Π.Φάληρο – 330.000 ευρώ για υπόγειους κάδους απορριμάτων
Λήψη απόφασης για τον καθορισµό θέσεων τοποθέτησης και εγκατάστασης συστήµατος  υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων στα πλαίσια της υποβολής πρότασης του ∆ήµου Π. Φαλήρου στην πρόσκληση χρηµατοδοτικού προγράµµατος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (µε έγκριση ΥΠΕΚΑ).

Ήδη ο ∆ήµος µας έχει προβεί στην πιλοτική εφαρµογή του συστήµατος µε την προµήθεια ενός 
υπόγειου κάδου ο οποίος έχει εγκατασταθεί στη συµβολή της οδού Αχιλλέως & Τζαβέλλα και ενός
µηχανισµού υδραυλικού γερανού ο οποίος τοποθετήθηκε σε απορριµµατοφόρο όχηµα του ∆ήµου.
Επιπροσθέτως για την αποκοµιδή των υπόγειων κάδων αποθήκευσης ανακυκλώσιµων υλικών θα
απαιτηθεί η προµήθεια ενός (1) επιπλέον υδραυλικού γερανού ο οποίος θα τοποθετηθεί σε ένα από
τα απορριµµατοφόρα οχήµατα του ∆ήµου.
Αντικείµενο της πράξης:
Προµήθεια και εγκατάσταση ενός συστήµατος που αφορά στην αποκοµιδή των απορριµµάτων µε
τη µέθοδο της υπογειοποίησης και συνίσταται στην συλλογή των κοινών αστικών απορριµµάτων
(οικιακών & ανακυκλώσιµων) µε σύστηµα 20 τεµ. υπόγειων κάδων µε πλήρη εξοπλισµό (υπόγειο
προκατασκευασµένο προστατευτικό φρεάτιο εκ σκυροδέµατος, κάδο αποθήκευσης, πλατφόρµα
ασφαλείας, πλατφόρµα πεζοδρόµου και υπέργειο πύργο τροφοδοσίας). Η αποκοµιδή των υπόγειων
κάδων θα εξασφαλιστεί µε την προµήθεια ενός (1) επιπλέον υδραυλικού γερανού ο οποίος θα
τοποθετηθεί σε ένα από τα απορριµµατοφόρα οχήµατα του ∆ήµου (τύπου πρέσας). Παραδοτέα πράξης:
– Υποέργο 1: Προµήθεια συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης απορριµµάτων: Το υποέργο
περιλαµβάνει την προµήθεια είκοσι (20) τεµ. υπόγειων κάδων µε πλήρη εξοπλισµό, οι οποίοι θα
εγκατασταθούν σε πλατείες και τµήµατα µε υψηλή εµπορική δραστηριότητα). Ο εξοπλισµός
έκαστου υπόγειου κάδου περιλαµβάνει αναλυτικά: υπόγειο προκατασκευασµένο προστατευτικό
φρεάτιο εκ σκυροδέµατος, πλαστικό κάδο αποθήκευσης χωρ. 3m3 περίπου, πλατφόρµα
ασφαλείας, πλατφόρµα πεζοδρόµου και υπέργειο πύργο τροφοδοσίας
– Υποέργο 2: Προµήθεια ενός (1) επιπλέον υδραυλικού γερανού ο οποίος θα τοποθετηθεί σε ένα
από τα απορριµµατοφόρα οχήµατα του ∆ήµου (τύπου πρέσας) και θα χρησιµεύει στην αποκοµιδή
των υπόγειων κάδων για τα ανακυκλώσιµα υλικά
Α) Υφιστάµενη κατάσταση
Μέχρι σήµερα η προσωρινή αποθήκευση των προς αποκοµιδή απορριµµάτων πραγµατοποιείται:
α) µε την χρήση τροχήλατων κάδων (µεταλλικών ή πλαστικών) διαφόρων χωρητικοτήτων οι
οποίοι είναι µοιρασµένοι στα διάφορα σηµεία του ∆ήµου. Παράλληλα µε τους κοινούς κάδους για
τα ανάµεικτα οικιακά απορρίµµατα, υπάρχουν οι µπλε κάδοι που υποδέχονται τα ανακυκλώσιµα
υλικά (κυρίως απόβλητα συσκευασιών) που συγκεντρώνουν οι πολίτες µε διαλογή στη πηγή.
Προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες αποθήκευσης σε ορισµένα σηµεία υπάρχουν
«συστάδες» µε µεγάλο αριθµό κάδων που παρουσιάζουν µεγάλο όγκο και εκτεταµένη κατάληψη
του οδοστρώµατος.
Κατά την θερινή περίοδο και λόγω της έντονης επισκεψιµότητας ειδικότερα στο παραλιακό µέτωπο
και στα εµπορικά τµήµατα του ∆ήµου οι εν λόγω κάδοι δηµιουργούν ένα σοβαρό αντιαισθητικό
πρόβληµα : γεµίζουν πολύ γρήγορα µε κίνδυνο να υπερχειλίζουν τακτικά µε απορρίµµατα, συχνά
προβλήµατα δυσάρεστων οσµών λόγω αυξηµένης θερµοκρασίας, γεγονός που έχει αρνητικές
επιπτώσεις για την ελκυστικότητα της περιοχής.
β) Παράλληλα µε το σύστηµα τροχήλατων κάδων, ο ∆ήµος µας έχει προβεί στην πιλοτική
εφαρµογή του συστήµατος υπογειοποίησης µε την προµήθεια ενός υπόγειου κάδου ο οποίος έχει
εγκατασταθεί στη συµβολή της οδού Αχιλλέως & Τζαβέλλα και ενός µηχανισµού υδραυλικού
γερανού ο οποίος τοποθετήθηκε σε απορριµµατοφόρο όχηµα του ∆ήµου για την αποκοµιδή του εν
λόγω κάδου.
Από την ανωτέρω πιλοτική εφαρµογή περιµένουµε τα εξής αποτελέσµατα :
• Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήµατος βρίσκεται σε αποδεκτό
επίπεδο, σε σύγκριση µε άλλα συστήµατα υπογειοποίησης.
• Ο χειρισµός στην αποκοµιδή αφορά µόνο τον πλαστικό κάδο χωρ. 3000 lit µε απόβαρο
µόνο 120 kg, µε αποτέλεσµα ο κάδος αυτός να µπορεί να συνεργάζεται µε τα συνηθισµένα
διαξονικά απορριµµατοφόρα τύπου πρέσας στα οποία προσαρµόζεται στην οροφή της κιβωτάµαξας
ένα µικρός υδραυλικός γερανός συµπαγών διαστάσεων, µε αποτέλεσµα να µην χρειάζεται η αγορά
ενός πρόσθετου εξειδικευµένου απορριµµατοφόρου. Επίσης ο κάδος είναι συµβατός µε τον
ανυψωτικό µηχανισµό και αδειάζει µε άνεση στην χοάνη του απορριµµατοφόρου. Ένα από τα
βασικά πλεονεκτήµατα είναι ότι τα απορριµµατοφόρα που εξυπηρετούν τους υπόγειους κάδους του
∆ήµου, εξυπηρετούν ταυτόχρονα και τους υπάρχοντες κοινούς τροχήλατους κάδους (πλαστικούς ή
µεταλλικούς). Τα πληρώµατα του απορριµµατοφόρου έχουν εξοικειωθεί γρήγορα µε το σύστηµα
και η ευκολία στην αποκοµιδή είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο.
• ∆εν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την συντήρηση. Οι κάδοι εφοδιάζονται µε
πολύ απλά συστήµατα λειτουργίας, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον
αφορά την συντήρηση : το µόνο που χρειάζεται είναι ένας οπτικός έλεγχος που διεξάγεται από το
πλήρωµα αποκοµιδής (χωρίς κόστος) και µια περιοδική λίπανση των µηχανισµών (κάθε 3-4 µήνες
µε µηδαµινό κόστος).
• Η εναρµόνιση των υπόγειων κάδων µε τον πολεοδοµικό / αστικό ιστό είναι άψογη Β) Σκοπιµότητα πράξης
Με την προµήθεια & εγκατάσταση του προτεινόµενου συστήµατος υπόγειων κάδων αναµένονται τα
παρακάτω οφέλη:
– Γενική αισθητική ανάπλαση/αναβάθµιση της εικόνας του περιβάλλοντος χώρου στα σηµεία
εγκατάστασης όπου σήµερα οι υφιστάµενοι τροχήλατοι κάδοι παρουσιάζουν µια σχετικά «άναρχη»
εικόνα : Το µόνο εµφανές µέρος του συστήµατος θα είναι η πλατφόρµα κυκλοφορίας
(πεζοδρόµου) µαζί µε ένα καλαίσθητο και συµπαγών διαστάσεων πύργο τροφοδοσίας.
