Ζαλίζουν τα νούμερα που ξοδεύει ο ΣΠΑΥ για προβολή!
Τον Δεκέμβριο του 2021, όταν το δημοτικό συμβούλιο Γλυφάδας πήρε την απόφαση να αποχωρήσει ο δήμος από τον ΣΠΑΥ (Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού), ο δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου, στην εισήγησή του, είχε αναφερθεί στο μεγάλο ετήσιο κόστος που πλήρωναν για συνδρομή, χωρίς να υπάρχει η ανάλογη ανταπόδοση, αλλά και στις προκλητικές δαπάνες του Συνδέσμου για δημόσιες σχέσεις.

Και να που έρχεται ένας διαγωνισμός προϋπολογισμού 218.000 ευρώ για προβολή για να αποδείξει περίτρανα ότι εκεί στον ΣΠΑΥ έχουν λεφτά για πέταμα στον αέρα, αλλά δεν έχουν για πυροπροστασία και πρόληψη όπως παραπονιούνται οι δήμαρχοι-μέλη του. Ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός περιλαμβάνει ακόμη και δημιουργία ραδιοφωνικών στούντιο! Δείτε αναλυτικά:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιοδιαγωνισμό για την «Υπηρεσία: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α.Τ.06» Προϋπολογισμού 218.612,00€ με 24% Φ.Π.Α. (176.300,00€ προ ΦΠΑ: 42.312,00€).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν σε Παραγωγή υλικού προβολής και πληροφόρησης του κοινού για τον σκοπό της πρότασης (ΑΤ.06) και κατατάσσονται ενδεικτικά στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 79824000-6 Υπηρεσίες εκτύπωσης και διανομής, 92214000-4 Υπηρεσίες ραδιοφωνικών στούντιο ή εξοπλισμού, 22140000-3 Ενημερωτικά έντυπα.Η υπηρεσία εντάσσεται στο Υποέργο 3. «Δράσεις Ενημέρωσης – Πληροφόρησης – Ευαισθητοποίησης» Π.1, του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (06) και χρηματοδοτείται σύμφωνα με την Απόφαση ένταξης υπ’αριθμ. αρ.πρωτ. 23982/2020/22.10.2021 (ΑΔΑ. ΨΤ9Χ46ΜΤΛ6-ΖΙ0) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και εφαρμογής Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) ΕΡΓΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ» και την 10397726/11/2021 αρ. πρωτ 103977«Ανακοίνωση έγκρισης επενδυτικού δανείου κλπ.» του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων – Κεντρική Υπηρεσία – Δ/νση Χορήγησης Δανείων Νομικών Προσώπων {Δ7}, εγγεγραμμένου στον ΚΑΕ 3123.0001 του οικείου Π/Υ 2022 του ΣΠΑΥ.

Η εν θέματι υπηρεσία έχει εγγραφεί στον Π/Υ του Σ.Π.Α.Υ. με Κ.Α.Ε. 69.6431.0001 και πίστωση έτους 2022: 218.612,00€. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) επί του συνόλου του Προϋπολογισμού. Οι συμμετέχοντες θα υποβάλουν προσφορά επί ποινή αποκλεισμού για το σύνολο των παρεχόμενων και όχι μόνο για μέρος αυτών. Το αντικείμενο της υπηρεσίας δεν υποδιαιρείται σε ομάδες αλλά συγκροτεί ένα αλληλένδετο σύνολο. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Σ.Π.Α.Υ. www.spay.gr.

Ο ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 162783 θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. ΑΔΑ: ΨΙΧΨΟΡ2Ψ-ΑΚΙMinistry of DigitalGovernance,Hellenic RepublicDigitally signed by Ministryof Digital Governance,Hellenic RepublicDate: 2022.06.08 17:20:37EESTReason:Location: Athens

2 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι: Πέμπτη 30.06.2022 και ώρα 11:00 π.μ. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. ήτοι ποσό τρεις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι έξι ευρώ (3.526,00 €).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 9 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι: Τετάρτη 06.07.2022 και ώρα 11:00 π.μ. Αρμόδια για την έγκριση του αποτελέσματος είναι η Εκτελεστική Επιτροπή του Σ.Π.Α.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Π.Α.Υ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης

“Ξοδεύονται πολλά χρήματα για προβολή και δημόσιες σχέσεις”

Ο Γιώργος Παπανικολάου παρουσίασε κάποια στοιχεία από τη Διαύγεια για τα μεγάλα ποσά που έχει δαπανήσει ο ΣΠΑΥ, για δημόσιες σχέσεις και για προβολή στα κοινωνικά δίκτυα.

“Μας ενοχλεί το γεγονός ότι γίνονται κάποιες δαπάνες οι οποίες δεν μας βρίσκουν καθόλου σύμφωνους, δείτε τη Διαύγεια, δεν θέλω να αναφερθώ αναλυτικά αλλά αν προκληθώ θα το κάνω, είναι δαπάνες σε λάθος απολύτως κατεύθυνση. Μόνο το 2021 οι συμβάσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι περισσότερες από όσες έχει ολόκληρος ο δήμος Γλυφάδας για πολύ καιρό όχι μόνο για ένα χρόνο, επίσης συμβάσεις για προβολή μεγάλες που δεν καταλαβαίνουμε τον λόγο. Υπάρχουν και άλλα θέματα με συμβάσεις που πρέπει με πολύ προσοχή να τα διαχειριστούν οι αρμόδιοι. Ποτέ δεν έχω δει, όσα χρόνια είμαι στον δήμο Γλυφάδας να υπάρχει πίστωση για συνδρομή σε θέματα δημοσίων σχέσεων για την ανάπτυξη προγράμματος χορηγιών, επίσης δεν έχω ξαναδεί να υπάρχει πίστωση για δημιουργία βίντεο-παρουσίασης του Υμηττού του ΣΠΑΥ και των εθελοντών για τα ΜΜΕ 20.000 ευρώ. Δεν έχω ξαναδεί να πληρώνουν σύνδεσμοι χρήματα για την προώθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ΣΠΑΥ θα έχει πρόβλημα στον προϋπολογισμό με τέτοιου είδους δαπάνες, όχι από τα χρήματα που θα χάσει με την αποχώρησή μας, όπως ειπώθηκε από την αντιπολίτευση.”

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.