Συμμετοχή των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Αλίμου στις επιχορηγήσεις τροφείων ΕΕΤΑΑ
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά συμμετέχουν οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α για επιχορήγηση τροφείων των εργαζόμενων μητέρων, τα παιδιά των οποίων φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς.
Το πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής” υλοποιείται μέσα από πόρους του ΕΣΠΑ ενώ καλύπτει τα τροφεία για έναν ολόκληρο χρόνο σε εργαζόμενες μητέρες.
Την προηγούμενη χρονιά ωφελήθηκαν 138 οικογένειες από το πρόγραμμα με αποτέλεσμα να μην πληρούσουν ούτε ένα ευρώ. Σε συνδυασμό με τη μείωση των τροφείων κατά 30%-50% σε περιπτώσεις χαμηλών εισοδημάτων καθώς και με διευρυμένη πρόνοια για ευπαθείς ομάδες όπως ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειες κλπ δόθηκε στις οικογένειες του Αλίμου μια έμπρακτη στήριξη σε μια πολύ δύσκολη περίοδο.
Για την εκπαιδευτική χρονιά 2012-2013 οι αιτούμενες θέσεις φτάνουν τις 175 που είναι και ο μέγιστος δυνατός αριθμός για τον Άλιμο.
Διαβάστε παρακάτω τις σχετικές οδηγίες ενώ υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις ξεκινούν στις 13 Ιουλίου .
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. Πρόγραμμα για μηδενικά τροφεία
Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου εντάσσονται στη δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής” της ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) και για το Σχολικό Έτος 2012-2013.
Αυτό σημαίνει πρακτικά πως για διάστημα 1 έτους τα νήπια και βρέφη που θα επιλεγούν θα φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Αλίμου χωρίς οι γονείς τους να καταβάλουν κανένα απολύτως κόστος για τροφεία!

2. Ποιους αφορά
Αφορά μητέρες που εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή είναι άνεργες (με Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ τους τελευταίους 24 μήνες) ή συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης.
Εξαιρούνται οι μητέρες που είναι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού).

3. Παροχή σχετικών εντύπων και πληροφοριών
Η Αίτηση συμμετοχής θα ξεκινήσει να διατίθεται από τις 13/7/2012 :
α) σε έντυπη μορφή από τα Γραφεία της ΕΕΤΑΑ
β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα http://www.eetaa.gr της ΕΕΤΑΑ.

 

 

 

4. Πού και πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις
α) Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» από τις 13/7/2012 μέχρι τις 23/7/2012, στη διεύθυνση :
ΕΕΤΑΑ Α.Ε., ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, Αθήνα
β) είτε αυτοπροσώπως στην ΕΕΤΑΑ Μυλλέρου 73-77, Αθήνα

5. Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής
α) Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Αν η μητέρα είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ.
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι διαζευγμένη απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης (π.χ. φορολογική δήλωση)
 σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι άγαμη μητέρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2011.
Προσοχή: εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης.
Σημειώνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 40.000 €.

5.1 Δικαιολογητικά απασχόλησης

 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι μισθωτή, απαιτείται
 Βεβαίωση εργοδότη
 αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του δευτέρου ή τουλάχιστον του πρώτου τριμήνου του 2011 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψής της ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη.

 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται
 Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές, και
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται
 Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. ή Βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές

5.2 Δικαιολογητικά Ανεργίας

 Εάν η ενδιαφερόμενη είναι άνεργη, απαιτείται:
 αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, και
 αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα προσκομισθεί βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης έως 31/12/2012.

 Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, και παραμένει άνεργη, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.

 Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος, απαιτείται βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 

 

Από ποιους γίνεται η επιλογή και με ποια κριτήρια

Η Επιλογή γίνεται αποκλειστικά από την ΕΕΤΑΑ με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για τα οποία υπάρχει μοριοδότηση.
Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες

Στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, στην ενότητα για τους παιδικούς σταθμούς

Πληροφορίες

1. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου, Θουκυδίδου 73, Τηλέφωνο 210-9836648
Αρμόδια Υπάλληλος κα Κελαΐδή Άννα
2. ΕΕΤΑΑ, Μυλλέρου 73-77, Αθήνα, Τηλέφωνο. : 210-5214600

 

 

 

 

x

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.