Οι εργαζόμενοι του δήμου ζητούν ιατρό εργασίας
Την πρόσληψη Ιατρού Εργασίας στο Δήμο μας για την διασφάλιση της υγείας αλλά και την αποδοτικότερη εργασία του προσωπικού, ζητά ο Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου Νέας Σμύρνης.

Αναλυτικά σε επιστολή προς το Δήμαρχο και τους αρμόδιους αντιδημάρχους ο Σύλλογος αναφέρει:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ,
ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : …………….
17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΡΟΣ : 1) Τον Κο Δήμαρχο Νέας Σμύρνης

2) Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής
Κα Μαρίνα Ιακωβάκη

3) Αντιδήμαρχο Οικονομικών
Κο Γεώργιο Κουτελάκη

ΘΕΜΑ : Υποχρέωση χρήσης υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας (ΙΕ) (άρθρο 8 του Ν.3850/2010)

Κύριε Δήμαρχε
σε όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις που έχουμε πραγματοποιήσει από την ανάληψη της θητείας σας, έχουμε θέσει ως απαραίτητη την υποχρέωση του Δήμου να προσλάβει Ιατρό Εργασίας, προκειμένου να ελέγχει την τήρηση των κανόνων υγιεινής και να διενεργεί τους προβλεπόμενους ιατρικούς έλεγχους των εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες επικίνδυνους για τη Δημόσια Υγεία.
Συγκεκριμένα σε εφαρμογή του Ν. 1568/85, ο οποίος επεκτάθηκε καιστο προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., ο Δήμος έχει την υποχρέωση ως εργοδότης, να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας, προκειμένου να εξασφαλίσει την υγιεινή των εργαζομένων του και να υποβάλλει το προσωπικό σε τακτικές υγειονομικές εξετάσεις και εμβολιασμούς, οι οποίες θα πραγματοποιούνται κατά την κρίση του γιατρού εργασίας σε μία ημέρα με δαπάνη και φροντίδα της υπηρεσίας, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 53361/2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006).

Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 ο γιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα : α) Σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. β) Λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού. γ) Φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας. δ) Οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών. ε) Αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσεων εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας και στ) Δεν επιτρέπεται ο γιατρός να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου.

Ο γιατρός εργασίας προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους ή την ανταλλαγή θέσης εργασίας καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση του Επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων όταν τούτο δεν ορίζεται από το Νόμο. Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Εκτιμά τη καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του εργαζόμενου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, για τη κατοχύρωση του εργαζόμενου και του εργοδότη.
Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό:
α) Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους.
β) Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας.
γ) Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.
δ) Επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους.
ε) Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγιεινής της Νομαρχίας όπου εδρεύει η επιχείρηση.
Επίσης ο γιατρός εργασίας έχει την υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο, αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία, πρέπει να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζόμενους για οποιαδήποτε παράγοντα στο χώρο εργασίας που έχει επίπτωση στην υγεία. Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων στο τόπο εργασίας δεν μπορεί να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση γι’ αυτούς και πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας τους.
Ο γιατρός εργασίας υποχρεούται να υποβάλλει συμπεράσματα και τις προτάσεις του σχετικά με την υγιεινή των εργαζομένων τμηματικά ανάλογα με την πορεία του έργου που θα ανατεθεί.
Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης του γιατρού εργασίας προβλέπεται από το άρθρο 3 του Π.Δ. 294/88. Σε κάθε περίπτωση απασχόλησης γιατρού εργασίας ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 75 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 50 ατόμων.
Ο συνολικός μέγιστος (ετήσιος) πραγματικός χρόνος απασχόλησης σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης μισθωτού.
Ο γιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.
Κύριε Δήμαρχε, επειδή θεωρούμε ως Διοικητικό Συμβούλιο όλες τις παραπάνω λειτουργίες απαραίτητες τόσο για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών όσο και για την διασφάλιση της υγείας αλλά και την αποδοτικότερη εργασία του προσωπικού, ζητούμε εκ νέου να προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την πρόσληψη Ιατρού Εργασίας στο Δήμο μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μιλτιάδης Παπουτσής Θωμάς Γιαννιώτης

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.