Ρυθμίσεις χρεών προς του Δήμους που δεν υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ
«Με την Κ.Υ.Α. 20124/08-6-2012 (ΦΕΚ 1828/08.06.2012 τεύχος Β΄), τέθηκε σε ισχύ, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 (Α΄14) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 5 του ν.4047/2012 (Α΄31).

Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), έως τις 29-2-2012, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

Οι δόσεις ρυθμίζονται και καταβάλλονται ως ακολούθως:

α) Εφ΄ άπαξ καταβολή της οφειλής, με απαλλαγή 100% από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

β) Σε 2 –12 μηνιαίες δόσεις , απαλλαγή 90% των προσαυξήσεων.

γ) Σε 13 –24 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή 75% των προσαυξήσεων.

δ) Σε 25 – 36 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή 60% των προσαυξήσεων.

ε) Σε 37 – 48 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή 45% των προσαυξήσεων.

στ) Σε 49 – 60 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή 25% των προσαυξήσεων.

Οι αιτήσεις των οφειλετών για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να υποβάλλονται στον Δήμο το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από 18-06-2012.

Αίτημα για ρύθμιση οφειλών σε αριθμό δόσεων άνω των είκοσι τεσσάρων (24) εξετάζεται από τον οικείο Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν Αντιδήμαρχο μετά από πρόταση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, που αποφαίνονται σχετικά με την αδυναμία του υπόχρεου για πληρωμή σε συντομότερο χρόνο, βάσει των ακόλουθων δικαιολογητικών:
α) Υποβληθείσες αιτήσεις (όταν απαιτείται) :

α1) Φορολογίας εισοδήματος (Ε1) τελευταίων τριών (3) ετών,
α2) Τελευταία εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ,
α3) όλων των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και προσωρινών δηλώσεων ΦΜΥ
που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής /οριστικής και που η προθεσμία
υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή
στη ρύθμιση και
α4) Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9,

β) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν ζημία των δύο (2) τουλάχιστον τελευταίων ετών,
γ) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν καταστροφή αγαθών ή περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης ή φυσικού προσώπου,

δ) Δημόσια έγγραφα που αποδεικνύουν βαριά ασθένεια του οφειλέτη ή μέλους της οικογένειας,

ε) βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ,

στ) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση για τη διαμόρφωση της απόφασης επί του αιτήματος, με εξαίρεση τις δηλώσεις της ως άνω περίπτωσης α), η υποβολή των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω εξέταση του αιτήματος.

Σημειώνεται ότι η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό (100) ευρώ.

Για την υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται έως και 8/10/2012, τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, στο Δημαρχείο, Λεωφ. Κύπρου 68, τηλ. 213 2018 759 – 213 2018 762.

 

χ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.