Άλιμος – η προσφυγή της αντιπολίτευσης για την “ύποπτη” μεταφορά του περιπτέρου στο νέο σταθμό του μετρό
 

 

Ν. Τσαμπαρλής, Χ. Δουρίδας
Δ. Κλαυδιανός, κ.λ.π. Άλιμος, 20/9/2012
Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Αλίμου
Αριστοτέλους 53
174 55 Άλιμος
ΠΡΟΣ:
Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής
κ. Δημ. Καλογερόπουλο
Κατεχάκη 56, 115 25

 

ΠΡΟΣΦΥΓΗ
κατά της με αρ. 189/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλίμου με θέμα : «Συζήτηση και λήψη απόφασης για μετακίνηση περιπτέρου»
κ. Γενικέ Γραμματέα,

η παρούσα προσφυγή ασκείται εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.3852/2010 και ειδικότερα στο άρθρο 227, παρ. 1α (ειδική διοικητική προσφυγή – αιτήσεις θεραπείας).

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 189/2012 απόφασή του (ΑΔΑ: Β4Θ6ΩΨΒ-ΨΝΙ) αποφάσισε κατά πλειοψηφία την μετατόπιση του περιπτέρου που βρίσκεται επί της Λεωφ. Ποσειδώνος 19, ιδιοκτησίας Σοφίας Κατσούγκρη, στη Λεωφ. Βουλιαγμένης 560, στην έξοδο του σταθμού μετρό Αλίμου, επί της νησίδας.

Δια της παρούσης προσφεύγουμε κατά της ως άνω απόφασης διότι:

Α. Στερείται επαρκούς νομικής τεκμηρίωσης, καθότι επικαλείται τον ν.δ. 1044/1971, άρθρο 19, παρ. 3, παραβλέποντας και παραβιάζοντας άλλα άρθρα και διατάξεις.

Συγκεκριμένα:

Το άρθρο 20 του ν.δ. 1044/1971, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν.1043/1980, άρθρο 9, προβλέπει ότι :

«η μετατόπιση περιπτέρου γίνεται είτε για λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, εξωραϊσμού του περιβάλλοντος δια εκτελέσεως Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας έργων, είτε κατόπιν αίτησης του δικαιούχου αυτού, δι’ αιτιολογημένης απόφασης των κατά το άρθρο 18 αρμοδίων οργάνων. Η τοιαύτη μετατόπιση γίνεται εγγύς της παλαιάς θέσεως λαμβανομένης υπ’ όψιν και της αποδοτικότητας της νέας τοιαύτης, ως και των γειτνιαζόντων περιπτέρων».
Με την προσβαλλόμενη απόφαση το περίπτερο δεν μετατοπίζεται στην εγγύς της παλαιάς θέσεως περιοχή, αλλά ουσιαστικά μετατοπίζεται σε οριζόντια επί χάρτου απόσταση 3Km, διασχίζοντας πέντε πολεοδομικές ενότητες (Καλαμάκι, Αμπελάκια, Αναπήρων Πολέμου, Τράχωνες, Εφοριακών) και δύο ζώνες ταχυδρομικού κώδικα. Η αρχική θέση του περιπτέρου είναι στις δυτικές παρυφές του Δήμου, λίγες εκατοντάδες μέτρα από τον Δήμο Π. Φαλήρου, ενώ η νέα θέση είναι στα ανατολικά όρια του Δήμου και συγκεκριμένα στα όρια με τους Δήμους Αργυρούπολης και Ηλιούπολης.

