Μαρίνα Βουλιαγμένης: Αναβλήθηκε για τον Δεκέμβριο η εκδίκαση της προσφυγής των κατοίκων στο ΣτΕ
Η εκδίκαση της προσφυγής των κατοίκων κατά της παράλογης επέκτασης της Μαρίνας Βουλιαγμένης αναβλήθηκε εκ νέου για τον Δεκέμβριο!

Την ίδια στιγμή, το έργο ανακατασκευής συνεχίζεται καθώς απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τη διακοπή του. 

Εύλογα ερωτηματικά δημιουργεί η ολιγωρία της Δικαιοσύνης απέναντι σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.

Δυστυχώς, οι συνέπειες για το υποθαλάσσιο περιβάλλον από  τις βυθοκορήσεις και η «σφαγή» των δένδρων, αναμένεται να είναι μη ανατρέψιμες.ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΤΟ ΣτΕ (23.02.2022)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

(Τμήμα Ε’)

Υ π ό μ ν η μ α

Κ α τ ά

1.Tου Υπουργού Τουρισμού, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Αμαλίας 12)

2.Tου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (Αμαλιάδος 17) και

3.Tου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (Μπουμπουλίνας 20-25)

Ως και κατά

  1. Του ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α` Βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης», ο οποίος εδρεύει στη Βούλα Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα.
  2. Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» και τον δ.τ. «ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ», η οποία εδρεύει στη Βουλιαγμένη και εκπροσωπείται νόμιμα.

1. Οι αιτούντες ασκήσαμε την υπ’ αρ. καταθ. Ε1612/2021 Αίτησή μας για την ακύρωση των κατωτέρω πράξεων και συναφώς την υπ’ αρ. καταθ. ΕΔ365/2021 αίτησή μας για την αναστολή εκτέλεσης των ιδίων πράξεων, στην οποία περιέχεται και αίτημα προσωρινής διαταγής και δη:

α) της υπ’ αριθ. πρωτ. 18744/8-12-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Χωροθέτηση και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Μαρίνας Βουλιαγμένης» (ΦΕΚ Δ΄ 810/16-12-2020) και

β) κάθε άλλης σχετικής ή συναφούς προς τις ανωτέρω πράξεως ή παραλείψεως της διοικήσεως, ρητής ή σιωπηρής, προγενέστερης ή μεταγενέστερης.

2. Κατά της προαναφερόμενης αιτήσεως αναστολής και υπέρ του κύρους και της άμεσης συνέχισης της εκτέλεσης της ανωτέρω προσβαλλόμενης ΚΥΑ, άσκησαν παρεμβάσεις δια υπομνημάτων οι ανωτέρω επίσης αντίδικοι και δη αφενόςτο ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α` Βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης», άσκησε το από 23.12.2021 με αρ. καταθ. 850/23.12.2021 Υπόμνημά του και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» και τον δ.τ. «ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ» άσκησε το από επίσης 23.12.2021 με αρ. καταθ. 853/24.12.2021 Υπόμνημά της.

3.Την 17.02.2022 συζητήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου Σας σε Συμβούλιο, αφενός η προαναφερόμενη από 18.11.2021 με αρ. καταθ. 365/18.1.2021 Αίτησή μας για την αναστολή εκτέλεσης της υπ`αρ. πρωτ. 18744/8.12.2020 κοινής Απόφασης των Υπουργών Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Χωροθέτηση και Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων Μαρίνας Βουλιαγμένης» (ΦΕΚ Δ` 810/16.12.2020) και κάθε άλλης σχετικής ή συναφούς ρητής ή σιωπηρής, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης της διοίκησης, ως επίσης και τα υπ`αρ. καταθ. 850/23.12.2021 και 853/24.12.2021 υπομνήματα των ως άνω παρεμβαινόντων.

Επί των ανωτέρω επαγόμεθα τα εξής:

4.1. Όπως και με την κρινόμενη αίτησή μας (υπό δεύτερο Β λόγο αναστολής εκτέλεσης -σελ. 4 επ. αυτής) και τα από 14.12.2021 και 17.12.2021 Υπομνήματά μας διαλαμβάνουμε, πρόκειται για μια σοβαρότατη επέμβαση στο θαλάσσιο περιβάλλον, για μια κατασκευή λιμενικών έργων και θαλάσσιων εκσκαφών η οποία προκαλεί μονοσήμαντα καταστροφική αλλοίωση του θαλασσίου πυθμένα και διαταραχή των φυσικοχημικών παραμέτρων του θαλάσσιου νερού. Και τούτο πρωτίστως λόγω των σημαντικών ποσοτήτων έτοιμου σκυροδέματος,  χαλύβδινου εξοπλισμού σκυροδέματος, ογκόλιθων, λιθορριπών, διαφόρων υλικών επιχώσεων, που προβλέπονται  βάσει ΜΠΕ. Αρκεί να σημειώσουμε ότι η εκτέλεση βυθοκορήσεων και μόνον, δηλαδή η εκσκαφή του θαλάσσιου πυθμένα για την έδραση των λιμενικών έργων παράγει περί τα000μ3 υλικών… Ενώ για τη  δημιουργία πρόσθετου χερσαίου χώρου καταλαμβάνεται με επιχώσεις επιφάνεια θαλάσσιου πυθμέναεκτάσεως 9.5 στρεμμάτων(9.500 τμ)και για την έδραση των λιμενικών έργων καταλαμβάνονται με επιχώσεις 27 στρέμματα (27.000 τμ) θαλάσσιου πυθμένα, ενώ μετά την καθαίρεση υφισταμένων επιχώσεων του προσήνεμου μώλου, η συνολική έκταση του καταλαμβανομένου θαλάσσιου πυθμένα ανέρχεται  σε 32,8 στρέμματα (32.800 τμ) !!Περαιτέρω, εκριζώνονται και  ολοκληρωτικά και ανεπανόρθωτα καταστρέφονται άτομα και συστάδες Ποσειδωνίας και  παρεμποδίζεται η συνέχιση της αναπαραγωγής των Λιβαδιών της Ποσειδωνίας, που εκτείνονται σε επιμέρους τμήματα του θαλάσσιου πυθμένα συνολικής έκτασης 8.000 τ.μ., με αποτέλεσμα  την διαταραχή της ισορροπίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος της περιοχής με ιδιαίτερα επιβλαβείς συνέπειες για τους θαλάσσιους οργανισμούς που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο είδος θαλάσσιας χλωρίδας ως βιότοπο αναπαραγωγής, προστασίας και διαβίωσης.

