Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης ζητά 2 άτομα για την καθαριότητα
Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Λ.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, συνολικό δυο (2) ατόμων γη την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (ΠΑΟΔΗΛ) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ. που εδρεύει στο Δήμο Ηλιούπολης
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθμός ατόμων 2 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας διάρκεια 8 μήνες απαιτούμενα προσόντα Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα [άρθρο 5 παρ 2 ίου Ν 2527 97

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 εως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη ίων ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ι Βλ ΠΙΝΑΚΑ Β) [ων λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν νομίμως επικυρωμένα. Όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενο στο Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».__ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο Ασεπ ΣΟΧ 2 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένα από αυτούς πρόσωπο. εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή. είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση “Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ». Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης. Μεσσηνίας 26 και Δαμασκηνού. Τ.Κ. 163 42 απευθύνοντας την στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών υπόψη Κα Ψυρροπουλου Ελένης (τηλ επικοινωνίας 210 9922899 & 210 9944001)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που Φέρει ο Φάκελος αποστολής, ο οποίος μετα την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ήμερες υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ήμερα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες η της ανάρτησης της στο κατάστημα της υπηρεσίας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηλιούπολης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα ίων αιτήσεων α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΓΊ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep gov gr). απ όπου μέσω της διαδρομής Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής Έντυπο αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.