Διακανονισμό χρεών έως 60 δόσεις προσφέρει στους οφειλέτες του ο Δήμος Ν. Σμύρνης
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και 60 δόσεις μπορούν να κάνουν οι δημότες της Νέας Σμύρνης για οφειλές προς το Δήμο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα εσόδων του Δήμου (ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14-2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) ή στα τηλέφωνα 2132025758, 2132025765,2132025756, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Αναλυτική ανακοίνωση του Δημάρχου Ν. Σμύρνης κ. Σταύρου Τζουλάκη για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών έχει ως εξής:

Ο Δήμαρχος Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ κος ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ: 8 του νόμου Ν.4038/2012, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ:9 του πέμπτου άρθρου του Ν.4047/2012 και την ΚΥΑ 20124/08.06.2012 (ΦΕΚ 1828/08.06.2012 τεύχος Β’) ρυθμίζονται οι εξής οφειλές προς τον δήμο μας:
Α) πάσης φύσεως οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του κώδικα είσπραξης δημοσιών εσόδων (ΚΕΔΕ), έως τις 29-02-2012, εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
Β) πάσης φύσεως οφειλές που έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήματος.
Σύμφωνα με τα πιο πάνω αναφερόμενα, οι οφειλές ρυθμίζονται και εξοφλούνται ως εξής:
Α) εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Β) από δύο(2) έως δώδεκα(12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Γ) από δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
δ) από είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Ε) από τριάντα επτά (37) έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Στ) από σαράντα εννέα (49) έως εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Από την 25η έως την 60η δόση ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στο ΔΗΜΟ τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αδυναμία πληρωμής σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ. Κάθε μία από τις δόσεις δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό ευρώ (100,00).
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, όσοι επιθυμούν να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου αυτού, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία εσόδων του ΔΗΜΟΥ το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από την 10η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη, προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το τμήμα εσόδων του Δήμου μας (ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14-2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) ή στα τηλέφωνα 2132025758, 2132025765,2132025756, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

 

 

χ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.