4.2. Κατά την ακροαματική διαδικασία της 17.02.22 εκφράσαμε τις απόψεις μας για το θέμα της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος στον όρμο της Βουλιαγμένης. Η άποψή μας είναι ότι αναμένεται σημαντική και μόνιμη περιβαλλοντική βλάβη στο θαλάσσιο οικοσύστημα, σε έκταση η οποία περιλαμβάνει το σύνολο του όρμου της Βουλιαγμένης και εκτείνεται τουλάχιστον μέχρι και τα όρια της περιοχής NATURA. Αναδείξαμε  σε κυρίαρχο θέμα την προστασία του πληθυσμού της Ποσειδωνίας, η οποία καλύπτει μεγάλες εκτάσεις του όρμου της Βουλιαγμένης, όπως προκύπτει και από την διαθέσιμη χαρτογράφηση. Σύμφωνα με την σχετική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) τα λιβάδια της Ποσειδωνίας θεωρούνται οικότοποι προτεραιότητας και για την προστασία τους προβλέπεται η ένταξή τους στο ευρωπαϊκό οικολογικό Natura 2000 (GR 30000006). Η διαφωνία μας επι του εν λόγω θέματος με τους αντιδίκους αφορά σε  δύο σημεία μείζονος σημασίας:

  • Χωρική έκταση των επιπτώσεων: Οι αντίδικοι αντιλαμβάνονται ως επιπτώσεις επί της Ποσειδωνίας μόνο την εκρίζωση πληθυσμών σε άμεση γειτνίαση με την κατασκευή. Δεν αναμένουν αρνητικές επιπτώσεις και νέκρωση της Ποσειδωνίας στη ευρύτερη περιοχή. Για αυτό θεωρούν το θέμα ήσσονος σημασίας και ότι αφορά ορισμένες, λίγες συστάδες Ποσειδωνίας.Τούτο είναι όμως στερείται επιστημονικού ερείσματος, καθόσον οι επιπτώσεις του έργου επί της Ποσειδωνίας θα αφορούν σαφώς μεγαλύτερη έκταση, ως κατωτέρω διαλαμβάνουμε.
  • Είδος και ένταση των επιπτώσεων: Οι αντίδικοι εστιάζουν στις επιπτώσεις επί της έκτασης που καταλαμβάνει η Ποσειδωνία, η οποία θα εκριζωθεί, ενώη μείωση του πληθυσμού και της δραστηριότητας της Ποσειδωνίας θα έχει επιπρόσθετη, μακροχρόνια δυσμενή επίδραση και επί άλλων μακροσκοπικών ποιοτικών χαρακτηριστικών του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως η συγκέντρωση οξυγόνου, η τροφική κατάσταση του όρμου και η διάβρωση των ακτών.

Ειδικότερα:

Είναι γνωστό από την βιβλιογραφία, ότι η Ποσειδωνία είναι πολύ εκλεκτικό είδος με αυστηρές οικολογικές απαιτήσεις (διαύγεια, ολιγοτροφισμός, καλή ανανέωση των υδάτινων μαζών, απουσία ρύπων κ.α.). Επίσης είναι γνωστό ότι η Ποσειδωνία μεγαλώνει με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς με αποτέλεσμα να απαιτούνται αιώνες για την φυσική αποκατάσταση των λιβαδιών της.

Η λειτουργία της Ποσειδωνίας έχει ευεργετικές ιδιότητες για τα ευρύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η Ποσειδωνία δεσμεύει διοξείδιο του άνθρακα και εμπλουτίζει τα νερά και την ατμόσφαιρα με οξυγόνο, συγκρατεί αιωρούμενα στερεά, δεσμεύει φώσφωρο και προστατεύει το βυθό και τις ακτές από τη διάβρωση. Η νέκρωση της Ποσειδωνίας λόγω της συσσώρευσης ιζημάτων θα έχει σωρευτικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις για το σύνολο του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Η επαλληλία των φαινομένων που αναδεικνύουμε συνίσταται στα εξής:

  • Η εκρίζωση συστάδων Ποσειδωνίας σε άμεση γειτνίαση με τα λιμενικά αφορά ένα μικρό σχετικά ποσοστό της συνολικής έκτασης, το οποίο έχει προσεγγισθεί από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο επίπεδο περίπου του 1 %. Τούτο όμως δεν εκτιμάται ορθώς επιστημονικώς καθόσον, οι επιπτώσεις της εκρίζωσης επιδρούν σωρευτικά στο σύνολο του εν λόγω είδους χλωρίδας, το οποίο αναπτύσσεται οργανικά και δρα και αλληλοεπιδρά ως σύνολο. Έτσι η καταστροφή μικρού μόνον μέρους αυτού του οργανισμού έχει δυσμενέστατες συνέπειες στο σύνολό του, όπως συμβαίνει με κάθε ζωτικό οργανισμό που λειτουργεί ως σύνολο και μόνον (όπως άλλωστε και ο ανθρώπινος οργανισμός δεν αντιμετωπίζεται ως όργανα μεμονωμένα, αλλά ως σύνολο λειτουργικών οργανικών στοιχείων και μερών).
  • Εκτός από την άμεση εκρίζωση, η Ποσειδωνία επηρεάζεται αρνητικά από την αύξηση της θολερότητας του θαλάσσιου σώματος λόγω των λιμενικών εργασιών. Η αύξηση της θολερότητας παρατηρείται σε έκταση κατά πολύ μεγαλύτερη από τον εγγύτερο περίγυρο του εργοταξίου. Όσο αυξάνεται η θολερότητα του νερού, τόσο μειώνεται το φως που φτάνει στον πυθμένα. Η Ποσειδωνία χρειάζεται φως για να αναπτυχθεί. Επομένως η αύξηση της θολερότητας, έχει άμεσες αρνητικές συνέπειες για την Ποσειδωνία. Η αύξηση της θολερότητας αφορά θαλάσσια έκταση κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή της λιμενολεκάνης. Τούτο αποδεικνύεται και από τις τεχνικές εκθέσεις παρακολούθησης του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών με τίτλο «Περιβαλλοντική παρακολούθηση του όρου 4.3.4.8 της ΚΥΑ 18744/2020 για την «Χωροθέτηση και έγκριση περιβαλλοντικών όρων Μαρίνας Βουλιαγμένης (ΦΕΚ 810/Δ/16.12.2020), οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο. Από την παρακάτω εικόνα από τη σελίδα 10 της έκθεσης της 23.12.2021, την οποία επικαλούνται οι αντίδικοι, διακρίνεται η σημαντική αύξηση της θολερότητας σε μεγαλύτερα βάθη και σε απόσταση από τα σημεία της εκσκαφής με πλωτά μέσα.
  • Η Ποσειδωνία επηρεάζεται περαιτέρω από την απόθεση ιζημάτων. Κατά τη διάρκεια των λιμενικών εργασιών, την αύξηση της θολερότητας ακολουθεί η καθίζηση των αιωρούμενων στερεών. Η διαύγεια αποκαθίσταται στα ανώτερα στρώματα, αλλά τα ιζήματα καλύπτουν τα φύλλα της Ποσειδωνίας, δηλαδή την επιφάνεια πρόσληψης ηλιακού φωτός από τα λιβάδιαΕπιδεινώνεται επομένως το πρόβλημα της ανεπάρκειας του φωτός. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι ένας ρυθμός ιζημαπόθεσης μεγαλύτερος των 6 – 7 cm το χρόνο είναι αρκετός για να απονεκρώσει ένα λιβάδι Ποσειδωνίας. Εύλογα θεωρούμε, ότι η ο ρυθμός της ιζηματογένεσης κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών είναι υψηλότερος. Ο προβληματισμός αναδεικνύεται από τη σύγκριση των μετρήσεων του ΕΚΘΕ στις 06.2021 (δηλαδή στην πρώτη φάση των εργασιών) και στις 23.12.2021, οι οποίες παρατίθενται στην παρακάτω εικόνα. Οι άξονες είναι διαφορετικοί, αλλά η θέση 07 της πρώτης εικόνας αντιστοιχεί στη θέση 13 στης δεύτερης εικόνας. Διαπιστώνεται, ότι ενώ κατά την πρώτη περίοδο των εργασιών η θολερότητα στη θέση 07 ήταν χαμηλή, με την πρόοδο των εργασιών διαπιστώνεται σημαντική αύξηση της θολερότητας στα κατώτερα στρώματα, τα οποία είναι αυτά που επηρεάζουν και τηνιζηματογένεση στις περιοχές που έχει εγκατασταθεί η Ποσειδωνία. Είναι επομένως γεγονός, ότι με την πρόοδο των εργασιών οι συνθήκες θα καταστούν και έχουν ήδη καταστεί ακόμα δυσμενέστερες.Και είναι απορίας άξιον, το πώς τα ευρήματα αυτά δεν έχουν κινητοποιήσει τις αρμόδιες αρχές.


Προφανώς, η επιστημονική παρακολούθηση, ανάλυση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο των παροικούντων πολιτών, τόσο λόγω της πολυπλοκότητας του αντικειμένου όσο και λόγω του κόστους.

Το παραπάνω ισχύει ειδικά, όταν οι πολίτες δεν διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες, διότι ο Φορέας του Έργου αρνείται να διαθέσει τις μελέτες του έργου, δήθεν λόγω εμπιστευτικότητας.

4.3. Η ανωτέρω έκταση της βλάβης καθιστά τούτη προφανώς και αναντιρρήτως ανεπανόρθωτησε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεώς μας ακύρωσης, αφού σε περίπτωση ακύρωσης των προσβαλλόμενων πράξεων, δεν θα είναι δυνατή η κατεδάφιση των επίμαχων «φαραωνικών» έργων και κατασκευών, ούτε η αποκατάσταση των βυθοκορήσεων και των εκσκαφών  του θαλασσίου πυθμένα, πολύ περισσότερο η αποκατάσταση του οικιστικού περιβάλλοντος. Η δε ενδεχόμενη αποζημίωσή μας ουδεμία κατ`ουσίαν ανακούφιση δύναται να προσφέρει σε εμάς τους κατοίκους, αφού θα έχει ήδη επέλθει μη αναστρέψιμη επιδείνωση των όρων διαβίωσής μας.

Τα περί του αντιθέτου ευφυολογήματα των αντιδίκων, περί δήθεν συνήθους ενόχλησης,πέραν των προς εντυπωσιασμό του κοινού,εκτενών παρουσιάσεων και πολυσέλιδων εκθέσεων – των οποίων σημειωτέον δεν μας επετράπη να λάβουμε αντίγραφα προς  γνώση μας και αντίκρουση αυτών- είναι εντελώς αβάσιμα και ανακριβή.