– Οι υπόγειοι κάδοι δύναται να συγκροτηθούν σε συστοιχίες (νησίδες) διαφόρων σχηµάτων
ώστε να εναρµονίζονται µε τον βέλτιστο τρόπο µε τον χώρο εγκατάστασής τους καταλαµβάνοντας
σχετικά µικρό εµβαδόν επί του οδοστρώµατος ή του πεζοδρόµου.
– Αύξηση της αποθηκευτικής δυναµικότητας απορριµµάτων καθόσον ένας υπόγειος κάδος
αντικαθιστά 3 έως 4 κοινούς τροχήλατους κάδους.
– Θα αποτραπεί ριζικά η έκθεση των απορριµµάτων στην κοινή θέα και θα ελεγχθεί µε
βέλτιστο τρόπο το πρόβληµα δυσοσµιών και τρωκτικών χάριν στην στεγανότητα του συστήµατος.
– Οι υπόγειοι κάδοι έχουν ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και αποδεδειγµένη µακροζωία
– Οι υπόγειοι κάδοι είναι συµβατοί µε τον υφιστάµενο στόλο απορριµµατοφόρων (τύπου
πρέσας) που λειτουργούν στον ∆ήµο για την αποκοµιδή των υπαρχόντων τροχήλατων κάδων. Για
την αποκοµιδή τους θα απαιτηθεί µόνο να τοποθετηθεί ένας υδραυλικός γερανός σε ένα από τα
απορριµµατοφόρα. Με αυτόν τον τρόπο το ίδιο απορριµµατοφόρο στο πρόγραµµα αποκοµιδής θα
µπορεί να εξυπηρετεί και τους δύο τύπους κάδων.
Ήδη παρόµοιο σύστηµα υπόγειων κάδων (µετά από έρευνα της Υπηρεσίας) τέθηκε σε λειτουργία
στους ∆ήµους Περιστερίου, Μαρκοπούλου, Παλλήνης, Ν. Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Τρίπολης,
Βόλου και η εµπειρία από την χρήση τους επιβεβαιώνει τα θετικά αποτελέσµατα.
Γ) Τεχνικές προδιαγραφές συστήµατος
Η σχεδιαζόµενη προµήθεια & εγκατάσταση υπόγειων κάδων θα έχει τα παρακάτω τεχνικά
χαρακτηριστικά.
Υπόγειοι κάδοι
Οι προτεινόµενοι υπόγειοι κάδοι θα αποτελούνται από :
• Ένα προστατευτικό υπόγειο φρεάτιο πλήρως στεγανό κατασκευασµένο από προκατασκευασµένο
οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους 15cm το οποίο εγκαθίσταται µέσα σε µια τάφρο ανάλογων
διαστάσεων κατόπιν εργασιών εκσκαφής εδάφους. Εντός του φρεατίου υπάρχει µηχανισµός
πλατφόρµας ασφαλείας η οποία αναπτύσσεται µε την αποµάκρυνση του κάδου από το φρεάτιο
καλύπτοντας το κενό για την προστασία των διερχοµένων.
• Ένα πλαστικό κάδο χωρ. 3m³, και συνολικού καθαρού βάρους 120kg περίπου, µε πλήρως
στεγανό πυθµένα κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο.
• Το υπόγειο τµήµα καλύπτεται µε µια πλατφόρµα κάλυψης (πλατφόρµα πεζοδρόµου) µε αντοχή
φορτίου 650kg/m² κατασκευασµένη από µεταλλικό σκελετό και µε επιφανειακή επένδυση µε
πλακίδια γρανίτη. Η πλατφόρµα παρέχει την απαιτούµενη στεγανότητα κατά των οσµών και των
βρόχινων νερών, και ανοιγοκλείνει µε την βοήθεια δύο πνευµατικών εµβόλων και ασφαλίζει σε
κλειστή θέση µε κατάλληλη κλειδαριά.
• Στο κέντρο και πάνω στην πλατφόρµα πεζοδρόµου προσαρµόζεται ένας καλαίσθητος πύργος
τροφοδοσίας κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα.
