Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
στις 06 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 με θέματα ημερησίας
διάταξης:
1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος για αποζημίωση εδαφικής έκτασης 20,75 τμ στο
Ο.Τ. 1217, ιδιοκτησίας Ελευθερίας Αν. Κάκαρη κλπ.
2. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή
παιδικής χαράς στο Ο.Τ. Γ 1292».
3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση οδών
2012».
4. Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης «Μελέτη άμεσων παρεμβάσεων στην
κυκλοφοριακή μελέτη».
5. Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης “Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και υγρών
αποβλήτων περιοχής ΕΚΤΕΛ Δήμου Αγίου Δημητρίου.
6. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του
Ν. 3852/2012).
7. Λήψη απόφασης για έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του ΝΠΠΔ
του Δήμου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ».
8. Λήψη απόφασης για έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του ΝΠΠΔ
του Δήμου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ».
9. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την
επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ».
10. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την
επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»
11. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της “ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ” .
12. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της “ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ” .
13. Λήψη απόφασης για έκδοση ή μη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του μισθωτή
του κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος της οδού Παπάγου 23 κ. Τασσόπουλου
Νικόλαου.
14. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού 2007-2013 στην κατηγορία παρεμβάσεων «ΑΝΑΠΤΥΞΗΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ» της προτεινόμενης
πράξης «ΜΕΡΙΜΝΩ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ»
15. Λήψη απόφασης για την υλοποίηση της Πράξης του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «ΑΝΟΔΟΣ – Κοινωνικές δομές
αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου -Αλίμου » με κωδικό MIS
377373 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
καθώς και των όρων υλοποίησής της, και 2) την παραχώρηση χρήσης χώρων του
Δήμου Αγίου Δημητρίου για τη λειτουργία δομών του προγράμματος».
16. Λήψη απόφασης που αφορά σε σήμανση απαγόρευσης στην οδό Ελ. Βενιζέλου στο
ύψος του 11ου Δημοτικού Σχολείου (Απόφαση ΕΠΖ 11/2013).
17. Λήψη απόφασης για ανατροπή των Κ.Α. (αρμοδιότητας της διάθεσης της πίστωσης)
του Δημοτικού Συμβουλίου.
18. Λήψη απόφασης για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2013 .
19. Λήψη απόφασης για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012.
20. Λήψη απόφασης για την διεξαγωγή ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για τα έτη
2011-2012.
21. Λήψη απόφασης για α) έγκριση διενέργειας προμήθειας β) για έγκριση και διάθεση
πίστωσης ποσού 200,00€ σε βάρος του Κ. Α. 00.6434 με τίτλο “Λοιπές δαπάνες
δημοσίων σχέσεων” για την προμήθεια αεροπανώ προκειμένου να δημοσιοποιηθεί η
ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της
Δημοτικής Αρχής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.