Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου Ανδρέα Κονδύλη
Ο Δήμαρχος Αλίμου

Έχοντας υπόψη :

Α) Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ .

Β) Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.3852/2010 που αφορά παραίτηση αιρετών.

Δ) Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αλίμου (ΦΕΚ 1323/β΄/21-9-2005)

Ε) Την με Α.Π. 6591/11-4-2013 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου κ.Ανδρέα Κονδύλη.

Αποφασίζουμε

Αποδεχόμαστε την παραίτηση του Αντιδημάρχου κ. Ανδρέα Κονδύλη, ο οποίος ορίστηκε με την με αριθμ. 8/2013 Απόφαση Δημάρχου Αλίμου με διάρκεια θητείας μέχρι 31/08/2014 και στον οποίο είχαν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες που αφορούσαν κύρια τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, θα ισχύει από τη δημοσίευσή της και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.