Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια & τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων κυκλοφοριακής σήμανσης
Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης, προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων κυκλοφοριακής σήμανσης, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή έως στις 23-08-2013 , προϋπολογισθείσας δαπάνης14.928,51 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη στο εξωτερικό μέρος του φακέλου με κεφαλαία γράμματα :Ο Δήμος Αλίμου κέρδισε συνολικά τέσσερα βραβεία στα Best City Awards

i. ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ -ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Κύπρου 68 – 164 10 Αργυρούπολη
ii. ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ –ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.
iii. Στοιχεία αποστολέα

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Η προσφορά (επισυνάπτεται το Τιμολόγιο Προσφοράς) πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής με την οποία δηλώνουν ότι:
1. Έλαβα γνώση όλων των όρων των τεχνικών προδιαγραφών βάσει των οποίων γίνεται η προμήθεια και ότι τους αποδέχομαι αυτούς πλήρως χωρίς καμία επιφύλαξη
2. Η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές.
3. Η παράδοση θα γίνεται εντός 10 ημερών μετά από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας.
4. Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μου από διαγωνισμούς του Δημοσίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν έχω κηρυχθεί έκπτωτος, δεν έχω υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και ότι είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών μου υποχρεώσεων όπως επίσης και των υποχρεώσεών μου προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα.
Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας τηλ. 2132026019-011 & Προμηθειών του Δήμου, τηλέφωνα 213-2018748 – 751, fax: 210-9902045-046 και στην ιστοσελίδα του Δήμου. (http:// www.elliniko-argyroupoli.gr/)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΤΖΙΔΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.