Πρόσκληση 26ης συνεδρίασης – 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου Aγίου Δημητρίου
Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22 Νοεμβρίου
2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για σύνταξη και ψήφιση Νέου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (αριθμός απόφασης:16852/6-4-2011 Α.Δ.Α.:
4ΑΓΝΚ-Θ).
2. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 183/2012 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την
επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Αγίου Δημητρίου
Αττικής» με θέμα: «Λήψη απόφασης για τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ωδείου
Αγίου Δημητρίου».
3. Λήψη απόφασης για έγκριση της E’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2012.
4. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 296/2012 απόφασης του
Δ.Σ. με θέμα: «Λήψη απόφασης επί αιτήματος για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς
αναφορικά με την εκ μέρους του Δήμου μας καταβολή αποζημιώσεως λόγω απαλλοτριώσεως
εδαφικών εκτάσεων του Ο.Τ. 1123 (οδοί Λευκάδος και ανώνυμος) ιδιοκτησίας οικογενείας
Μπούγαλη».
5. Λήψη απόφασης α) για απευθείας αγορά και β) επί αιτήματος για συμβιβαστική επίλυση
διαφοράς αναφορικά με την εκ μέρους του Δήμου μας καταβολή αποζημιώσεως λόγω
απαλλοτριώσεως, εδαφικών εκτάσεων του Ο.Τ. 1123 (οδοί Λευκάδος και ανώνυμος)
ιδιοκτησίας οικογενείας Διαμάντως Τσίγκα.
6. Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία της κας Γιαννούλας συζ. Τηλεμάχου
Λάμαρη και του κου Τηλεμάχου Λάμαρη του Ηλία (συγκύριοι κατά 50% εξ’ αδιαιρέτου) επί
της οδού Ασυρμάτου 114 και Μελιγαλά, εδαφικού τμήματος του δήμου μας εμβαδού 4,80
τ.μ..
7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος για προσκύρωση στην ιδιοκτησία του κου Θωμά (κύριο
όνομα) Γιάννη (επώνυμο) του Ιωάννη στο Ο.Τ. 1205 επί των οδών Λιδωρικίου και Ήρας
(διαμπερές οικόπεδο), δημοτικών εδαφικών τμημάτων εμβαδού 4,29 τ.μ. συν 218,05 τ.μ., με
δήλωση του αιτούντα ότι θα διατηρήσει ελεύθερη την διέλευση οχημάτων επί της οδού
Λιδωρικίου μέχρι να διανοιγεί πλήρως η οδός αυτή.
8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 88.495,96.€ (Γ’ Δόση) για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
9. Λήψη απόφασης για κατανομή ποσού 88.363,22€ (Γ’ Δόση) στα Νομικά Πρόσωπα
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για κάλυψη λειτουργικών τους αναγκών.
10. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 290/2012 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα:
«Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης που αφορά στην παραγωγή έντυπου
επικοινωνιακού υλικού για την υποστήριξη του προγράμματος κομποστοποίησης και της
δημιουργίας δημοτικών λαχανόκηπων».
11. Λήψη απόφασης για χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006.
12. Λήψη απόφασης για έγκριση τεχνικής έκθεσης, ψήφιση πίστωσης, έγκρισης συνημμένων
καταστάσεων και ορισμός επιτροπής για την αγορά τροφίμων για τα άτομα και τις οικογένειες
που βρίσκονται σε εξαιρετικές και έκτακτες ανάγκες για τα Χριστούγεννα έτους 2012,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006.
13. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 172.128,48€ (Μέρος Δ΄ Δόσης – Επενδύσεις Έργα –
Άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 για το έτος 2012).
14. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 40.900,00€ για την κάλυψη ποσού έναντι της συνολικής
δαπάνης μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2011-2012.
15. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 48.943,00€ από την κατανομή φόρου ζύθου.
16. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας δαπανών.
17. Λήψη απόφασης για την ανάθεση ερευνητικού έργου στο Τμήμα Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα:
«Περιβαλλοντική έρευνα γεωχημικών και γεωτεχνικών παραμέτρων στο Ρέμα της
Πικροδάφνης, στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αθηνών».
18. Λήψη απόφασης για την ανάθεση ερευνητικού έργου στο Τμήμα Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα:
Αστικός εδαφογεωχημικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής της πόλης των Αθηνών».
19. Λήψη απόφασης για την ανάθεση ερευνητικού έργου στο Τμήμα Χημείας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Περιβαλλοντική έρευνα στο Ρέμα
Πικροδάφνης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αθηνών, με έμφαση στην ποιότητα του νερού, τη
μεταφορά ρύπων προς τη θάλασσα και τη ρύπανση από ανθρώπινες δραστηριότητες».
20. Λήψη απόφασης για την ανάθεση ερευνητικού έργου στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων
Ερευνών με θέμα: «Αποτίμηση της οικολογικής κατάστασης του Ρέματος Πικροδάφνης και
προτάσεις αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισής του».
21. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης ταφής πέραν του έτους (5
ο
τρίμηνο).
22. Λήψη απόφασης για παράταση μέχρι της 31
ης
Ιανουαρίου 2013 της προθεσμίας υπογραφής
του προσυμφώνου μεταξύ του Δήμου μας και της Ελευθερίας Κάκαρη κ.λπ. η οποία
προθεσμία λήγει την 30
η
Νοεμβρίου 2012, για εδαφική έκταση του Ο.Τ. 1217 (οδοί
Μαυρογένους – Ευρώτα).
23. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 17909/19-6-2012 ένστασης – αίτησης θεραπείας των κ.κ.
Γιαννακού Α. & Ηλιοπούλου Σ. σχετικά με το ρυμοτομικό σχέδιο στην οδό Τενέδου.
24. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 22004/19-07-2012 αιτήσεως του κ. Βασιλείου
Χαρόπουλου που αφορά στη χορήγηση άδειας στάθμευσης οχήματος.
25. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Τράπεζας Πειραιώς για τοποθέτηση πινακίδων
απαγόρευσης στάθμευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων της
χρηματαποστολής για το κατάστημα επί της οδού Αγίου Δημητρίου 173.
26. Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση υπάρχουσας
κατάστασης και εξάρτησης από το τριγωνομετρικό δίκτυο ΕΓΣΑ περιοχής Μεσονησίου».
27. Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης «Αποτύπωση τμημάτων της περιοχής μεταξύ των
σταθμών Μετρό (Αγίου Δημητρίου & Ηλιούπολης) για διαμόρφωση της περιοχής.
28. Λήψη απόφασης για κατασκευής δεύτερης σύνδεσης ακινήτου με αγωγό αποχέτευσης
ακαθάρτων επί των οδών Αγίου Δημητρίου 245 & Πόντου 2.
29. Λήψη απόφασης για έγκριση κατασκευής δεύτερης σύνδεσης ακινήτου με αγωγό
αποχέτευσης ακαθάρτων επί της οδού Παπανικολή 21.
30. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 140/2012 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Συλλόγου «Αγίου Σπυρίδωνα».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.