Περαιτέρω όμως προβάλλονται όλως αλυσιτελώς και απαραδέκτως και τούτο διότι εν προκειμένω το μείζον ζήτημα είναι η παράνομη δραστηριότητα,η οποία επιχειρείται βάσει συναφώς παρανόμων πράξεων και αποφάσεων, ώστε το μέγεθος της βλάβης, η οποία είναι προφανώς ανυπολόγιστη και μη αναστρέψιμη –δεν αξιολογείται,ούτε δικαιολογείται ως ενόχληση, ούτε επιδέχεται ανοχήςδεδομένου του χαρακτήρα της δραστηριότητας ως παράνομης και πάντως αμφισβητούμενης ως τέτοιας με την από 30.07.2021 αίτησή μας ακύρωσης, η οποία εκκρεμεί προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου Σας (πρβ. ΣτΕ ΕΑ 248/2021).

Δηλαδή, ενώ η ενόχληση στο περιβάλλον εκ μίας δραστηριότητας αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού, η οποία περιβάλλεται της απολύτου νομιμότητας, είναι και απαιτείται να θεωρείται, σε επίπεδο νομικής και τεχνικής εκτίμησης,ανεκτή και προσωρινήαντιθέτως μία δραστηριότητα η οποία ερείδεται σε αμφιβόλου νομιμότηταςκανονιστικό πλαίσιο, όπως εν προκειμένω, κανένα περιθώριο αφήνει σε εκτιμήσεις περί του προσωρινού χαρακτήρα της ενοχλήσεως ή βλάβης, παρά συλλήβδην απαιτείται η παρεμπόδιση κάθε συνέπειας στο περιβάλλον εκ μόνου του λόγου ότι η συναφής και προκαλούσα την βλάβη δραστηριότηταεπιχειρείται με βάση παράνομη ή αμφίβολής νομιμότητας πράξη, ο έλεγχος της οποίας εκκρεμεί.

Ώστε περαιτέρω,το ζήτημα ανάγεται στην εκτίμηση του προδήλως βάσιμου των λόγων της αιτήσεως ακυρώσεωςοι οποίοι περιλαμβάνονται στην από 30.07.2021 με αρ. καταθ. 1612/30.07.2021 Αίτησή μας ακύρωσης, η οποία ενσωματώνεται στην κρινόμενη αίτησή μας, και σύμφωνα με τον πρώτο λόγο αναστολής : προδήλως βάσιμο της αιτήσεως ακυρώσεως,  ο οποίος περιλαμβάνεται στην κρινόμενη αίτησή μας υπό Α σελ. 3-4 αυτής (κατόπιν παράθεσης στο σύνολό του του κειμένου της αιτήσεως ακύρωσης), με συναφή παραπομπή σε έκαστο λόγο ακύρωσης και στην επ`αυτόν αναφερόμενη νομολογία του Δικαστηρίου Σας και ιδίως στις αναφερόμενες αποφάσεις της Ολομέλειας του Δικαστηρίου Σας, προκειμένου να καταδειχθεί το προδήλως βάσιμο αυτών.

Η εξέταση του προδήλως βασίμου προτείνεται κατά το άρθρο 52 παρ. 6 και 7 πδ 18/89  και τούτο διότι για την αποδοχή της αιτήσεως εκτιμάται η ευδοκίμηση της αίτησης ακύρωσης (παρ. 6 αρθ. 52 πδ 18/89), ενώ η αίτηση δύναται να απορριφθεί ακόμα και την περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης, εφόσον η αίτηση  ακύρωσης είναι προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη (παρ. 7 αρθ. 52 πδ 18/89). Σε τέτοια περίπτωση λοιπόν,  η κάθε δραστηριότητα οπωσδήποτε πρέπει να  αναστέλλεται μέχρις εξετάσεως της νομιμότητας της απόφασης, επί της οποίας τούτη ερείδεται, κατ`εκτίμηση, σε επίπεδο αναστολής, του προδήλως βάσιμου των λόγων ακυρώσεως.

Υπό την ανωτέρω θεώρηση άλλωστε ο νομοθέτης όρισε (βλ. άρθ. 52Απδ 18/89) ως αυτοδίκαιη συνέπειαεκ της ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως κατά αδείας οικοδομής, που εκδόθηκε κατ`εφαρμογήδιατάξων για την εκτός σχεδίου δόμηση, την αναστολή εκτέλεσης αυτής (της αδείας).Και τούτο προκειμένου να αναχαιτίσει οιαδήποτε βλάβη προκαλούμενη εκ παράνομης ή αμφιβόλου νομιμότητας οικοδόμηση, επιχειρούμενη με βάση συναφώς παράνομης ή αμφιβόλου νομιμότητας άδεια, προκειμένου να μην επέλθει πλήρης αλλοίωση της φυσιογνωμίας της περιοχής. Μάλιστα,σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 11 Ν. 3900/2010, με τον οποίο εισήχθη το εν λόγω άρθρο 52Απδ 18/89 «Επί του άρθρου 11: Σε πολλές περιπτώσεις οι εκσκαφές, θεµελιώσεις και λοιπές οικοδοµικές εργασίες αρχίζουν αµέσως µετά την έκδοση της σχετικής οικοδοµικής αδείας, συνεχίζονται δε και, µάλιστα, συχνά επιταχύνονται µετά την άσκηση αίτησης ακυρώσεως και αίτησης αναστολής κατά της αδείας, δηλαδή κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί εωσότου κριθεί το αίτηµα προσωρινής δικαστικής προστασίας από την Επιτροπή Αναστολών ή από τον πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου µε προσωρινή διαταγή του. Η έναρξη ή συνέχιση των οικοδοµικών εργασιών κατά το, έστω και µικρό, χρονικό αυτό διάστηµα έχει ως αποτέλεσµα να δηµιουργείταιπραγµατική κατάσταση, της οποίας η ανατροπή, µετά την τυχόν ακύρωση της οικοδοµικής αδείας από το δικαστήριο, είναι στην πράξη σχεδόν αδύνατη. Με τα δεδοµένα αυτά, εµφανίζεται πολύ συχνά το φαινόµενοοικοδοµών ή και συγκροτηµάτωνοικοδοµών που παραµένουνηµιτελείς λόγω ακύρωσης της οικοδοµικής αδείας. Η κατάσταση αυτή δεν είναι βλαπτική µόνο για την περιοχή και το περιβάλλον, αλλά τελικώς αποβαίνει και σε βάρος του ιδιοκτήτη και του κατασκευαστή. Οι δυσµενείς συνέπειες για το περιβάλλον είναι πολύ βαρύτερες για τις περιοχές εκτός οικισµών, δεδοµένου ότι στις περιοχές αυτές είναι πιθανόν να επέλθει πλήρης αλλοίωση της φυσιογνωµίας τους. Προκειµένου να περιοριστούν οι παραπάνω βλαπτικές από πολλές απόψεις καταστάσεις, µε την προτεινόµενηρύθµιση προβλέπεται η αυτοδίκαιη αναστολή της εκτέλεσης των οικοδοµικών αδειών που εκδόθηκαν µε βάση νοµοθεσία για την εκτός σχεδίου δόµηση, εφόσον κατ’ αυτών ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως, το ανασταλτικό δε αποτέλεσµα αρχίζει, στην περίπτωση αυτή, από την κοινοποίηση της αίτησης ακυρώσεως στην αρχή που εξέδωσε την άδεια. Η αυτοδίκαιη αναστολή έχει περιορισµένη χρονική ισχύ, που δεν µπορεί να υπερβεί τις εξήντα ηµέρες, λαµβάνεται δε και πρόνοια για την προστασία των δικαιούχων της οικοδοµικής αδείας από καταχρηστικώς ασκούµενες αιτήσεις ακυρώσεως»

