16 προσλήψεις για δίμηνη εργασία στο δήμο Αλίμου
Ο Δήμος Αλίμου μετά το υπ’ αριθμ. 12777/02.04.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, την με αριθμ. πρωτ. 29284/24296/30-5-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, και την με αριθμ. 273/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας,
ανακοινώνει
ότι προκηρύσσει την πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων κλάδου ΥΕ Εργατών διαρκείας δύο (2) μηνών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999, του άρθρου 206 παρ. 1, του Ν.3584/2007 (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.).
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν εντός τριών (3) ημερών, από την δημοσίευση της παρούσης, αίτηση στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (Ισόγειο) προσκομίζοντας επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας και πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προσωπικού / Γραφείο Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου (3ος όροφος).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΙΜΟΥ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.