Χωροθέτηση & εγκατάσταση υπόγειων κάδων
Στα προβλεπόµενα σηµεία εγκατάστασης των υπόγειων κάδων θα πραγµατοποιηθεί η εκσκαφή
µιας τάφρου αναλόγων διαστάσεων. Θα πρέπει να προηγηθεί µια έρευνα για την µη ύπαρξη
υπόγειων δικτύων Ο.Κ.Ω (σωληνώσεις υδροδότησης & αποχέτευσης και καλωδιώσεις τηλεφωνίας
ή ηλεκτροδότησης, κλπ.) Για την έδραση των τσιµεντένιων φρεατίων των υπόγειων κάδων και για την σταθεροποίηση του
εδάφους κατασκευάζεται στον πυθµένα της τάφρου ένα θεµέλιο εκ σκυροδέµατος (µπετόν
καθαριότητας) πάχους 10cm περίπου.
Κατόπιν τοποθετούνται στην τάφρο τα τσιµεντένια φρεάτια µαζί µε τα εξαρτήµατά τους
(πλατφόρµα ασφαλείας, εσωτερικός πλαστικός κάδος, πλατφόρµα κυκλοφορίας, πύργος
τροφοδοσίας).
Τα κενά µεταξύ των τσιµεντένιων φρεατίων και των τοιχωµάτων της τάφρου πληρώνονται µε
αδρανές υλικό (τύπου Α3). Κατόπιν στην άνω περίµετρο των τσιµεντένιων φρεατίων
κατασκευάζονται κατάλληλα κανάλια αποστράγγισης των οµβρίων νερών µε διάταξη διοχέτευσης
τους προς τα ρείθρα ή σε φρεάτια. Τέλος, η διαδικασία εγκατάστασης ολοκληρώνεται µε την
αποκατάσταση της γύρω πλακόστρωσης.
Προσαρµογές επί των απορριµµατοφόρων οχηµάτων
Οι υπόγειοι κάδοι συνεργάζονται µε κλασσικού τύπου διαξονικά ή τριαξονικά απορριµµατοφόρα
τύπου πρέσας µε εγκατάσταση στην οροφή της κιβωτάµαξας ενός υδραυλικού γερανού τύπου
«παπαγάλου» µε απλό γάντζο που χρησιµεύει για την εξαγωγή του πλαστικού κελύφους από το
τσιµεντένιο φρεάτιο και την προσαρµογή του στον ανυψωτικό µηχανισµό (τοποθέτηση των
πλευρικών πείρων του κάδου στους πλευρικούς βραχίονες του ανυψωτικού µηχανισµού) ώστε να
εξασφαλισθεί η ανατροπή του µέσα στην χοάνη του απορριµµατοφόρου.
Ο κατάλληλος υδραυλικός γερανός είναι σχετικά συµπαγών διαστάσεων µε ανυψωτική ικανότητα
επιτρέποντας σε µια απόσταση 5 m να ανυψώνει φορτία 750 kg και σε µια απόσταση 6,8 m να
ανυψώνει φορτία 400 kg.
Σε αυτή τη κατηγορία ανυψωτικής ικανότητας, η περιστρεφόµενη βάση του υδραυλικού γερανού
µπορεί να εδράσει µε πλήρη ασφάλεια πάνω στην οροφή της κιβωτάµαξας του απορριµµατοφόρου.
Το δε συνολικό βάρος του υδραυλικού γερανού µαζί µε όλα τα λειτουργικά του όργανα κυµαίνεται
από 500 έως 600 kg, µε αποτέλεσµα να µην επηρεάζεται το εκµεταλλεύσιµο ωφέλιµο φορτίο σε
απορρίµµατα. Επιπλέον, δεν επηρεάζεται το κέντρο βάρους του οχήµατος και δεν χρειάζεται το
απορριµµατοφόρο να εφοδιάζεται µε σύστηµα ποδαρικών σταθεροποίησης. Κατά τις διαδικασίες
χειρισµού του κάδου από τον υδραυλικό γερανό δεν δηµιουργούνται µετατοπίσεις φορτίου.
Πέραν από το απορριµµατοφόρο που είναι ήδη εφοδιασµένο µε υδραυλικό γερανό και από την
εξέταση των τεχνικών χαρακτηριστικών του στόλου απορριµµατοφόρων οχηµάτων του ∆ήµου µας
προτείνεται να αξιοποιηθεί για το σκοπό αυτό ενδεικτικά το µε αρ. ΚΗΗ-1780 απορριµµατοφόρο
που φέρει υπερκατασκευή τύπου πρέσας και το οποίο είναι πιο πρόσφατης κατασκευής και
ενδείκνυται να φέρει ένα υδραυλικό γερανό στην οροφή του.