Εν προκειμένω,αιτία της προκαλούμενης ανεπανόρθωτης βλάβης συνιστά η εκτέλεση του ένδικου έργουτης δήθεν αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του τουριστικού λιμένα της Μαρίνας Βουλιαγμένης, δραστηριότητα η οποίαπρέπει  να στηρίζεται σε νόμιμη πράξη χωροθετήσεως και εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων, ενώ η νομιμότητα τηςπροσβαλλόμενης ΚΥΑτελεί σε εκκρεμοδικία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – σχετική η από 30.7.2021 με αρ. καταθ. Ε1612/30.7.2021 Αίτησή μας Ακύρωσης.

4.4. Σε κάθε περίπτωση, βεβαίως, και επί του παρόντος χρόνου εκδικάσεως της κρινόμενης αιτήσεως αναστολής, πρέπει να συνεκτιμηθεί κατά πόσον η βλάβη, ηοποία προκαλείται στα πλαίσια μιας δραστηριότητας, μονοσήμαντα επιφέρει πλήρη αλλοίωση της φυσιογνωμίας της συγκεκριμένης περιοχής και ως εκ τούτου επιβάλλεται η αναστολή της δραστηριότητας για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Ειδικότερα, όπως και με τον τρίτο λόγο αναστολής διαλαμβάνουμε (σελ. 15 επ. της κρινόμενης αιτήσεως)δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος δημοσίου συμφέροντος, που να καθιστά επιβεβλημένη την άμεση εκτέλεση των προσβαλλόμενων αποφάσεων, δεδομένου ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις εξυπηρετούν μόνο το ιδιωτικό συμφέρον της Εταιρίας Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης ΑΕ.

Άλλωστε, όπως αναλυτικά εξηγούμε και στην αίτηση ακύρωσης, τα επίδικα έργα δεν συνδέονται με τον δηλούμενο σκοπό τους, δηλ. την προσέλκυση και εξυπηρέτηση επιβατών πολυτελών και μεγάλων θαλαμηγών (super και megayachts), τον οποίον και θέτουν προδήλως εκποδόν, ούτε με την εξυπηρέτηση άλλου λόγου δημοσίου συμφέροντοςη επίτευξη του οποίου να καθιστά συνταγματικά και ενωσιακά επιβεβλημένη ή έστω ανεκτή, τόσο μεγάλη επέμβαση στο περιβάλλον (οικιστικό, πολιτιστικό, παράκτιο και θαλάσσιο) με σημαντικές δυσμενέστατες συνέπειες σε αυτό.Αντίθετα, ο πραγματικός σκοπός αυτών είναι η εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συμφερόντων του παρακείμενου ξενοδοχειακού συγκροτήματος «Αστέρας Βουλιαγμένης», του οποίου η εκμεταλλεύτρια ομώνυμη ανώνυμη ξενοδοχειακή εταιρεία είναι εγγυήτρια του φορέα του επίδικου έργου και ανήκουν στον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο.Εξάλλου, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των επεμβάσεων αυτών, αφορά στην προσέλευση πελατών από την ευρύτερη περιοχή της μαρίνας Βουλιαγμένης, προκειμένου, εκτός από υπηρεσίες εστίασης και αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, να μπορούν, μέσω της δημιουργούμενης συγκοινωνιακής διασύνδεσης της λειτουργίας της μαρίνας Βουλιαγμένης με την λειτουργία του παρακείμενου ομώνυμου ξενοδοχειακού συγκροτήματος και της συσχέτισης αυτών, να έχουν πρόσβαση στις υποδομές και στις υπηρεσίες του ανωτέρω ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Ηδε επίκληση της προσέλκυσης μεγάλου αριθμού μεγάλων και πολυτελών θαλαμηγών μεγάλου μήκους στη μαρίνα Βουλιαγμένης, ως λόγου δημοσίου συμφέροντος, γίνεται εντελώς προσχηματικά, διότι η δυναμικότητα της νέας μαρίνας καλύπτει ΜΟΝΟ 3 σκάφη άνω των 40 μέτρων, ενώ με την προϋφιστάμενη μορφή της η μαρίνα Βουλιαγμένης μπορούσε να εξυπηρετήσει τέτοια σκάφη μήκους έως 50 μέτρων, ενώ όπως αναλυτικά αναφέρουμε στην υπό κρίση αίτηση ακύρωσης, υπάρχουν στην Αττική και άλλες μαρίνες που μπορούν να εξυπηρετήσουν τέτοια μεγάλα σκάφη ακόμη και μεγαλύτερα των 50 μέτρων.

