9 κατασκευαστικές επιχειρήσεις κατά του Δήμου Αλίμου γιατί θέλει να βάλει φρένο στις θεόρατες πολυκατοικίες
Εννέα κατασκευαστικές επιχειρήσεις ζητούν την πειθαρχική δίωξη του δημάρχου Αλίμου, Ανδρέα Κονδύλη και των μελών του δημοτικού συμβουλίου, γιατί προσπαθούν να βάλουν φρένο στα απαράδεκτα ψηλά κτήρια που αναγείρονται στην πόλη. Με διάφορα “τρικ” στα κτήρια αυτά αναπτύσσεται δόμηση που ξεπερνάει και τον Συντελεστή Δόμησης της περιοχής, αλλά και το ύψος που κανονικά ισχύει. Το αποτέλεσμα: βαθιά αλλοίωση και υποβάθμιση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, προσβολή της πολεοδομικής μορφής του Αλίμου, απαξίωση των ακινήτων που έχουν ήδη χτιστεί με “κανονικούς” όρους δόμησης και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Δείτε την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου Κώστα Χαρίτου, για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα:


Άλιμος: Μια όμορφη πόλη με όμορφους ανθρώπους – Aπολογισμός έργου 2014 – 2023
“Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου συζητήσαμε ένα σοβαρό θέμα για την πόλη. Την κατασκευή πολυώροφων οικοδόμων που πετυχαίνουν να κάνουν υπέρβαση ορόφων αξιοποιώντας σωρευτικά τα μπόνους του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.

Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου στην συνεδρίαση της Παρασκευής 30/06/23 και ως ομιλητής ανέπτυξα την παρακάτω εισήγηση.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εργολάβοι και Κατασκευαστές ζητούν την Πειθαρχική Δίωξη του Δημάρχου Andreas Kondylis, του Προέδρου του Δ.Σ Stefanos Diamandis, των Δημοτικών Συμβούλων, των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωης κλπ. και να ελεγχθούν για παράβαση καθήκοντος καθώς σύμφωνα με την αναφορά ουδεμία αρμοδιότητα είχαν να επιληφθούν και να επιβάλουν αναστολή ή διακοπή των οικοδομικών εργασιών και ούτε διαθέτουν σύμφωνα με τους καταγγέλοντες πολεοδομική αρμοδιότητα.

Ας εξετάσουμε όμως τις διατάξεις μια προς μια:

Α. Ως προς το Δήμαρχο

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 3852/2010 «1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντα του με γνώμονα τις Αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Ειδικότερα, ο δήμαρχος:

α) Εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.

β) Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. Η μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος».

Εκ της διάταξης αυτής συνάγεται ότι δεν τίθεται ζήτημα πειθαρχικής παράβασης από το Δήμαρχο, διότι είχε υποχρέωση να εκτελέσει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου υπ΄ αριθμ. 113/2022 και 135/2022 καθώς και τις αποφάσεις 32/2022 και 33/2022 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Αντίθετα, η μη εκτέλεση αυτών θα αποτελούσε πειθαρχική παράβαση.

Β. Ως προς τα μέλη του ΔΣ και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 3852/2010 «1. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ) συστήνεται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των αρμοδιοτήτων του δήμου σχετικά με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για τον σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Ειδικότερα: (…) β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: βα. θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ββ. τα θέματα εφαρμογής των σχεδίων πολεοδομικού (ρυθμιστικού) επιπέδου, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ιδιωτικής πολεοδόμησης, και έγκρισης πολεοδομικών μελετών, βγ. τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου, είναι το ανώτερο βουλευόμενο όργανο του Δήμου και έχει τη γενική αποφασιστική αρμοδιότητα, δηλαδή αποφασίζει για όλα τα θέματα τα οποία δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο του Δήμου. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 3852/2010, «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του. 2. Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες Αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του. 3. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές (…)

Δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζεται ότι «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του». Κατά την παρ. 2 του άρθρου 68 ορίζεται ότι «ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών».

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 3852/2010 «Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει:

α) να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντα τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος,

β) να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους προς το δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος.

Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις συνάγεται ότι ναι μεν δεν προβλέπεται ρητώς η αρμοδιότητα των αιρετών προσώπων που συγκροτούν το ΔΣ και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου να αναστέλλουν την εκτέλεση εργασιών που εκτελούνται βάσει χορηγηθέντων οικοδομικών αδειών, πλην όμως οι αποφάσεις τους με αριθμό 113/2022,135/2022,32/2022 και 33/2022 για τις οποίες γίνεται λόγος στην εξεταζόμενη αναφορά ελήφθησαν στα πλαίσια των γενικότερων αρμοδιοτήτων τους περί εξυπηρέτησης του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών και του δημοσίου συμφέροντος. Ειδικά τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έχουν αρμοδιότητα εισήγησης στο Δ.Σ. τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Το συγκεκριμένο ζήτημα ήταν ένα σοβαρό θέμα το οποίο απασχόλησε το Δήμο καθώς υποβλήθηκαν διάφορες καταγγελίες από δημότες αναφορικά με τα ύψη των νεοαναγερθησομένων κτιρίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλίμου. Τόσο τα μέλη της Επιιτροπής Ποιότητας Ζωής όσο και του Δ.Σ., έχοντας ως γνώμονα τόσο την προάσπιση των συμφερόντων του συνόλου των δημοτών όσο και την προστασία του περιβάλλοντος, υποχρέωση την οποία υπέχουν βάσει των αρμοδιοτήτων που τους έχουν εκχωρηθεί με το ν. 3852/2010, αποφάσισαν την αναστολή των εργασιών που εκτελούνται βάσει των επίμαχων οικοδομικών αδειών. Επισημαίνεται ότι τα μέλη του ΔΣ και της Επιτροπής δεν ανακάλεσαν τις χορηγηθείσες οικοδομικές άδειες, αρμοδιότητα η οποία πράγματι ανήκει μόνο στην αρμόδια ΥΔΟΜ, αλλά έλαβαν ένα προσωρινό μέτρο, αυτό της αναστολής των εργασιών. Και παρά τα όσα αβασίμως υποστηρίζουν οι αιτούντες δεν το έπραξαν αναιτιολόγητα, αλλά παραθέτοντας σαφή, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.

Ειδικότερα, η αναστολή των εργασιών κρίθηκε επιτακτική ενόψει της αλλοίωσης της μορφολογίας του Δήμου την οποία προκαλεί η ανέγερση των οικοδομών βάσει των επίμαχων οικοδομικών αδειών, και της επιδείνωσης τόσο της ποιότητας διαβίωσης των κατοίκων του Δήμου όσο και της ποιότητας του περιβάλλοντος. Τούτα αποτελούν σοβαρό λόγο Δημοσίου συμφέροντος ο οποίος δικαιολογεί σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ (1987/83, 2341/87, 2429/92 κ.ά. ) την ανάκληση των οικοδομικών αδειών.

Συνεπεία των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι κανένα μέλος του ΔΣ ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δεν διέπραξε το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος, αφού στα πλαίσια της υποχρέωσής τους για την προάσπιση των συμφερόντων του συνόλου των δημοτών και της εν γένει εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος , έλαβαν ένα προσωρινό μέτρο ούτως ώστε να αποτραπεί μια ανεπανόρθωτη υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας της ζωής των δημοτών.

Με εκτίμηση, Κώστας Χαρίτος – Δικηγόρος – Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου”

Διαβάστε Επίσης

�χόλια στο “9 κατασκευαστικές επιχειρήσεις κατά του Δήμου Αλίμου γιατί θέλει να βάλει φρένο στις θεόρατες πολυκατοικίες

 • 08/07/2023 at 10:35 μμ
  Permalink

  Μπράβο στον δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο. Καιρός ήταν.

  Απαντήστε
  • 09/07/2023 at 10:42 πμ
   Permalink

   Συγχαρητήρια στον Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο ΑΛΙΜΟΥ.
   Τον τελευταίο χρόνο κατεδαφίστηκαν μερικές από τις πιο όμορφες και καλοδιατηρημένες μονοκατοικίες που είχαν αυλές με πανέμορφα οπωροφόρα δέντρα και δίφορες λεμονιές και στη θέση τους χτίστηκαν με φρενήρεις ρυθμούς 6οροφα θηρία. ..
   Πριν χαθεί ο οικιστικός χαρακτήρας της πόλης μας τελείως, ο Ανδρέας Κονδύλης για μια ακόμη φορά παίρνει έγκαιρα μέτρα ώστε να προλάβει την αλλοίωση του περιβάλλοντος που ζούμε και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας.
   Εύχομαι σε αυτή την προσπάθεια να συσπειρωθεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο και οι αντιπολιτευτικές παρατάξεις του Όμορφου Δήμου μας, πριν γινουμε κι εμείς ένας ακόμη Δήμος γεμάτος τσιμέντο.

   Απαντήστε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.