∆) Εκτιµούµενο κόστος πράξης
Με βάση έρευνα αγοράς, το κόστος υλοποίησης για την προµήθεια και εγκατάσταση του ως άνω
περιγραφόµενου συστήµατος υπόγειων κάδων διαµορφώνεται ως εξής :
Περιγραφή Ποσότητα Τιµή µονάδας Αξία
Υπο-έργο 1: Κάδος απορριµµάτων υπόγειος χωρ. 3m³
(εγκατεστηµένος) 20 τεµ. €12.000,00 €240.000,00
Υπο-έργο 2: Υδραυλικός γερανός (τοποθετηµένος επί
απορριµµατοφόρου ) 1 τεµ. €28.000,00 €28.000,00
ΣΥΝΟΛΟ €268.000,00
ΦΠΑ 23% €61.640,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €329.640,00 Ε) Υλοποίηση
Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί:
– κατόπιν διεξαγωγής δηµόσιου διεθνή ανοικτού διαγωνισµού για την ανάδειξη του αναδόχου που
θα προµηθεύσει & εγκαταστήσει τους υπόγειους κάδους (Υπο-έργο 1)
– κατόπιν διεξαγωγής δηµόσιου πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη του αναδόχου που θα
προµηθεύσει/τοποθετήσει τον πρόσθετο υδραυλικό γερανό σε απορριµµατοφόρο όχηµα του ∆ήµου
(Υπο-έργο 2).
Η προετοιµασία για τα ανωτέρω υπο-έργα είναι σε υψηλό επίπεδο καθόσον έχουν ήδη καταρτιστεί
από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου οι σχετικές µελέτες και σχέδια διακηρύξεων διαγωνισµού.
Για το συγκεκριµένο θέµα αποφάσισε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία είναι αρµόδια βάσει του
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, µε την µε αρ. 52/2013 απόφασή της».
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε, έλαβε υπόψη του το άρθρο 65 του Ν.3852/2010, τη µε αρ.
52/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την εισήγηση της υπηρεσίας και έπειτα από
διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καθορίζει τις θέσεις τοποθέτησης & εγκατάστασης συστήµατος υπόγειας αποθήκευσης
απορριµµάτων στα πλαίσια της υποβολής πρότασης του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου στην πρόσκληση
χρηµατοδοτικού προγράµµατος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (µε έγκριση του ΥΠΕΚΑ), όπως ανωτέρω
αναλύεται, ως εξής:
Τα σηµεία που προτείνεται να τοποθετηθούν οι υπόγειοι κάδοι σε συστοιχίες των 2 τεµ είναι :
α/α Θέση Ποσότητα
1 Είσοδος πάρκου Sea Park 2
2 Οδός Παλαιολόγου & ∆αναών 2
3 Οδός Ζησιµοπούλου & Νηρηίδων 2
4 Λ. Αγ, Βαρβάρας & Ταξιαρχών 2
5 Λ. Αγ. Βαρβάρας & Ικάρων 2
6 Οδός Αχιλλέως & Αλκυόνης 2
7 Οδός Μωραιτίνη 2
8 Οδός Ανδροµάχης & Ανδρούτσου 2
9 Οδός Αρεως & Αγ. Τριάδος 2
10 Οδός ∆ηµοκρατίας & Λ. Αµφιθέας 2
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 80/2013.
Κατά τη συζήτηση του θέµατος απουσίαζε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βοργίας Ιω. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννοµο
συµφέρον µπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των
∆ήµων, των Περιφερειών ή των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών, µέσα σε προθεσµία
δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή
από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, στον Γενικό Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ο οποίος ασκεί τις αρµοδιότητες του Ελεγκτή Νοµιµότητας, µέχρι να
οριστεί. Ο Γενικός Γραµµατέας αποφαίνεται επί της προσφυγής, εντός αποκλειστικής προθεσµίας
δυο ( 2 ) µηνών από την υποβολή της.
Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού
Γραµµατέα ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, η οποία
εξακολουθεί να ισχύει µέχρι την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., εντός
προθεσµίας δυο ( 2 ) µηνών από την υποβολή της.
Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νοµιµότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής µέσα
σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της
επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας και στο ∆ήµο ή στην Κοινότητα
ή στο νοµικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή.
Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια.
Η παρούσα δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου, σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 71 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ).
Η παρούσα εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3861/2010: “Ενίσχυση της
διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. ”.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.