Αντίθετα, στην προκειμένη περίπτωση υφίστανται λόγοι δημοσίου συμφέροντος, που επιβάλλουν την χορήγησή της αιτούμενης αναστολής εκτελέσεως μέχρι την εκδίκαση και έκδοση απόφασης του Δικαστηρίου Σας επί της ως άνω αίτησης ακύρωσης και τούτο διότι, όπως και με την κρινόμενη αίτησή μας διαλαμβάνουμε, με την κατασκευή της νέας Μαρίνας ανατρέπεται εν όλω το υπερκείμενο κανονιστικό χωροταξικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με την παράβαση των συνταγματικώς κατοχυρωμένων αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της αναλογικότητας, σύμφωνα με τον  πρώτο και δεύτερο λόγο ακύρωσης του δικογράφου της αίτησης ακύρωσης.

Το επίμαχο έργο της σχεδόν εξ ολοκλήρου ανακατασκευής και επέκτασης της μαρίνας Βουλιαγμένης και της ανοικοδόμησης της χερσαίας αυτής ζώνης, δεν ευρίσκει έρεισμα στην ισχύουσα Εθνική Χωρική Στρατηγική, η οποία επιβάλλει ήπιας μορφής ανάπτυξη στον παράκτιο χώρο με αποφυγή εγκαταστάσεων πολύ μεγάλης κλίμακας (όπως είναι εν προκειμένω η κατασκευή ενός νέου ουσιαστικά λιμένα για τον ελλιμενισμό αποκλειστικά mega και superyachts), ενιαία διαχείριση των παράκτιων χώρων, αλλά και αποφυγή χωροθέτησης, κοντά στην παραλία, εγκαταστάσεων που δεν απαιτούν γειτνίαση με τη θάλασσα (όπως είναι στη κρινόμενη περίπτωση η δημιουργία ελικοδρομίου εντός της μαρίνας).

Σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Βουλιαγμένης, όπως προαναφέρθηκε, η ευρύτερη περιοχή της δημοτικής ενότητας Βουλιαγμένης έχει χρήσεις κυρίως κατοικίας και δευτερευόντως τουρισμού-αναψυχής, ενώ το ισχύον ΓΠΣ επιτρέπει, ευλόγως, τον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων τουριστικών εγκαταστάσεων, αλλά σε κανένα σημείο δεν προβλέπει την επέκτασή τους και την εντατικοποίηση της χρήσης τους.

Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.), σε ό,τι αφορά τις λιμενικές υποδομές και υπηρεσίες της χώρας, δίνει πράγματι κατεύθυνση για κατασκευή νέων ή για αναβάθμιση υφισταμένων λιμενικών υποδομών, «που ενισχύουν την τουριστική ανάπτυξη της χώρας μέσω του κλάδου της κρουαζιέρας», προκρίνοντας, όμως, για το σκοπό αυτόν τα λιμάνια του Πειραιώς, της Ρόδου, της Πάτμου, του Βόλου, της Μυκόνου, της Σαντορίνης, της Σύρου κλπ, και πάντως όχι τη μαρίνα Βουλιαγμένης, ή οποιονδήποτε άλλον λιμένα της Αττικής.                                      

Περαιτέρω, η κατασκευή λιμένων οποιασδήποτε κατηγορίας σε οποιαδήποτε ακτή της χώρας πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού, εντός του εθνικού ή του μείζονος περιφερειακού δικτύου λιμένων της χώρας.Ο σχεδιασμός αυτός πρέπει, περαιτέρω, να στηρίζεται σε τεκμηριωμένη μελέτη, στην οποία λαμβάνονται υπ’ όψιν τόσο το δημόσιο συμφέρον, που δικαιολογεί την κατασκευή του λιμένος, όσο και οι αρχές προστασίας του παράκτιου και θαλάσσιου οικοσυστήματος, που επηρεάζεται από αυτόν, ώστε η κατασκευή του λιμένος να είναι συμβατή με την συνταγματική αρχή της αειφόρου αναπτύξεως. Δεν είναι, συνεπώς, νόμιμες οι πράξεις που αφορούν την κατασκευή νέου λιμένος, καθώς και την ουσιώδη επέκταση ή την μεταφορά σε άλλη θέση υφιστάμενου, όταν αυτές εκδίδονται αποσπασματικά, χωρίς να εντάσσονται στον κατά τα ανωτέρω σχεδιασμό (πρβλ. ΣτΕ 1243/16, ΣτΕ 2712/2013, 2266/2007, 2506/2002, 1507/2000 κ.ά).

Εν προκειμένω, η προσβαλλόμενη δεν ευρίσκει έρεισμα σε ευρύτερο χωροταξικό σχεδιασμό λιμένων, με αποτέλεσμα να μην τεκμηριώνεται επαρκώς ότι η ανακατασκευή-επέκταση της επίμαχης μαρίνας δεν αποτελεί αποσπασματική επέμβαση στην οικεία ακτογραμμή και το θαλάσσιο και παράκτιο οικοσύστημα, αλλά επέμβαση απολύτως αναγκαία και καλώς μελετηθείσα (ΣτΕ 2506/2002).

Συνεπώς, με την προσβαλλόμενη απόφαση ανατρέπεται, άλλως επηρεάζεται δυσμενώς ο ορθολογικός σχεδιασμός και αποδυναμώνεται η εφαρμογή των όρων δομήσεως και των περιορισμών χρήσεως που έχουν θεσπιστεί ως οι ενδεικνυόμενοι για την συγκεκριμένη περιοχή και, πάντως, επέρχεται επιδείνωση των όρων διαβιώσεως στην περιοχή, στην εξασφάλιση των οποίων αποβλέπει το πολεοδομικό σχέδιο («πολεοδομικό κεκτημένο»). (ίδ. ΟλΣτΕ 3500/2009, ΟλΣτΕ 3921/2010, ΣτΕ 3930/2008).

