Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: Δελτίο απογραφής στρατεύσιμων γεννημένων το έτος 2002
Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κατόπιν του με αριθμ. Φ.437/10/33986/Σ.14366/20-11-2019 εγγράφου της Στρατολογικής υπηρεσίας Αττικής, Τμήμα 2ο

Ανακοινώνει ότι

Οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2002 (ανήκοντες στην κλάση 2023) υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο απογραφής σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές, από 02 Ιανουαρίου 2020 ώς και 31 Μαρτίου 2020, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

α. Κατά την προσέλευσή τους, οι στρατεύσιμοι θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των εξής δικαιολογητικών, χωρίς την ύπαρξη των οποίων δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η απογραφή :
(1) το Δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή εφόσον στερούνται τέτοιας, οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
(2) Βεβαίωση Απόδοσης αριθμού φορολογικού μητρώου ΑΦΜ.
(3) Βεβαίωση απόδοσης αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ΑΜΚΑ.

β. Επιπλέον σκόπιμο κρίνεται να γνωρίζουν την ομάδα αίματος στην οποία ανήκουν, καθώς επίσης και τον λογαριασμό του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (email), προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους σχετικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις.

γ. Εφόσον πάσχουν από κάποιο σοβαρό νόσημα, για το οποίο πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, θα πρέπει να συνυποβάλλουν και σχετική ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση, στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

δ. Οι τυχόν μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων (αδήλωτοι), οι οποίοι ανήκουν στην κλάση 2023 (γεννημένοι το έτος 2002), προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως απογραφέντες, οφείλουν να υποβάλλουν μέχρι την 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία προκύπτει ότι υπέβαλλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Αυτοί έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης τους στο μητρώο αρρένων.

ε. Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις τους, υπέχουν τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
1) Ενός (1) μηνός, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου απογραφής.
2) Δύο (2) μηνών σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου απογραφής
3) Τριών (3) μηνών, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών (επιπλέον των ποινικών συνεπειών).

Για τους στρατεύσιμους που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ή διαμένουν σε αυτόν, οι ημερομηνίες παρουσίασης είναι οι εξής :

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020 από Α έως Ζ
Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 από Η έως Μ
Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 από Ν έως Σ
Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 από Τα έως Ω

Και καθημερινά από 26 Μαρτίου έως 31 Μαρτίου για όσους δεν απογράφηκαν στις προβλεπόμενες ημερομηνίες ανεξάρτητα από το Δήμο διαμονής ή έγγραφής στα μητρώα αρρένων.
Σημειώνεται ότι οι ημερομηνίες που αναφέρονται στο πρόγραμμα παρουσίασης για κατάθεση Δελτίου απογραφής είναι ενδεικτικές κατά Δήμο και αποσκοπούν στην ομαλή ροή της διαδικασίας απογραφής και στην αποφυγή αναμονής και συνωστισμού των στρατευσίμων. Συνεπώς, η κατάθεση Δελτίου απογραφής σε άλλη ημερομηνία από την αναγραφόμενη δεν επιφέρει οποιαδήποτε συνέπεια για τον στρατεύσιμο, αρκεί η απογραφή του να πραγματοποιηθεί σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 31 Μαρτίου 2020.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.