Β. Η προσβαλλόμενη απόφαση ελήφθη βάσει της εισήγησης του Δημάρχου Αλίμου και συγκεκριμένα για λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας, χωρίς όμως τούτο να προκύπτει από οποιοδήποτε έγγραφο αρμοδίου οργάνου. Συγκεκριμένα, δεν προσκομίστηκε κανένα σχετικό έγγραφο της Τροχαίας που να αναφέρονται σοβαροί λόγοι ασφάλειας και κυκλοφορίας που να επιβάλλουν την μετακίνηση του περιπτέρου, αλλά ούτε και άλλο σχετικό έγγραφο που να εγκρίνει και να γνωμοδοτεί θετικά επί της νέας θέσης του περιπτέρου.
Είναι δε ο ισχυρισμός του Δημάρχου υποκειμενικός και παραπλανητικός, διότι το περίπτερο στην σημερινή του θέση βρίσκεται σε εσοχή της Λεωφ. Ποσειδώνος, δηλαδή σε σχετικά ασφαλέστερο σημείο από τα υπόλοιπα περίπτερα της Λεωφ. Ποσειδώνος, που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου και σε απόσταση ελαχίστων εκατοστών από την πρώτη λωρίδα κυκλοφορίας.
Ο ισχυρισμός του ότι : « στο σημείο αυτό παρκάρουν αυτοκίνητα των περιοίκων …» είναι επίσης ανακριβής, καθότι είναι γνωστό ότι η στάθμευση απαγορεύεται σε όλο το μήκος της Λεωφ. Ποσειδώνος. Αντιθέτως, η νέα προτεινόμενη θέση είναι από απόψεως ασφαλείας δυσμενέστερη.
Επιπλέον για την νέα θέση του περιπτέρου δεν γνωμοδοτεί σχετικά ούτε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Κατασκευών και Κυκλοφοριακής Οργάνωσης του Δήμου Αλίμου, αλλά και ούτε άλλη αρμόδια Υπηρεσία Περιφέρειας ή Υπουργείου. Δεδομένου του νεοκατασκευασμένου σταθμού του μετρό, ακριβώς στο σημείο της νέας θέσης του περιπτέρου και της επικείμενης λειτουργίας του τον Ιούλιο του 2013, θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη η τελική διαμόρφωση της περιοχής (στάση / στάθμευση / πιθανή στάθμευση ταξί, κ.α.) και κυρίως να διασφαλιστεί η ασφάλεια με τεκμηριωμένα στοιχεία.

Γ. Η προτεινόμενη θέση του περιπτέρου επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης δεν ανήκει σε οικοδομικό τετράγωνο του Δήμου Αλίμου και δεν είναι διαμορφωμένος χώρος πεζοδρομίου, αντιθέτως πρόκειται για νησίδα ασφαλείας της Λεωφ. Βουλιαγμένης και του παράδρομου αυτής η οποία, ως βασικό οδικό δίκτυο, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δήμου Αλίμου. Το δε πρόσωπο της προτεινόμενης νησίδας προς την Λεωφ. Βουλιαγμένης αποτελεί τμήμα της λωρίδος επιτάχυνσης της εσοχής στάσεως του σταθμού του μετρό.

Δ. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση μετακίνησης του περιπτέρου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αποδοτικότητα του περιπτέρου, δηλαδή να μην θίγεται οικονομικά ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου από την μετακίνηση αυτή. Δηλαδή να μην υπάρχει απόκλιση της αποδοτικότητας του περιπτέρου στην νέα θέση σε σύγκριση με την παλαιά. Στην προκειμένη περίπτωση, με την μετακίνηση του περιπτέρου θα υπάρξει εξαιρετικά σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας σε βαθμό που η απόφαση αυτή από πολλούς δημοτικούς συμβούλους θεωρείται χαριστική.

Ε. Ο Δήμαρχος στην εισήγησή του επικαλείται στην μείωση της επιβάρυνσης των περιοίκων, αιτιολογικό το οποίο δεν επικαλείται η ενδιαφερόμενη στην αίτησή της και ούτε προκύπτει από κάποιο σχετικό έγγραφο.

Για τους παραπάνω λόγους προσφεύγουμε σε εσάς και παρακαλούμε όπως ακυρώσετε την 189/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, διότι δεν εφαρμόζει το άρθρο 20 του ν.δ. 1044/1971, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν.1042/1980 άρθρο 9 και βασίζεται σε μη τεκμηριωμένα και επαρκώς αιτιολογημένα στοιχεία.

Οι
Προσφεύγοντες
ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΡΙΔΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «ΑΛΙΜΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης «ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ»
Οι δημοτικοί σύμβουλοι :
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

 

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΠΕΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΣΡΕΤΣΚΟΒΙΤΣ ΑΝΝΑ

ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.