4.5. Δεδομένων όλων των ανωτέρω, επιβάλλεται το Δικαστήριό Σας (εν Συμβουλίω) να αναστείλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης Αποφάσεως, προκειμένου να αποτραπεί η επέλευση ανεπανόρθωτης βλάβης στο θαλάσσιο και οικιστικό περιβάλλον από τη μη προσήκουσαεκτέλεση του έργου και δη εκτέλεση η οποία επιχειρείται με βάση χωροθέτηση και περιβαλλοντικούς όρους, η νομιμότητα των οποίων τελεί σε εκκρεμοδικία ενώπιον του Συμβουλίου Σας (πρβ. ΣτΕ ΕΑ 248/2021) και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατά τα ανωτέρω.

5. Διαλαμβάνουν οι αντίδικοι με τις απόψεις και τα υπομνήματά τους και κατά την ακροαματική διαδικασία εκτενώς αναφέρθηκαν σε στοιχεία μεταγενέστερα της εκδόσεως της προσβαλλόμενης Απόφασης, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην αιτιολογία αυτής, ούτε έχουν συνεκτιμηθεί κατά την διαδικασία εκδόσεώς της. Τα έγγραφα αυτά, τα οποία αναφέρονται ειδικότερα και στο από 23.12.2021 Υπόμνημα της αντιδίκου εταιρείας, υπό Γ σελ. 12επ. αυτού, αφορούν σε χρόνο μεταγενέστερο της εκδόσεως της προσβαλλόμενης ΚΥΑ και αβασίμως και απαραδέκτως τα επικαλούνται οι αντίδικοι, προς στοιχειοθέτηση της νομιμότητας της προσβαλλόμενης απόφασης.Ειδικότερα, γίνεται αναφορά από την αντίδικο εταιρεία i) στην Ειδική Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (εφεξής ΤΕΠΕΜ) αξιολόγησης της ποιότητας και διαχείρισης βυθοκορημάτων, η οποία υποβλήθηκε στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ στις 16.03.2021 και στη συναφή Τεχνική έκθεση που εκπονήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, ii) στη ΤΕΠΕΜ εργοταξιακών χώρων και εγκαταστάσεων,η οποία υποβλήθηκε στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ στις 03.2021, iii) στη ΤΕΠΕΜ κατασκευής τεχνητών ογκολίθων της μαρίνας Βουλιαγμένης,η οποία υποβλήθηκε στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ στις 23.03.2021, iv) στο Σχέδιο Οδικής Μεταφοράς υλικών, το οποίο υποβλήθηκε στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ στις 30.03.2021, και v) στην Τεχνική Έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ, το οποίο ξεκίνησε να πραγματοποιεί αυτοψίες στο χώρο διεξαγωγής των εργασιών από την έναρξη της φάσης της κατασκευής ήτοι από 14.06.2021.

Τονίζουμε μάλιστα στο σημείο τούτο ότι όλα τα επικαλούμενα στοιχεία, τα οποία έχουν προσκομίσει οι αντίδικοι ενώπιόν Σας, δεν κατέστη δυνατόν να αντικρούσουμε και τούτο διότι δεν μας επετράπη να λάβουμε αντίγραφα αυτών.

6. Ομοίως απαραδέκτως επικαλούνται οι αντίδικοι και αναφέρονται στη ΜΠΕ, ανάγοντας έτσι τους σχετικούς ισχυρισμούς τους σε petitionproncipii, κυκλικούς συλλογισμούς, φαύλους κύκλους, αφού το ζητούμενο της νομιμότητας της εν λόγω ΜΠΕ, καθιστούν δεδομένο.

7. Η αξιοπιστία της επικαλούμενης Τεχνικής Έκθεσης του ΕΛΚΕΘΕ ουδόλως δεδομένη είναι, αλλά ελέγχεται και εκτιμάται και τούτο ακριβώς διότι  το ΕΛΚΕΘΕ δεν συνιστά ανεξάρτητο ελεγκτικό φορέα, αλλά είναι κρατικός ερευνητικός οργανισμός που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας έρευνας και τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (βλ. επι λέξει αναφορά από το επίσημο site του ΕΛΚΕΘΕ).

8. Εμείς οι αιτούντες επαπειλούμενοι από την σοβαρότατη και μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική βλάβη και μάλλον ακριβέστερα καταστροφή του οικιστικού και θαλασσίου περιβάλλοντος και σοβαρότατης επιδείνωσης των όρων διαβίωσής μας στην υπόψη περιοχή, και δη ως «πολεοδομικό κεκτημένο», ασκήσαμε στις 18.11.2021 την με αρ. καταθ. 365/18.11.2021 κρινόμενη αίτησή μας για την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης ΚΥΑ και διακοπή των εκτελούμενων βάσει αυτής εργασιών δήθεν  αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού τουριστικού λιμένα της Μαρίνας Βουλιαγμένης, περιλάβαμε δε στην αίτησή μας αυτή και αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής.

Ήδη παρήλθαν τρείς ακριβώς μήνες μέχρι την συζήτηση όχι μόνον της κρινόμενης αιτήσεώς μας, την 17.02.2022 αλλά και του αιτήματός μας χορήγησης προσωρινής διαταγής, περί του οποίου  προφανώς ουδέποτε απεφάνθη το Δικαστήριό Σας και εντωμεταξύ οι εργασίες εκτελούντο με ταχύτατους ρυθμούς, χωρίς να ελέγχεται βεβαίως η τήρηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος ή η νομιμότητα της κατασκευαστικής αλληλουχίας ή άλλων συμβατικών στοιχείων και απαιτήσεων του έργου. Μάλιστα, αναγκαστήκαμε να υποβάλουμε δύο επιπλέον Υπομνήματα ενώπιον Σας και δη στις 14.12.2021 και 17.01.2022, με τα οποία τονίσαμε το θέμα της εξέλιξης των εργασιών. Συγκεκριμένα υπενθυμίζουμε τα διαλαμβανόμενα στο από 17.01.2022 υπόμνημά μας, με το οποίο τονίσαμε οτι  οι επίδικες εργασίες, μολονότι βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, αν δεν ανασταλεί η εκτέλεσή τους δια της αναστολής των προσβαλλόμενων πράξεων, αυτές (οι εργασίες) συνεχίζονται  άκρως ταχύρρυθμα και εντός των αμέσως επόμενων μηνών θα ολοκληρωθεί η κατασκευή της επίμαχης νέας Μαρίνας, ήτοι θα διαμορφωθεί  μία συγκεκριμένη πραγματική κατάσταση,η οποία δεν δύναται να επανορθωθεί σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της από 30.07.2021 αίτησης ακύρωσής μας.

