπιταγής και απαλλαγής τελών 3) Δημοτικού
Λαχανόκηπου και 4) Για την χορήγηση θέσεων στάθμευσης α) σε άτομα με ειδικές
ανάγκες και β) για επαγγελματικές ανάγκες.
7. Λήψη απόφασης για αποδοχή της απόφασης ένταξης της Πράξης “Τηλεματική Διαχείριση
Απορριμματοφόρων Δήμου Αγίου Δημητρίου” με κωδικό MIS 483389 συνολικής δημόσιας
δαπάνης €61.500,00 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική”, καθώς και
των όρων που συνοδεύουν αυτή”.
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας προμηθειών, εργασιών και έργων του
Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παράγραφος 1 του ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010)
9. Λήψη απόφασης α) για εξόφληση οφειλών του Δήμου προς τον ΕΣΔΝΑ και β) για
αποδοχή των όρων που μνημονεύονται στην με αριθμ. 102/2012 ΑΕΕ ΕΣΔΝΑ για
την εξυπηρέτηση του Δήμου στο ΣΜΑ Σχιστού.
10. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου “Εντοπισμένες επιδιορθώσεις οδοστρωμάτων 2009”.11. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου “Aνάπλαση οδού Σουλίου”.
12. Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου “Συντήρηση οδών 2013”.
13. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του
2ου ΠΚΝΤΜΕ για το έργο “ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ”.
14. Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του
1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο “ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΡΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΩΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΛΠ”.
15. Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου παράδοσης της μελέτης “Ηλεκτρολογική
Μελέτη για την μετατροπή του παλαιού ΔΣ 3ου σε Παιδικό σταθμό”
16. Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου παράδοσης της μελέτης “Μηχανολογική
Μελέτη για την μετατροπή του παλαιού 3ουΔΣ σε Παιδικό σταθμό”
17. Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου παράδοσης της μελέτης “Ηλεκτρολογική
Μελέτη Πολιτιστικού κέντρου περιοχής Αγίου Βασιλείου”.
18. Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου παράδοσης της μελέτης “Μελέτη
Τροποποιήσεων και Βελτιώσεων στη διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου”.
19. Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών για το έργο
“Οδοποιία 2013”.
20. Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ’ αριθμ. 41/2014 πρακτικού της επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού για τις εργασίες “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ” KAI “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ABS ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ” για προσφυγή στη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης με
διαπραγμάτευση των ειδών για τις κατηγορίες 3,12 & 13 που ο διαγωνισμός απέβη
άγονος.
21. Λήψη απόφασης για παραχώρηση του νέου κλειστού γυμναστηρίου Αγίου
Δημητρίου για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης “Γιορτή της ρακής” του Συλλόγου
Κρητών Αγίου Δημητρίου .
22. Λήψη απόφασης για έγκριση α) διοργάνωσης της 12ης Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών
Αιμοδοτών Ελλάδος β) διενέργειας δαπάνης ποσού 1.800,00€ σε βάρος του ΚΑ
00.6431.02 προϋπολογισμού έτους 2014 και γ) διάθεσης πίστωσης ιδίου ποσού σε
βάρος του ιδίου ΚΑ
23. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή της εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. από
την πληρωμή αγωγού αποχέτευσης για το 2ο Νηπιαγωγείο επί των οδών Κλεάρχου
& Σοφοκλή Βενιζέλου και πληρωμή ποσοστού 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ της δαπάνης του
εν λόγω αγωγού από το Δήμο μας.
24. Λήψη απόφασης για τη διαπίστωση απώλειας δικαιώματος χρήσης εντοιχισμένης
οστεοθήκης Ε-18 και διαγραφή χρεών.
25. Λήψη απόφασης για έγκριση διαγραφών βεβαιωμένων οφειλών από καταλόγους
κλήσεων παραβάσεων ΚΟΚ (λανθασμένα στοιχεία οχήματος) του κ. Παπαδόπουλου
Ευστράτιου.
26. Λήψη απόφασης για έγκριση διαγραφών βεβαιωμένων οφειλών από καταλόγους
κλήσεων παραβάσεων ΚΟΚ (μη κατοχή οχήματος) της κας Παπαδομαρκάκη Άννας.
27. Λήψη απόφασης για έγκριση διαγραφών βεβαιωμένων οφειλών από καταλόγους
κλήσεων παραβάσεων ΚΟΚ (λόγω λανθασμένης καταγραφής στοιχείων τόπου
παράβασης) της κας ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗΣ.
28. Λήψη απόφασης για έγκριση διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο
κλήσεων παραβάσεων ΚΟΚ (λόγω λανθασμένης καταγραφής στοιχείων τόπου
παράβασης) του κ. ΚΟΡΔΟΥ ΦΩΤΙΟΥ και επιστροφή μέρους του ποσού ως
αχρεωστήτως καταβληθέντος29. Λήψη απόφασης για έγκριση διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο
κλήσεων παραβάσεων ΚΟΚ (λόγω λανθασμένης καταχώρησης στοιχείων) της κας.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ και επιστροφή μέρους του ποσού ως αχρεωστήτως
καταβληθέντος
30. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού ύψους 310,00€ από κατάλογο κλήσεων του
ΓΙΑΝΝΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και επαναβεβαίωση αυτού στον κ. ΣΑΚΚΙΩΤΗ ΦΩΤΙΟ.
31. Λήψη απόφασης για επιστροφή ποσού 451,56 € στην εταιρία CREDIT AGRICOLE
ΑΕ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος λόγω χρέωσής της για παραβάσεις παράνομης
στάθμευσης οχημάτων ενώ δεν ήταν στην κατοχή της κατά τις ημ/νίες παράβασης.
32. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 31.860,00€ από 8η εντολή μεταφοράς
πιστώσεων της ΣΑΤΑ 2014 στους Δήμους για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες
33. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 112.191,46€ από τέλη διαφήμισης.
34. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 57.124,18€ από τέλος ακίνητης περιουσίας
35. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 16.075,85 € από φόρο ζύθου.
36. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 88.363,22€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων
έτους 2014.
37. Λήψη απόφασης για κατανομή από τους ΚΑΠ ποσού 88.363,22€ για την κάλυψη των
λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
38. Λήψη απόφασης για έγκριση πεπραγμένων λειτουργίας του Κοινωνικού
Παντοπωλείου από 01/07/13-31/12/13
39. Λήψη απόφασης για έγκριση πεπραγμένων λειτουργίας του Κοινωνικού
Παντοπωλείου από 01/01/14-30/06/14.
40. Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 16205/28-4-2014 πρακτικού της
αρμόδιας επιτροπής καταστροφής αντικειμένων (Κοιμητήριο).
41. Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 15876/24-04-2014 πρακτικού της
αρμόδιας επιτροπής καταστροφής αντικειμένων (Β’ ΚΑΠΗ).
42. Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 26141/15-7-14 πρακτικού της
αρμόδιας επιτροπής καταστροφής αντικειμένων (Α’, Γ’ & Ε’ ΚΑΠΗ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.