Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 37η/2013 Δημόσια Ανοικτή- Τακτική Συ-νεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, την 7η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη από-φασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 2013 από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου (αφορά μόνο τις ομάδες 1 και 2 της σχετικής με αριθμό 1/2013 Μελέτης δηλαδή για τα καύ-σιμα Δήμου 2013 και πετρέλαιο θέρμανσης αντίστοιχα).
2. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού 2ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Μηλαδέζας από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου (αφορά μόνο την ομάδα ή της σχετικής με αριθμό 99/2012 Μελέτης.
3. Παραπομπή του προσχεδίου του Ετησίου Προγράμματος Δράσης προς την Δημοτι-κή Επιτροπή Διαβούλευσης για γνωμοδότηση.
Σχετικά: Η υπ. αρ. 15/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
4. Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: “3ο Δημοτικό Σχολείο Βάρης (Ασύρματος)-Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις.
5. Λήψη απόφασης για την σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ για την κατασκευή του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΡΗ- ΒΑΡΚΙΖΑ ΚΑΙ ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ¨ στη Δ.Κ. Βάρης σύμφωνα με την παρ. 2 του Ν.2971/2001.

6. Λήψη απόφασης για καθορισμό των ειδικοτήτων του προσωπικού με σχέση εργασί-ας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η πρόσληψη του οποίου εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/102/15321/29.7.2012 απόφαση της Επιτροπής του άρ-θρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ “Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα (ΦΕΚ 280/Α) όπως ισχύει για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδι-κών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας.
7. Έγκριση Απογραφής ‘Έναρξης και ψήφιση Ισολογισμού Έναρξης του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμέ-νης.
Σχετικά: Απόφαση 79/2013 του Ο.Α.Π.Π.Α.
8. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2012 του Οργανισμού Αθλητισμού Πο-λιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.
Σχετικά: Απόφαση 85/2013 του Ο.Α.Π.Π.Α.
9. Προσωρινή παραχώρηση χρήσης Κέντρου Εικαστικών Τεχνών & Πολιτισμού (ΓΥ-ΑΛΙΝΟ).
Σχετικά: Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 2315/11.7.2013 έγγραφο του Ο.Α.Π.Π.Α.
10. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.
Σχετικά: Η υπ. αριθ. 6/2013 απόφαση του Δ.Σ. Του Ιδρύματος.
11. Λήψη απόφασης για επιχορήγηση σε αθλητικά σωματεία, πολιτιστικά σωματεία κ.λ.π.
Σχετικά: Η υπ. αριθμ. 16/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
12. Συζήτηση επί της υπ. αριθμ. 173/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Σχετικά: Η υπ. αριθμ. 16/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
13. Υποβολή γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου στο Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τον ανώτατο αριθμό ανά κατηγορία, αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου).
14. Λήψη απόφασης για το ορισμό αρμόδιου οργάνου για τη σφράγιση καταστημά-των και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγ-μένης.
15. Έγκριση της διαδικασίας για την υλοποίηση του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗ-ΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”.
16. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθεια πλαστικών σάκων για α-ποκομιδή απορριμμάτων.
17. Eπικαιροποίηση των υπ΄ αριθ. 211/2009 και 12/2010 αποφάσεων του Δημοτι-κού Συμβουλίου του τότε Δήμου Βάρης.
18. Λήψη απόφασης για την δημοπράτηση ή μη παραλιακού χώρου όρμου Μαλτσι-νιώτη Βουλιαγμένης για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.
19. Λήψη απόφασης για την δημοπράτηση ή μη παραλιακού χώρου Μεγάλου Κα-βουρίου Βουλιαγμένης για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.
20. Λήψη απόφασης για την δημοπράτηση ή μη παραλιακού χώρου έναντι πλαζ “ΑΣΤΕΡΑ” Βουλιαγμένης για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.
21. Λήψη απόφασης για την δημοπράτηση ή μη παραλιακού χώρου Αγίου Νικολά-ου Βουλιαγμένης για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.
22. Λήψη απόφασης για την δημοπράτηση ή μη παραλιακού χώρου παραπλεύρως του Δημαρχείου στην Δ.Ε. Βούλας για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.
23. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης 2012-2014 (Β΄ φάση).
Σχετικά: Απόφαση 6/2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής.
24. Έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.
25. Επανεξέταση της υπ. αριθ. 208/2013 απόφασης του Δ.Σ. που είχε τίτλο “Σχέδιο προσδιορισμού επίκαιρων οικονομικών και τεχνικών λύσεων για την δημιουργία του 3ου Γυμνασίου – Λυκείου Βούλας”.
26. Έγκριση της διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση την μελέτης “Πράξη Αναλο-γισμού για την διάνοιξη της Βασ. Παύλου-Σύνταξη και ενημέρωσης τοπογραφικών διαγραμμάτων περιοχών Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.
27. Έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού του έργου: “Κατασκευή νέων κοινοχρή-στων χώρων και πλατειών στη Δ.Ε. Βάρης”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝ. ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.