Δεδομένων των ανωτέρω και της κατά το νόμο απαίτησης για την κατά το ταχύτερο δυνατόν απόφανση του Προέδρου για την  έκδοση προσωρινής διαταγής (αρθ. 52 παρ. 5,  2ηυποπαρ.πδ 18/89), εκτιμούμε ότι επί της παρούσας υπόθεσης και στα πλαίσια της παροχής αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, διαφύλαξης της προστασίας των δικονομικών δικαιωμάτων των αιτούντων – διοικουμένων, η έκταση του εκτελεσθέντος αντικειμένου και ο βαθμός προόδου των εργασιών δεν αποτελεί αντικείμενο εξέτασης και εκτίμησης, προς χορήγηση της αναστολής.

 9. Σε κάθε περίπτωση εκτιμούμε ότι δεδομένων των ανωτέρω τα οποία ανέκυψαν κατόπιν ασκήσεως της κρινόμενης αιτήσεως και δη βάσει των προβαλλόμενων από τους αντιδίκους ισχυρισμών και προσκομισθέντων εγγράφων και ειδικότερα δεδομένου ότι:

1.Δεν είναι αποδεκτή η περίπτωση έστω της περιβαλλοντικής ενόχλησης εκ της εκτέλεσης εργασιών, όταν τούτη (η εκτέλεση) επιχειρείται βάσει αποφάσεων η εξέταση της νομιμότητας της οποίας εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου Σας και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, παρά το ζητούμενο ανάγεται στην εξέταση και εκτίμηση του προδήλως βάσιμου των λόγω ακυρώσεωςκαι συνδρομής λόγων δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό 4.3. και 4.4. διαλαμβανόμενα.

2.Η Τεχνική Έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ δεν λαμβάνεται υπόψη.

3. Οι λοιπές μελέτες και εκθέσεις,δεδομένου ότι είναι μεταγενέστερες και πάντως δεν μνημονεύονται στην προσβαλλόμενη ΚΥΑ, δεν λαμβάνονται επίσης υπόψη.

4.Τόσο η από 14.12.2021 Τεχνική Έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ, όσο και η έκθεση της ΜΑΡΝΕΤ και τα λοιπά πολυσέλιδα επίσης τεχνικά στοιχεία που προσκομίσθηκαν ενώπιον του κ. Εισηγητή της κρινόμενης υποθέσεως, δεν ήταν δυνατόν να τύχουν της εκτίμησης και αντίκρουσής μας, δεδομένου ότι δεν μας επετράπη να λάβουμε αντίγραφα αυτών.

5. Παρήλθαν αδικαιολογήτως τρείς μήνες από τη κατάθεση της κρινόμενης αίτησης μέχρι την συζήτηση αυτής, ενώ επί του αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής ουδέποτε εξεδόθη σχετική πράξη, ούτε το ταχύτερο δυνατόν, ως ο νόμος ορίζει. Ώστε,η εξέλιξη των εργασιών και ο βαθμός ολοκλήρωσης του κατασκευαστικού αντικειμένου δεν συνεκτιμάται στα πλαίσια ορθής εφαρμογής και αποτελεσματικής παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.

Συνεπώς, στοιχειοθετείται ο χαρακτηρισμός της κρινόμενης υποθέσεως ως μείζονος σπουδαιότηταςκαι δέον όπως παραπεμφθεί η εξέτασηαυτής ενώπιον της Επιτροπής υπό πενταμελήσύνθεση κατ`αρθ. 52 παρ. 2εδ.2πδ 18/89.

Επειδή το παρόν υπόμνημά μας είναι νόμιμο, βάσιμο και αληθές,

Επειδή είναι προδήλως βάσιμοι οι λόγοι ακύρωσης της προσβαλλόμενης απόφασης, η δε βλάβη που θα επέλθει από την εκτέλεση του επίδικου έργου, το οποίο  επιχειρείται με βάση μιας αμφισβητούμενης νομιμότητας απόφασηη οποία τελεί σε εκκρεμοδικία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας – σχετική η από 30.7.2021 με αρ. καταθ. Ε1612/30.7.2021 Αίτησή μας Ακύρωσης και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, βρίσκεται επι του παρόντος χρόνου σε πλήρη ανάπτυξη και εξέλιξη και ουδόλως έχει ολοκληρωθείθα είναι ανεπανόρθωτη, άλλως δυσχερώς επανορθώσιμη και συνεπώς καθιστά επιβεβλημένη την αναστολή εκτελέσεως της προσβαλλόμενης με την από 30.07.2021  αίτησή μας ακυρώσεως πράξεως.

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε

Να γίνει δεκτό το παρόν Υπόμνημά μας και η από 18.11.2021 Αίτησή μας σύμφωνα με το αιτητικό της.

Άλλως να παραπεμφθεί η υπόθεση ενώπιον της Επιτροπής υπό πενταμελή σύνθεση για λόγους σπουδαιότητας των ζητημάτων που ανακύπτουν, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω και κατ`αρθ. 52 παρ. 2εδ.2 πδ 18/89.

Αθήνα, 23.02.2022 Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Πηγή: ilovevouliagmeni.gr

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.