Πρόσληψη 50 εργατών με δίμηνη σύμβαση για την αποψίλωση ξερών χόρτων
Ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού εκτάκτων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πενήντα (50) ατόμων για την αποψίλωση ξερών χόρτων και κλαδιών για την πρόληψη ενδεχομένων πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο, στα διοικητικά όρια του Δήμου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, και συγκεκριμένα:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘ. ΑΤΟΜΩΝ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Εργάτες ΥΕ 50 Δεν απαιτούνται Δύο (2) μήνες
Αποψίλωση ξερών
χόρτων & κλαδιών

– Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
– Να είναι κάτοικοι Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. ( Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις, είναι δυνατή η πρόσληψη από κατοίκους του Νομού Αττικής).
– Να μην έχουν κώλυμα 24μηνης απασχόλησης ως εργάτες σε έναν από τους τρεις πρώην Δήμους Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης.
– Να μην έχουν απασχοληθεί με δίμηνη σύμβαση εργασίας μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, σε φορείς του δημόσιου τομέα (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού κ.α.), ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.
– Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, λόγω υπέρβασης 8μηνης απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου τομέα, (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού κ.α.), μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών, ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.
– Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.- Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου, ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.
2.- Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια)
3.- Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έγγραφο για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας (μισθωτήριο κ.α.)
4.- Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης (χρονικό διάστημα και φορέα απασχόλησης).
5.- Υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση δίμηνης απασχόλησης (χρονικό διάστημα και φορέα απασχόλησης).
6.- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7.- Βεβαίωση απογραφής από το Ι.Κ.Α. ή υπεύθυνη δήλωση περί μη ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 17/4/2013 έως 26/04/2013. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (Δ/νση: Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα, τηλ. 213202000) κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 08.00 π.μ. έως 14.00.
Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Η παρούσα αναρτάται στο διαύγεια, στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα vvv.gov.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.